Hypertextová učebnice Retence zubů a vývojové odontogenní cysty Klasifikace retence zubů moudrosti Klasifikace retence dolních zubů moudrosti Angulace

První klasifikační systém ( modifikovaná Winterova klasifikace z r. 1926 ) využívá popisu sklonu (angulace, inklinace) dlouhé osy retinovaného třetího moláru k dlouhé ose druhého moláru. Protože zuby s některými angulacemi mají preformovanou extrakční cestu, zatímco extrakce zubů s jinými angulacemi může znamenat odstranění velkého objemu kosti, umožňuje tento systém základní zhodnocení obtížnosti extrakce.

Mesioangulovaná retence je obecně pokládána za nejméně komplikovanou polohu k extrakci zubu. Mesioangulovaně-retinovaný zub je skloněn k druhému moláru mesiálním směrem. Tento typ retence je nejčastější – jedná se přibližně o 43% retinovaných třetích molárů.
 
         
 
V případě težké mesiální inklinace leží retinovaný zub horizontálně. Tento typ retence je považován za obtížnější k extrakci než předchozí. Horizontálně retinované třetí moláry jsou vzácnější – cca. 3 %.
 
    
 
Při vertikální retenci je dlouhá osa retinovaného zubu rovnoběžná s osou druhého moláru. Tato retence se objevuje s druhou největší frekvencí (38 %) a je třetí nejobtížnější k extrakci.
 
    
 
Distoangulovaně retinované zuby jsou k extrakci nejobtížnější. V těchto případech je dlouhá osa třetího zubu distálně skloněná od osy druhého moláru. Tento typ retence je obtížný k extrakci, protože takovýto zub ma přirozený směr k extrakci směřující do ramus mandibulae a jeho odstranění vyžaduje větší chirurgický zákrok. Distoangulované retinované zuby se objevují zhruba v 6 % případů. I prořezaný zub může být skloněn distálně, potom je i jeho extrakce obtížnější než extrakce běžně prořezaných zubů.
 
    
 
Zub může být skloněn nejen směrem k nebo od druhého moláru, ale teké lingválním nebo bukálním směrem. Vzhledem k tenší kortikální lamele lingválně je tento sklon častější. Vzácný je extrémní případ retence v čistě horizontální poloze s korunkou zubu uloženou lingválně nebo bukálně a dále tzv. invertovaná pozice, kdy je retinovaný molár otočený dlouhou osou kořene k přilehlému moláru.