Definice:

Cystou rozumíme dutinu v kostní nebo měkké tkáni, vystlanou epitelem, folikulární cysta je druh odontogenní cysty která vzniká z epitelu zubního orgánu skloviny.
 
Etiopatogeneze:
K vzniku cysty je potřeba splnění dvou předpokladů:
  • epitel v hloubce tkáně - u folikulární cysty sklovinný orgán retinovaného zubu, folikulární vak zárodku zubu
  • podnět, který epitel stimuluje k proliferaci- zánět, trauma
 
Vznik cysty má 2 fáze:
 
  1. fáze: nespecifické dráždění vede k zánětlivé reakci s uvolňováním zánětlivých mediátorů a růstových faktorů v periodontální tkáni, obsahující epitel ve fázi „proliferačního klidu“. Jedná se o reaktivní proces, který je reverzibilní(mnohočetné epiteloidní granulomy). Proliferující epitel roste paprsčitě a síťovitě, přičemž vystýlá dutiny, vzniklé buďto rozpadem centrálně uložených epiteliálních buněk nebo vytvořené mikroabscesem v granulomu.
  1. fáze: dutina cysty je vytvořena, následuje ireverzibilní většinou pozvolné zvětšování. Cysty narůstají zvyšováním tlaku uvnitř, způsobeným osmózou. Bazální lamela epitelu výstelky (vak cysty) funguje jako semipermeabilní membrána. K vyrovnání osmotického gradientu proudí tkáňový mok do nitra cysty a působí tam zvýšení hydrostatického tlaku, které vyvolává rovnoměrný nárůst vaku cysty všemi směry. Narůstající tlak v cystě vede k aktivaci osteoklastů a osteoblastů kolem cysty a přestavbě kosti. U cyst v měkkých tkáních dochází při jejich expanzi k utlačení okolních struktur.