Na vnitřní ploše větve mandibuly, která laterálně ohraničuje kolemčelistní prostor, leží přibližně uprostřed velký mandibulární otvor (1), (2) (foramen mandibulae). Z oblasti trigonum retromolare jej lze nejsnaději zasáhnout injekční jehlou k provedení anastezie. Na pacientovi je jeho poloha určena zevně půlícím bodem spojnice tragu vnějšího ucha a předním úponem m. masseter. Přední okraj foramen mandibulae vybíhá v podobě velkého jazýčku (1), (2), (3) (lingula mandibulae), kde se upíná mandibulární vaz (ligamentum mandibulare). Jazýček se podobá buď ostře vybíhající kostěné ploténce nebo ztluštělému výběžku předního okraje otvoru. Někdy bývá lingula spojena kostěným můstkem s dolním okrajem foramenu. Foramen mandibulae je u mladistvých pod úrovní lůžkového okraje. Později s růstem čelistí a prořezáváním zubů roste ramus mandibulae a foramen mění svojí polohu: v 15 letech je přibližně ve výšce lůžkového okraje a v dospělosti je vždy nad lůžkovým okrajem, asi ve výši okluzní plošky posledního moláru. V horizontální rovině asi 1,5 -2.0 cm za trigonum retromolare, respektive za předním okrajem čelisti (linea obliqua externa).

Nad foramen mandibulae probíhá šikmo nahoru hrana krčková (crista colli mandibulae), která pokračuje na corpus mandibuly v podobě hrany sáňojazylkové (linea mylohyoidea), kde se upíná m.mylohyoideus. Uvedená hrana se klene nad stejnojmennou brázdou (sulcus colli mandibulae), zatímco od dolního okraje foramen mandibulae, téměř stejným směrem jako sulcus colli vybíhá ventrokaudálně sulcus mylohyoideus. Za touto rýhou je drsnatina (tuberositas pterygoidea), kde začíná m. pterygoideus lateralis, tvořící kraniální ohraničení pterygomandibulárního prostoru. Na vnitřní plochu čelistního úhlu a větve se upíná m. pterygoideus medialis,který tvoří mediální a jeho úpon na angulus mandibulae kaudální ohraničení tohoto prostoru.