Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Enterotoxikózy Botulizmus

Etiologie: Clostridium botulinum. Jedná se o ubikvitární bakterie. Vyskytují se zejména ve střevech zvířat. Spory přežívají nedostatečnou sterilizaci konzerv nebo masnou výrobu. K vyklíčení potřebují náročné prostředí (anaerobní, málo cukru a soli, kyselo – tedy typicky v konzervě). Onemocnění způsobuje toxin - botulotoxin, který blokuje nervové synapse. Jedná se o nejúčinnější známý toxin. K nákaze dochází alimentárně. K ranné nebo vzácně inhalační infekci může docházet u narkomanů. U dětí v kojeneckém věku je možný vznik střevního botulismu, kdy díky nezralé mikroflóře dojde k osídlení střev a produkci toxinu

ID: 12-36hod

Klinické projevy: v příznacích dominují progredující symetrické chabé parézy hlavových nervů s progresí a postupně rozvojem postižení vegetativních nervů. Senzorické nervy a vědomí jsou bez poruchy. Průběh je afebrilní. K smrti dochází parézou dýchacích svalů.

Komplikace: rozvoj dlouhodobé slabosti a dušnosti

Diagnostika: Diagnostika se opírá o typické klinické příznaky. Je třeba odlišit myastenia gravis, která však neprobíhá fulminantně a polyradikuloneuritídu, která mívá senzorickou složku. ELISA může prokázat botulotoxin v jídle.

Léčba: komplexní podpůrná terapie, časná intubace, podání koňského antiséra, humánní antisérum je indikované u  gravidních a dětí

Profylaxe: kojencům nepodávat med (zdroj spór). Důkladná tepelná úprava stravy z konzerv.