Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Úvod

Pediatrie

Pediatrie patří k základním klinickým oborům. Předmětem jejího zájmu je dítě ve zdraví a nemoci, přitom za dítě se v současné době považuje jedinec ve stáří 0 – 18 roků. Co je pro pediatrii typické a současně specifické je skutečnost, že v průběhu uvedeného věkového rozmezí dochází u dítěte k řadě velmi dynamických změn jednotlivých orgánových systémů. V konečném důsledku se tyto změny podílejí na zdárném-fyziologickém rozvoji pohybového a duševního vývoje dítěte. Na straně druhé však s přispěním celé řady příčin může docházet k tomu, že vývoj je značně dysharmonický-nefyziologický a dítě se stává nositelem mnohých handicapů. Erudovaný dětský lékař, a to bez rozdílu zde se jedná o pediatra v primární péči nebo působícího v nemocnici by proto měl dokázat zavčas postihnout jak odchylky uvedeného dysharmonického rozvoje dítěte, tak samozřejmě také řadu dalších změn jeho zdravotního stavu.

V předložených pedagogických textech se snažili autoři zpracovat jednotlivá témata tak, aby umožňovala rychlý, přitom však dostatečně vyčerpávající přehled dané tématiky. Přáním autorů bylo, aby se učení texty staly vhodnou didaktickou pomůckou v rámci pregraduálního vzdělávání, ale i vhodným návodem v rámci studia postgraduálního.

KONTAKT:

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika
zdoleze@fnbrno.cz

MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Pediatrická klinika
mburianova@fnbrno.cz

MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.
Pediatrická klinika
ldostalova_kopecna@fnbrno.cz

MUDr. Petr Jabandžiev
Pediatrická klinika
petr.jabandziev@fnbrno.cz

MUDr. Jana Šťastná, Ph.D.
Pediatrická klinika
jstastna@fnbrno.cz

MUDr. Dan Wechsler
Pediatrická klinika
dwechsler@fnbrno.cz