Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Zlomeniny pánve

Stabilita pánve závisí především na porušení celistvosti pánevního kruhu v oblasti zadního sakroiliakálního skloubení.
 

Diagnoza

Klinicky bolest v místě zlomeniny, ověření diagnozy rtg-snímkem v předozadní projekci, případně doplněná o CT, s prostorovou rekonstrukcí (3D) u níže uvedených typů zlomeniny B a C.
 

Rozdělení na 3 skupiny

  • Typ A: stabilní, minimálně dislokované zlomeniny (např. abrupce apofýz, zlomeniny lopaty kosti kyčelní),
  • Typ B: rotační instabilita při přetrvávající vertikální stabilitě,t.j. dorsální ligamentární struktury pánve zůstavají intaktní (zlomenina typu "otevřená kniha"),
  • Typ C: zlomeniny pánevního kruhu s rotační instabilitou a vertikálním posunem.

Komplikace

Při zlomeninách pánve se mohou současně poranit nitropáenevní nebo i nitrobřišní orgány, a tato poranění mohou být závžnější než zlomenina samotná, nejčastěji bývá poraněn močovýc měchýř a membranozní část uretry. Vzácně může být poraněno rektum a nervové kmeny (n. ischiadicus, femoralis, oturatorius)a velké cévy. Špatně zhojené zlomeniny pánve mohou být u děvčat porodní překážkou. Při poranění v oblasti acetabula, může dojít k poúrazovému předčasném uzávěru ypsilonové chrupavky s následnou acetabulární dysplazií.
 

Terapie

Cílem léčby je obnovení stability pánevního kruhu a zabránit převážně vnitřním deformitám pánve.

  • Typ A: konzervativní léčba – klid na lůžku a analgetika, po ústupu bolestí mobilizace s postupnou zátěží,vzácně nutná repozice kosti sedací.
  • Typ B: převážně konzervativní léčba viz ty A, (případně na závěsu 3–4 týdny), operativní léčba při přidružených poraněních např. močového měchýře, výrazných deformitách pánevního vchodu -repozicí a ventrální stabilizací, event. zevní fixátor. Operační léčba je rovněž při rozestupu symfýzy větší, než 4 mm.
  • Typ C: otevřená repozice, dorzální stabilizace tahovými šrouby, AO dlahami, Kirschnerovými dráty, příp. zevní fixátor.

Zvláštní formu poranění představují zlomeniny acetabula, kde v případě dislokované zlomeniny je nutná exaktní rekonstrukce a osteosyntéza AO dlahami, nebo kompresními šrouby.