Spatium parapharyngeum
 
Ohraničení prostoru:
  • Strop: baze lební v okolí foramen jugulare, canalis caroticus a processus styloideus
  • Dno: ligamentum stylomandibulare, je neúplné
  • Ventrálně: zadní okraj ramus mandibulae, m. masseter a m. pterygoideus medialis
  • Dorzálně: krční páteř, prevertebrální svaly, mm. scaleny, lamina preavertebralis fasciae cervicalis
  • Mediálně: stěna faryngu
  • Laterálně: m. sternocleidomastoideus, lamina superficialis fasciae cervicalis
  • Obsah: a. carotis interna, v. jugularis interna, a. a v. pharingea ascendens, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, n. hypoglossus, truncus sympaticus
 

Poznámka ke klinickým potížím: Rychlé šíření mediálně nahoru, dozadu a dolů, protože prostor není od spatium paraviscerale ani od spatium retropharyngeum anatomicky oddělen. Polykací a dýchací potíže, kontraktura žvýkacích svalů. Zásadní komplikací je zánětlivé postižení zadního mediastina se zasažením n. vagus a velkých cév, což při neléčeném stavu vede k šoku končícímu smrtí
.