Fossa infratemporalis

Ohraničení prostoru:

  • Strop: baze lební – facies infatemporalis alae magnae ossis sphenoidalis s foramen ovale a rotundum
  • Dno: chybí, navazuje spatium submandibulare
  • Ventrálně: facies infatemporalis corporis maxilae s foramina alveolaria posteriora, fisura orbitalis inferior ( vstup do orbity, procházejí: n. a a. infraorbitalis, n. zygomaticus, v. ophthalmice inferior, plexus pterygoideus)
  • Dorzálně: není ohraničení, navazuje spatium parpharyngeum
  • Mediálně: stěna faryngu, procesus pterygoideus a corpus maxilae, spojení s fossa pterygopalatina
  • Laterálně: m. sternocleidomastoideus, lamina superficialis fasciae cervicalis
  • Obsah: a. carotis interna, v. jugularis interna, a. a v. pharingea ascendens, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, n. hypoglossus, truncus sympaticus


Zdroj infekce: poslední dolní stolička. Šíření ze spatium submandibulare a spatium pterygomandibulare.

Poznámka ke klinickým potížím: Rychlé šíření mediálně nahoru, dozadu a dolů, protože prostor není od spatium paraviscerale ani od spatium retropharyngeum anatomicky oddělen. Polykací a dýchací potíže, kontraktura žvýkacích svalů. Zásadní komplikací je zánětlivé postižení zadního mediastina se zasažením n. vagus a velkých cév, což při neléčeném stavu vede k šoku končícímu smrtí.