Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce přenášené vzdušnou cestou Bakteriální Meningokokové infekce

Etiologie: gramnegativní diplokok Neisseria meningitidis (nejčastěji séroskupiny A, B, C, Y, W135). Nemocnost u malých dětí do 2 let a mladistvých 15 – 19 let. Rozšíření: 5 – 40 % populace je kolonizována N. meningitidis.
Rizikové faktory pro rozvoj meningokokové infekce:

 1. Imunodeficience
 2. Kontakt s pacientem či nosičem
 3. Infekce HCD
 4. Kouření
 5. Fyzická zátěž

ID: 1 až 8 dnů

Klinické projevy:

 1. meningitida (bez sepse)
 2. sepse (= meningokokcémie bez meningitidy)
 3. meningitida a sepse
 4. bakteriémie (bez sepse)
 5. infekce dýchacích cest (pneumonie, epiglotitida, akutní otitida)
 6. ložiskové infekce (konjunktivitida, septická artritida, uretritida, perikarditida)

Klinické příznaky:

 • horečka
 • bolest hlavy
 • hemoragie na kůži a sliznicích
 • průjem v prvních hodinách
 • celková alterace stavu
 • příznaky šoku
 • opozice šíje

Meningokoková meningitida má stejné klinické příznaky jako jiné bakteriální meningitidy: bolest hlavy, zvracení, pozitivní meningeální příznaky; při progresi onemocnění: neklid, zmatenost, porucha vědomí, křeče a ložiskové příznaky. Často jsou přítomny bolesti svalů.
Nejvýznamnějším příznakem jsou petechie na kůži, ale i na sliznicích (spojivky, dutina ústní), léze jsou 1 až 2 mm veliké, zpočátku diskrétní.  Pokud není dítě vyšetřováno zcela svlečené a sliznice jsou vynechány, může být tento specifický příznaky přehlédnut. Splývající petechie tvoří větší ložiska sufuzí a ekchymóz. Ojediněle mohou být přítomny i prokrvácené vezikuly. Rozvoj petechií koreluje s trombocytopenií a petechie jsou klinicky významným indikátorem krvácivých komplikací podmíněných diseminovanou intravaskulární koagulopatií.
Meningokoková sepse je závažnou formou infekce se smrtností do 25 %. Sepse je způsobena nejčastěji séroskupinami A, B a C. Za hlavní faktor vedoucí k sepsi jsou v současnosti považovány vysoké hladiny endotoxinů v důsledku uvolnění lipo-oligosacharidů z povrchu meningokoka. V klinickém obraze dominuje šok s příznaky periferní vazokonstrikce vedoucí k cyanóze a sníženému prokrvení končetin.

Z infekcí HCD je nejzávažnější fulminantní meningokoková supraglotitida s horečkou, dysfagií, bolestí v krku, tlumeným hlasem na podkladě otoku supraglotického prostoru. Ložiskové infekce: perikarditida může být příčinou masivní tamponády srdeční, je spojena s infekcí meningokokem séroskupiny  W135. Septická artritida se vyskytuje až u 11 % případů s meningokokcémií, nelze ji klinicky odlišit od ostatních hnisavých artritid.

Komplikace:
• rozvoj DIC (trombotické změny -  mikrotrombotizace - v kůži, ledvinách, nadledvinkách (Waterhousův-Fridrichsenův syndrom), svalech a končetinách; krvácivá diatéza s prodloužením koagulačních časů; mnohočetná krvácivá diatéza s totálním rozvratem koagulace (snížená koncentrace antitrombinu III a proteinu C jako inhibitorů koagulace)
• orgánové selhání (ARDS, renální selhání, rhabdomyolýza)
Z nervových komplikací se mohou objevit kraniální neuritidy VII. a VIII., vzácně hluchota a slepota. Akrální nekrózy končetin a i nosu, boltce a hluboké nekrózy na těle mohou být důvodem amputace a nekrektomie.

Laboratorní nálezy: vysoké zánětlivé parametry (sedimentace erytrocytů, CRP, leukocytóza, naopak leukopenie je špatnou prognostickou známkou), trombocytopenie, změny v koagulační kaskádě, u dětí polymorfismus genů (funkční změny 4G/5G). U meningitidy převažují v likvoru polymorfonukleární leukocyty, jsou zvýšené bílkoviny, laktát a je nízká glukóza.

Diagnostika: kultivace z výtěrů z nosu, krku a pozitivní záchyt z normálně sterilních míst: hemokultury, likvoru, perikardiálního výpotku, synoviálního a pleurálního punktátu. PCR detekuje již malé množství bakteriální DNA a citlivost i specifita je >90 %.

Léčba: rozhodující jsou včasné a agresivní dávky antibiotik a podpora cévní perfuze. U dětí je lékem volby ceftriaxon 25 mg/kg každých 12 hod i.v., u starších event. penicilin G, u alergie chloramfenikol.
Chemoprofylaxe kontaktů: penicilin, ceftriaxon l x 125 – 250 mg i.m., rifampicin <1 měsíc 5mg/kg po 12 hod 2 dny, u dětí  >1 měsíc 10 mg/kg po 12 hod 2 dny.
Imunoprofylaxe: meningokoková konjugovaná vakcína (MCV4, obsahuje kapsulární polysacharidy: A, C, Y, W135; Menveo), proti typu C Menjugate a Neisvac C, proti typům A a C Menpovax A+C.