Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty Afektivní záchvaty (cyanotické afektivní záchvaty, afektivní záchvaty palidního typu, afektivně reflexní záchvaty, afektivně respirační záchvaty)

Afektivní záchvaty (AZ) („epizody zadržování dechu“, „breath holding spells“ ) jsou paroxysmální příhody vyskytující se v kojeneckém a batolecím věku (BV). Jejich incidence je  4,6-4,7%. Jsou neúmyslné, nedobrovolné, mimovolní a reflexní. Jsou způsobeny autonomní dysregulací se zadržením dechu v expiraci. Délka je od 2 sekund do 2 minut, frekvence je v rozpětí od ojedinělých příhod až po výskyt několikrát za den. V naprosté většině se jedná o benigní poruchu, i když na rodiče působí děsivě. Stavy vymizí do 7-8 let věku. Afektivně respirační a reflexní záchvaty se klasifikují podle změny barvy obličeje u dítěte v průběhu příhody na cyanotické, bledé a smíšené, u kterých se kombinuje cyanóza s bledostí.

Cyanotické afektivní záchvaty (cyanotické afektivně respirační záchvaty, cyanotické epizody zadržování dechu) jsou časnější s maximem výskytu mezi 6.-18. měsícem, výjimečně již v NV. Záchvat spouští emocionální podněty. Dítě se rozčílí, usilovně pláče a objeví se apnoe v exspiraci s cyanózou. Dítě je hypotonické, může být krátká ztráta vědomí, opistotonie či hypertonie. Dítě i bez cizí pomoci začne opět samo dýchat.

Afektivní záchvaty palidního typu ( bledé/palidní afektivně reflexní záchvaty, bledé epizody zadržování dechu, vagový typ afektivních záchvatů) jsou vzácnější s pozdnějším nástupem, především v BV 12-24 měsíců. Stavy jsou provokovány náhlým strachem, nepříjemným podnětem, úlekem nebo nečekanou bolestí a jsou bez úvodního intenzivního pláče. Nejčastějším spouštěcím faktorem je pád s drobným úrazem hlavy. Mnohdy spouštěcí faktor není zaregistrován a dítě je nalezeno již v průběhu epizody. Ztiší se, zbledne a ztratí vědomí, je hypotonické a u  těžších záchvatů se mohou objevit i tonické postury nebo klonické záškuby končetin a inkontinence. Pokud je cyanóza, pak mírnější než u cyanotických afektivních záchvatů. Dítě do jedné minuty přijde k vědomí, je zaražené a spavé.
Patofyziologicky je původ bledých epizod z centrálně mediované kardiální inhibice, která vyústí v bradykardii nebo krátkou asystolii. Záchvaty s cyanózou mohou být sekundární u centrální inhibice respiračních pohybů. Oba dva patofyziologické jevy jsou mediovány
vagovým nervem. Finální mechanismus, který vede ke ztrátě vědomí, je cerebrální anoxie. Vhodné je doplnění EKG a hematologické odběry, kdy mohou být odhaleny prodloužený QT interval nebo anémie. Suplementaci Fe po určitou dobu doporučujeme testovat i u dětí, které nemají jeho deficit prokázaný.