Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku Seznam zkratek

ACM: arteria cerebri media
aPTT: aktivovaný parciální tromboplastinový čas
AVM: arteriovenózní malformace
CBF: cerebral blood flow; mozkový krevní průtok
CMP: cévní mozková příhoda
CPP: cerebral perfusion pressure; cerebrální perfuzní tlak
CSF: cerebrospinal fluid; mozkomíšní mok
CVT: cerebrální venózní trombóza
CS: completed stroke; dokončená CMP
CT: computer tomography; počítačová tomografie
DIC: diseminovaná intravaskulární koagulopatie
DSA: digitální subtrakční angiografie
ICP: intracranial pressure; nitrolební tlak
ITP: idiopatická trombocytopenická purpura
IU: international units; mezinárodní jednotky
LMWHR: low molecular weight heparin; nízkomolekulární heparin
MAP: mean arterial pressure; střední arteriální tlak
MR: magnetická rezonance
SAK: subarachnoidální krvácení
SE: stroke in evolution; progredující CMP
TIA: transient ischemic attack; tranzitorní ischemická ataka
TTP: trombotická trombocytopenická purpura
UFH: unfractionated heparin; nefrakcionovaný heparin
UZ: ultrasonography; ultrazvuk