Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku Klinická manifestace v závislosti na věku

Perinatální cévní mozkové příhody

jsou definovány jako CMP, které se vyskytnou od 28 gestačního týdne do 7. dne života. 80% těchto příhod jsou ischemické CMP, zbylých 20 % představují hemoragie a cerebrální venózní trombózy. Mezi rizikové faktory v tomto období patří: kardiální onemocnění (vrozené, získané), koagulopatie, infekce (intrauterinní, perinatální), perinatální traumata, perinatální asfyxie, fetální/novorozenecká autoimunitní trombocytopenie, insuficience placenty, infarkt placenty s následní intrauterinní embolizaci, preeklampsie. Klinicky se perinatální CMP často manifestují záchvaty, typicky se jedná o fokální motorické epileptické paroxysmy s predilekčním postižením jen jedné končetiny. Dle literárních údajů 10 % záchvatu v novorozeneckém období je podmíněno CMP.  K dalším příznakům patří iritabilita nebo letargie, hypotonie, třes, pulzující fontanela, apnoe. U některých pacientů se perinatální CMP manifestuje až v pozdějším období, zejména opožděním psychomotorického vývoje, kognitivním deficitem, retardací řeči a často i epileptickými paroxysmy.

CMP u kojenců a starších dětí

klinická manifestace může byt podobná jako u dospělých pacientů, často jsou ale klinické příznaky subtilní (mírné) což vede k opoždění diagnostiky (průměrná doba od vzniku do stanovení diagnózy CMP u dětí je často delší než 24 hodin), což výrazně limituje možnosti zahájení terapie v porovnání s dospělými pacienty.