Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce v těhotenství a u novorozenců Virové infekce v těhotenství

1. Vrozená HSV infekce
Po prodělané primoinfekci v graviditě je incidence vrozeného postižení nízká a zahrnuje:

 • Nízkou porodní hmotnost
 • Chorioretinitidu
 • Mikrocefalii

2. Vrozená VZV infekce
Specifickým problémem varicely je onemocnění matky 5 dnů před porodem a 2 dny po porodu, pro novorozence se zvyšuje riziko rozvoje fulminantní hemoragické varicely, jejíž smrtnost je až 30 %. Nutná je aplikace hyperimunního specifického imunoglobulinu (ZIG, Varitect) intravenózně nejpozději do 72 hodin po narození.
Po primoinfekci v graviditě může způsobit:

 • Mikrocefalii
 • Hypoplazii končetin
 • Chorioretinitidu
 • Mentální retardaci

3. Vrozená CMV infekce
Nejčastější je průběh asymptomatický, ale vrozená CMV infekce je naproti tomu nejčastější příčinou psychomotorické retardace, je důsledkem primoinfekce v graviditě a riziko postižení plodu je asi 10 %.
Vrozené postižení zahrnuje:

 • Hepatosplenomegalii
 • Petechiální vyrážku
 • Postižení sluchu
 • Chorioretinitidu
 • Mentální retardaci
 • Hydrocefalus

4. Vrozená infekce virem zarděnek
Infekce matky a postižení placenty nemusí vést k postižení plodu. Fetální infekce závisí na stupni gestace. V prvním trimestru dochází nejčastěji ke spontánnímu potratu (20 %) nebo dojde ke vzniku malformací (10-52 %)
Vrozené postižení:

 • Vrozená srdeční vada (75 %)
 • Intrauterinní retardace růstu (60 %)
 • Trombocytopenická purpura (55 %)
 • Katarakta (50 %)
 • Hluchota (58 %)
 • Mikroftalmie (18 %)
 • Postižení dlouhých kostí (osteitida 22 %)

Typická zarděnková embryopatie, tzv. Greggův syndrom zahrnuje triádu: srdeční postižení (ductus arteriosus persistens se stenózou plicnice), vrozenou kataraktu a hluchotu.

5. Vrozená HIV infekce
K transplacentárnímu přenosu dojde v časné fázi těhotenství a následkem je intrauterinní odumření plodu. 90 % novorozenců se nakazí v průběhu porodu. Incidence je udávána od 14 do 45 %.
Příznaky vrozené HIV infekce:
• Intrauterinní retardace růstu
• Mikrocefalie
• Kraniofaciální abnormality (hranaté čelo, hypertelorismus, fisury víček, modré skléry, široký kořen nosu)
• Progresivní encefalopatie (projevuje se až po 18. měsíci věku)

6. Vrozená infekce parvovirem B19
Důsledkem intrauterinní infekce tímto virem je hydrops fetalis (NIHF = nonimmune hydrops fetalis), NIHF je v 15 – 27 % způsoben právě parvovirem B19.  Virus infikuje prekurzory erytrocytů, zabrání jejich dozrávání a následně dochází k těžké anémii s myokarditidou a srdečním selháním, které vyústí v anasarku, typickou pro NIHF. Při infekci v I. a II. trimestru gravidity dojde k potratu.

7. Vrozené infekce způsobené enteroviry
Transplacentární přenos je vzácný. V etiologii vrozených postižení se uplatňuje virus Coxsackie B3 a ECHO virus 71 a může způsobit:

 • Vrozené vady srdce
 • Vady gastrointestinálního traktu
 • Vady urogenitálního traktu

Popsány byly také:

 • Papulovezikulózní a nekrotická vyrážka
 • Pneumonie
 • Karditida
 • Hepatitida

Předpokládá se, že intrauterinní infekce enteroviry může být predispozičním faktorem pro rozvoj inzulin dependentního diabetu (IDDM), tento fakt není prokázán definitivně, výzkum probíhá.

8. Vrozené infekce způsobené viry hepatitidy B, C a E
K přenosu viru hepatitidy B dochází perinatálně při kontaminaci dítěte krví matky, méně často postnatálně při kojení. Vertikálnímu přenosu hepatitidy B zabraňuje podání hyperimunního globulinu a vakcinace novorozenců HBsAg-pozitivních matek, která byla zahájena v ČR v r. 1988.
Vertikální přenos hepatitidy C je u 5 až 10 % infikovaných matek, jejichž virémie je vysoká. K přenosu dochází perinatálně, postnatálně vzácně, virus nepřechází do mateřského mléka.
Klinicky jsou hepatitidy B a C u novorozenců asymptomatické. Děti infikované virem hepatitidy B mají dlouhodobou virémii a onemocnění vede k chronické hepatitidě v pozdějším věku.
Virus hepatitidy E způsobuje závažný průběh virové hepatitidy v graviditě. Ve III. trimestru je v 10 až 20 % fulminantní, vedoucí k úmrtí matky i plodu. Virus hepatitidy E se na plod přenáší hematogenní cestou.