Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Náhlé příhody v dětské onkologii Břišní náhlé příhody Nejčastější akutní břišní příhody v dětské onkologii Nekrotizující enterokolitida

Nekrotizující enterokolitída (NEC) je primárně infekční proces u imunokompromitovaného pacienta, je to akutní zánětlivé nekrotizující onemocnění střeva u dětí s těžkou nebo prolongovanou neutropenií, potenciálně život ohrožující. Typicky postihuje oblast terminálního ilea a céka (tzv ileocekální syndrom, typhlitis – z řeckého slova typhlon = cékum ). NEC definuje ztluštění střevní stěny > 0,3cm na ultrazvukovém nebo CT vyšetření a přítomnost 1 a více klinických symptomů podezřelých z NEC (klinické trias bolest břicha, neutropenie, teploty nad 38 0C)

Ztluštění stěny střeva u typhlitídy Ztluštění stěny střeva u typhlitídy

Obr. 31 Ztluštění stěny střeva u typhlitídy

Incidence NEC je obtížně definovatelná pro široké spektrum diagnostických kriterií, většinou chybí patologická konfirmace diagnózy. Dle studie ze St Jude Childrens Research Hospital je celková incidence NEC u onkologicky nemocných dětí 2,6% s vyšší incidencí u hematologických malignit (leukemie a lymfomy – až 3.3%). Pacienti starší 16 let mají výrazně vyšší riziko rozvoje NEC. K rizikovým faktorům rozvoje NEC patří dlouhotrvající neutropenie těžkého stupně (absolutní počet neutrofilů – ANC pod 500), těžká mukositída, celkově závažný stav s nezvládnutým základním maligním onemocněním, kachexií, nízký Karnofského/Lanského index, katabolizmus a pacienti po myeloablativní chemoterapii.

Etiologickým agens může být jakýkoliv patogén či saprofyt gastrointestinálního traktu, nejčastěji Clostridium difficile, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Candida. Patogeneze NEC je multifaktoriální proces. 
V diagnostice kromě klinického vyšetření u pacientů splňujících klinické kriteria NEC je zásadním vyšetřením radiologická diagnostika – nativní rtg snímek břicha ve stoje i v leže. Ultrazvukové vyšetření břicha (UZ), které prokáže patognomické ztluštění střevní stěny, ale rovněž dilataci střevních kliček, motilitu střeva či přítomnost ascitu.UZ je metodou volby při podezření na NEC – nezatěžuje pacienta radiačním zářením, je dobře tolerované, není nutná sedace, je nebolestivé, může být provedeno opakovaně i na lůžku. Diagnostickou výpovědnou hodnotu má i CT vyšetření. (Tab č. 2). Velmi důležité je mikrobiologické a virologické vyšetření nejenom stolice, ale i hemokultur, vyšetření přítomnosti clostridiového enterotoxinu ve stolici.

CT nález

NEC

Cl.difficile colitis

Graft vs host akce

CMV colitis

Lokalizace

Tenké střevo

Pancolitis

Celé střevo (GIT)

Pancolitis

Dilatace kliček

Pneumatosa

Pneumatosa

Extensivní

Pneumatosa

Stěna střevní

Středně ztluštělá

Nejvíc ztluštělá

Středně ztluštělá

Značně ztluštělá

Ascites

+/-

+/-

+/-

+/-

Doplňkové vyšetření

Stolice, HK

kultiv.

Pozitivní

enterotoxin

Pouze po

BMT

Pozit.CMV

kultivace

Tab. 2: Diferenciální diagnostika dle CT nálezu

Léčba je většinou konzervativní – účiná antibiotická léčba kombinací širokospektrálních antibiotik, antimykotická léčba dle stavu pacienta a výsledků mikrobiologie, zákaz perorálního přijmu potravin, parenterání výživa, antiulcerozní léčba, analgetika, substituce krevních derivátů a elektrolytů, růstové faktory na podporu obnovy hemopoezy, léčba komorbidity. Indikace chirurgické léčby s úspěchy antibiotické a podpůrné léčby v současnosti ustupují do pozadí. Jednoznačnou indikací operačního zákroku oproti původním indikacím dle Shambergera  zůstává pouze perforace střevní stěny  a nezvládnutelné krvácení po úpravě hematologických a koagulačních parametrů.

Historicky byla prognóza NEC velmi nízká s mortalitou dosahující téměř 80%. Začátkem 90. let zlepšením podpůrné péče poklesla mortalita NEC na 8,2%, v současnosti  nepřekračuje 2,2%. Faktory negativně ovlivňující délku trvání a závažnost NEC jsou trvání  neutropenie grade IV, ztluštění stěny střevní na UZ, přítomnost peritoneálního dráždění, počet klinických symptomů a věk pacienta nad 16 let.