Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Epilepsie Klinické projevy epileptických záchvatů Generalizovaná záchvaty

Absence

Záchvat je kratičký, obvykle několik sekund trvající záraz v činnosti a strnulé zahledění.  Vzniká náhle, uprostřed aktivit a trvá několik sekund s maximem asi půl minuty. Pacient se zahledí, krátce přeruší nebo zpomalí činnost, kterou právě dělá: pokud píše, ustane nebo psaní zpomalí, stejně tak řeč a podobně. Může se objevit mírné stočení bulbů vzhůru a někdy i naznačení retroflexe trupu. Pacient nereaguje na oslovení. Subklasifikování této formy záchvatů je pak na absence pouze s poruchou vědomí, kdy je na záchvat amnézie a pacient si uvědomí, že proběhl, jen ze ztráty kontextu situace či reakce okolí. V průběhu absence může být registrována klonická komponenta, obvykle záškuby víček či mimického svalstva, atonická komponenta s oslabením tonu různých svalových skupin, tonická nejčastěji s retropulzí trupu až pádem a autonomní komponenta. Může být i absence s automatismy (periorálními nebo motorickými). Vyjmenované doprovodné projevy se mohou i kombinovat.    

Atypické absence

Jsou provázeny výraznějšími změnami svalového napětí a jejich počátek i /nebo ukončení není náhlé jako u absencí.

Myoklonické záchvaty

Jsou  to rychlé a kratičké svalové kontrakce omezené jen na jednotlivé svaly, ale mohou postihovat i svalové skupiny v různé distribuci a tato se může i střídat u jednoho pacienta (polytopní myoklonie). Jejich výskyt je izolovaný nebo v sériích.

Klonické generalizované záchvaty

Jsou typické opakovanými klonickými křečemi zvl. patrnými na končetinách. Klony mohou v průběhu záchvatu měnit frekvenci i amplitudu.

Tonické generalizované záchvaty

Jsou záchvaty s tonickou kontrakcí svalů končetin i trupu (včetně tonických axiálních záchvatů).

Tonicko- klonické generalizované záchvaty

Staršími epileptology byl tento typ záchvatu nazýván „grand mal“. Iniciální je tonická fáze s pádem na zem a protože tonická křeč postihuje i dechové svaly, objevuje se promodrání v obličeji a dechové obtíže. Tonická křeč postupně přechází do klonických křečí, opět s typicky dechovými nepravidelnostmi. Záchvat končí uvolněním, ale bezvědomí může přetrvávat po různou dobu a často přechází v postparoxysmální spánek. Pacient v průběhu záchvatu sliní, může dojít k zatnutí zubů (trismu), pokousání jazyka a inkontinenci. Po záchvatu pacient udává svalové bolesti. Může bý ospalý nebo záchvat přechází v postparoxysmální spánek.

Atonické generalizované záchvaty

Dostavuje se náhlý pokles svalového napětí v různé extenzitě. Mnohdy totální s pádem na zem, jindy jen parciální s poklesem hlavy nebo částečně trupu. Při velké extenzitě ztráty tonu a sekundovým trváním může dojít k prudkému pádu na zem s kratičkou až nepostřehnutelnou ztrátou vědomí a pacient po pádu opět rychle vstává. „Astatickými záchvaty“ jsou nazývány ty skutečně prudké a kratičké. Mnohdy budí hlavně u dětí dojem spíše pádu po zakopnutí nebo z neobratnosti a často delší čas unikají správné diagnostice. Astatické záchvaty u dětí mnohdy prozradí rozbitá brada, což je následek rychlých nárazů brady o stůl. Důležité je, že mohou být i neepileptické patogeneze, například při ischemii mozkového kmene a při kataplexii.