Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Epilepsie Status epilepticus

Status epilepticus (SE) je definován buď jako epileptický záchvat, který trvá 30 min a déle nebo intermitentní záchvaty trvající více než 30 min, mezi kterými nedochází k plné restituci mozkových funkcí a pacient se neprobírá k vědomí. Vyžaduje  komplexní urgentní intenzívní terapii a představují obávanou iniciaci či komplikaci epilepsie s vysokou mortalitou, která je v dětství udávána 3-25%. Negativní vliv SE na mozkové funkce je jednoznačný a může vyústit až do smrti neuronů. Terapie SE je i u dětí je odvislá především od klinického typu statu a jsou dle doporučeného algoritmu aplikovány benzodiazepiny - diazepam, midazolam, klonazepam (v zahraničí lorazepam), phenytoin (fosfophenytoin), phenobarbital, pentobarbital, propofol, (v zahraničí paraldehyd). S ohledem na možnost metabolické etiologie v dětství jsou v terapii používáme také pyridoxin a kyselina listová či biotin. Tab. č.7 shrnuje klasifikaci SE v dětství dle etiologie a Tab č. 8 ukazuje příklad terapeutického algoritmu SE v dětství a mládí.

NázevZadal
ico Tab. č.7: Klasifikace SE v dětství dle etiologie (vytvořeno: 27.7.2011)Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.402,01 KB
ico Tab. č.8: Příklad základního terapeutického postupu u SE v dětství (vytvořeno: 27.7.2011)Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.161,92 KB