Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Virové hepatitidy Virová hepatitida B

Etiologie: virus hepatitidy B (HBV) z čeledi Hepadnaviridae (rod Orthohepadnavirus) je jediným zástupcem DNA virů ze všech virových hepatitid. Vzniká za pomoci reverzní transkriptázy enzymatickým přepisem z RNA na DNA a proto má částečně i charakter RNA. Kompletní viriony nesoucí genetickou informaci a schopné způsobit infekci se nazývají Daneovy částice. Virus je obalený a součástí obalu je povrchový antigen HBsAg. Dřeň viru je tvořena DNA, polymerázou, dřeňovým antigenem HBcAg a glykoproteinem HBeAg. Virus je rozšířený celosvětově s rozdílnou prevalencí. V ČR byl populační výskyt chronicky nemocných až do zahájení plošné vakcinace 0,56 %.

Vektor: přenos je možný od akutně nebo chronicky nemocného člověka parenterální cestou, sexuálním kontaktem, z matky na plod vertikálně nebo při porodu, infikovanými krevními deriváty. Nosiči, u kterých se virus integroval do genomu hepatocytů, a byla ukončena replikace, již infekční nejsou.

ID: 40-180 dnů

Klinický projevy:
• Prodromální stádium se vyznačuje nauzeou, zvracením, nechutenstvím, říháním, meteorismem, artralgiemi malých i velkých kloubů nejčastěji končetin, které jsou podmíněné precipitací imunokomplexů. Ojediněle pozorujeme i intermitentní kožní exantémy.
• Stadium akutní hepatitidy je typické rozvojem klinických příznaků jako hepatomegalie a ikterus v korelaci s laboratorními známky postižení jaterního parenchymu. Infekce probíhá hůř při současné infekci HAV nebo HCV. Podle tíže, klinických a laboratorních nálezů rozeznáváme několik forem:
               a) asymptomatická či subklinická - bez klinické manifestace, obvykle nepoznaná
               b) anikterická - stejně jako předchozí mnohdy nepoznaná
                  c) ikterická - typická s ikterem
               d) cholestatická - přítomna intrahepatální cholestáza
               e) fulminantní - akutně progresivní s vysokou mortalitou pod obrazem jaterního            
                   selhání
• Stadium chronické hepatitidy je stav, kdy infekce přetrvává déle než 6 měsíců. Dělí se dále na 4 stadia dle replikační aktivity viru a imunologické tolerance. Novorozenci vertikálně infikovaní od matky, kteří nedostali pasivní a aktivní imunizaci mají 90% pravděpodobnost přechodu hepatitidy do chronického stadia.

Komplikace: akutní fulminantní hepatitida s jaterním selháním, chronická hepatitida progredující do cirhózy či hepatocelulárního karcinomu.

Laboratorní nálezy: dle stadia a formy průběhu od fyziologického nálezu, přes nespecifický nález až k několikanásobným elevacím ALT, AST, GMT, bilirubinu (nekonjugovaný i konjugovaný), koagulopatie.

Diagnostika: sérologické vyšetření protilátek IgM anti-HBc, IgG anti-HBc, anti-HBe, anti-HBs a antigenů HBeAg, HBsAg.  PCR HBV DNA se používá jako marker virové replikace a hodnotí virovou nálož, tedy počet virových kopií.

Léčba: akutní hepatitida - symptomatická terapie, u fulminantní formy lamivudin, adefovir, eventuálně metylprednisolon, transplantace jater. Chronická hepatitida - pegylovaný interferon α-2a, lamivudin, adefovir, entecavir, telbivudin, emtricitabin, tenofovir, clevudin. Existuje pasivní i aktivní profylaxe hepatitidy B. Pasivní imunizace specifickým imunoglobulinem (Hepatect®) je indikovaná u novorozenců HBsAg pozitivních matek a současně se podává u aktivní imunizace vakcínou proti HBV. Aktivní imunizace se v ČR provádí plošně od roku 2001 a nyní je součástí hexavakcíny.