Hypertextová učebnice Vyšetření v psychiatrii Vyšetření psychických potíží Suicidium

Suicidální příznaky

U každého pacienta musíme věnovat pozornost příznakům, které mohou naznačovat riziko suicidálního (sebevražedného) jednání. Popisuje se škála příznaků: taedium vitae (pocit, že život za nic nestojí, již mě v životě nic pěkného nečeká, negativní hodnocení) se považuje za první krok k úvahám o sebevraždě. Dále se popisuje suicidální myšlenky. Ty mohou být buď vágní, nekonkrétní (bylo by lepší, kdybych nežil, sebevražda by vyřešila mé problémy…) nebo konkrétní, kdy pacient uvažuje přímo o tom, jak by sebevraždu realizoval. Suicidální tendence jsou stavem, kdy pacient bojuje s nutkáním sebevraždu realizovat, je to určitý stav „na hraně ostří“. Suicidální pokus – tentamen suicidii – je nezdařený pokus o sebevraždu, dokonaná sebevražda pokus zdařený.
 

Úkolem psychiatra je dotazovat se na tyto úvahy, zhodnotit, zda je přítomná nějaká duševní porucha, pod jejímž vlivem by mohl člověk páchat sebevraždu. Nemůžeme totiž klást rovnítko mezi sebevraždu a duševní nemoc. Existuje mnoho situací, které vedou duševně zdravé lidi k sebevražednému jednání (existenční potíže, infaustní prognóza onemocnění…). Z toho důvodu také nemůže psychiatr dávat záruky, že člověk, kterého vyšetřil a neviděl u něj suicidální příznaky, v blízké době sebevraždu nespáchá. Nikdo z nás nedokáže dát ruku do ohně sám za sebe, nevíme, co se nám v blízké budoucnosti přihodí a co vyhodnotíme tak, že jediným východiskem je sebevražda. Pokud existuje duševní onemocnění, které pacienta vede k sebevražednému jednání, je naší povinností pacienta léčit – nebezpečí sobě či okolí pod vlivem duševní choroby je jednou ze tří situací, kdy máme lidi léčit i proti jejich vůli. Pokud nejde o důsledky duševní nemoci, měli bychom se snažit najít takovou pomoc, která nabídne i jiné alternativy řešení zdánlivě bezvýchodné situace, než je sebevražda.
 

Proto se na tyto příznaky ptejte každého, koho vyšetřujete, ptejte se konkrétně. Snažte se dát najevo, že tyto myšlenky či toto jednání nepovažujete za ostudu či mravně pokleslé, naopak, že jde o věci, které se mohou stát v závažných situacích každému.

Často se též můžete setkat s pojmem "parasuicidium". Jde o záměrné jednání, které není zamýšlené jako sebevražedné, přesto by bez zásahu druhých osob mohlo vést k poškození zdraví a mívá manipulativní či demonstrativní charakter, bývá projevem nepohody v obecném slova smyslu.