Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Hematologická podpůrná péče, krvácivé a trombotické komplikace, hemoterapie Trombotické komplikace u onkologických pacientů Zásady správného odběru krve na hemokoagulační vyšetření

Důležitým ukazatelem aktuálního stavu hemokoagulačního systému jsou laboratorní vyšetření. Při krvácivých nebo trombotických stavech jsou to zejména parametry krevního obrazu a hemokoagulační vyšetření. Dle jejich výsledků, klinického stavu a dalších parametrů se řídí léčba. Chceme-li dospět k validním výsledkům, je nutné striktně dodržovat zásady správného odběru. Jako preanalytická fáze je označována doba, než se vzorek dostane do laboratoře. Vlastnímu odběru předchází volba správné zkumavky pro indikovaná vyšetření, její označení, řádné vyplnění žádanek. Na žádanku je třeba uvést i současnou terapii léky, které ovlivňují krevní srážlivost (kumariny, hepariny, prokoagulační léky atd.). Odběr, zejména na hemokoagulační vyšetření, by měl být odebrán z nové venepunkce (u dlouhodobě intenzivně léčených pacientů toto není vždy možné, pak odběr provést po důkladném proplachu CŽK fyziologickým roztokem). Paži před venepunkcí minimálně zatáhneme, krev neodebíráme z místa kde je poškozen kožní kryt nebo např. hematom. Vzorek krve, který je určen pro hemokoagulační vyšetření  odebíráme jako druhý v pořadí přímo do patřičné zkumavky. Pokud je tento odebrán jako první, může tkáňový faktor uvolněný při venepunkci zkreslit výsledek vyšetření; po delším kontaktu jehly s cévním endotelem dochází k aktivaci srážení. Zkumavka musí být naplněna krví po rysku. Poměr mezi krví a antikoagulans  je dán přesným výpočtem a jakékoliv jeho nedodržení má za následek zkreslení výsledku vyšetření. Po odběru zkumavku jemně promícháme nejlépe několikerým obrácením. Zásadně netřepeme! Odebraný a řádně označený materiál musí být nejdéle do dvou hodin doručen do příslušné laboratoře (lépe ihned). Laboratoř nemůže zpracovat vzorky, ve kterých se objeví sraženiny, neboť při procesu srážení dochází ke spotřebování koagulačních faktorů. Tím jsou ovlivněny jak krevní obraz (zejména trombocyty), skupinové testy (apTT, PT) tak i stanovení jednotlivých složek (fibriogen, AT, jednotlivé koagulační faktory, D-Dimery).

Laboratoř garantuje správnost poskytovaných výsledků systémem externích i interních kontrol kvality, ale vstupní materiál k vyšetřením je dodáván z jednotlivých oddělení. Jen vzorky odebrané dle zásad správného odběru přinesou výsledky, které odrážejí skutečný stav pacienta.