Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Hematologická podpůrná péče, krvácivé a trombotické komplikace, hemoterapie Hemoterapie Transfuzní přípravky

Jsou připravovány přímo na transfuzních odděleních. Jsou to jednotlivé složky krve získané zpravidla jedním odběrem od jednoho dárce. Příprava kvalitních a bezpečných TP vyžaduje řadu kroků:

  1. Posouzení způsobilosti dárce: Darování krve nebo jejích jednotlivých složek je dobrovolné. Dárce musí splňovat obecná kriteria dárcovství (věk 18-65 let, svéprávnost, dobrý zdravotní stav, zdravotní pojištění, souhlasy s vyšetřením, vedením dokumentace atd). Způsobilost posuzuje lékař, a to na základě vyplněného dotazníku, klinického a laboratorního vyšetření (správné hodnoty krevního obrazu, případně ještě základní biochemie a vyšetření moči).
  2. Vlastní odběr plné krve nebo aferéza složek (plazma a trombocyty): Po řádné dezinfekci místa vpichu je z venepunkce odebráno dané množství plné krve (dle hmotnosti pacienta) do jednorázové uzavřené odběrové soupravy pro další zpracování. Při aferéze je TP připraven do vaku přímo při odběru. Současně jsou vždy odebrány vzorky pro vyšetření infekčních markerů (HIV 1/2, HB, HC, syfilis), jaterních testů (ALT), krevní skupiny a antierytrocytárních protilátek.
  3. Zpracování plné krve: V uzavřeném systému vaků je po centrifugaci oddělena do zvláštních vaků plazma, buffy-coat (leukocyty a trombocyty) a erytrocyty. Část TP (minimálně 1%) je použita pro kontrolu kvality. Vše probíhá dle postupů správné výrobní praxe.
  4. Uvolnění TP: Jedná se o uvolnění ke klinickému použití po kontrole výsledků všech předepsaných vyšetření a po ověření , že všechny postupy proběhly správně. Součástí je značení TP štítkem se všemi nezbytnými údaji. Následné úpravy jako např. ozáření jsou označeny dalšími samolepícími štítky. Každý TP má určeny podmínky uchovávání a délku expirace.

Cílem uvedeného postupu je zajistit maximální kvalitu přípravku (kompatibilita, funkčnost, infekční bezpečnost, čistota atd.). Správná dokumentace celého procesu pak umožní identifikaci příjemce každého TP i zpětné dohledání dárce ke každému TP. TP nejsou  v ČR v současné době protivirově ošetřeny.  Zavádí se protivirové ošetření plazmy metodou sovent detergent.  Obecně se TP používají pro substituci chybějící složky krve, se současnou minimální kontaminací ostatními složkami. Nežádoucí je zejména příměs leukocytů, které mohou být zodpovědné za některé komplikace hemoterapie. Jednotlivé TP dělíme dle požadované krevní složky na erytrocytární, tromboctární a plazmu. Leukocytární přípravky jsou používány jen vyjímečně (granulocytární koncentráty u agranulocytozy a závažné infekce, dárcovské lymfocytární koncentráty po allogenní transplantaci) a připravovány individuálně pro konkrétního pacienta.