Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Hematologická podpůrná péče, krvácivé a trombotické komplikace, hemoterapie Trombotické komplikace u onkologických pacientů

Je známa celá řada trombofilních stavů, které mohou u onkologicky nemocného a léčeného pacienta vést k tromboze. Mohou to být  jak vrozené defekty krevního srážení, tak získané stavy způsobené maligním onemocněním a jeho léčbou (v tabulce 5 označeny tučně). Získaná rizika mohou maskovat rizika vrozená.

Nejčastější rizikové faktory (žilní) trombozy v dětském věku

Získané

Vrozené

Věk: Nezralí novorozenci, adolescenti a dospělí

F V Leiden (G1691A)

Onkologické onemocnění a jeho léčba

F II (G20210A)

Trauma, chirurgický výkon

Hyperhomocysteinemie

Cizí povrchy v cévách (zejména CŽK)

Deficit AT (typ I, II)

Autoimunitní choroby, přítomnost APA, LA

Deficit PC (typ I, II)

Cévní anomálie

Deficit PS

Těžké infekce, sepse

Hyper Lp(a)

Medikace vč. hormonální antikoncepce

Dysfibrinogenemie

Tab. 5: Nejčastější rizikové faktory trombozy v dětském věku

Trombozy u dětí postihují hlavně hluboký žilní systém. Arteriální trombóza je u dětí vzácná a nejčastěji bývá spojena s katetrizačními výkony nebo jiným poškozením tepny.

Hluboká žilní tromboza se projevuje otokem postižené oblasti, tvorbou kolaterál a možným postižením funkce v oblasti drénované postiženou cévou. Pokud se vyskytne na dolních končetinách, jsou tyto příznaky většinou dobře vyjádřené. V povodí horní duté žíly však může být klinický obraz zprvu méně nápadný, v některých případech i zcela asymptomatický. Hluboká žilní trombóza se může vyskytnout i v mozkových splavech, portální žíle nebo v žilách splanchnické oblasti.

Trombóza může být komplikována plicní embolií (PE), u dětí naštěstí vzácně.

Diagnostika trombozy a PE:

 • klinické známky (otok, zarudnutí, zvýšená žilní kresba, bolestivost, omezení hybnosti či funkce)
 • zobrazovací a funkční vyšetření (UZ Doppler, angiografie, CT, MR angiografie a další)
 • laboratorní vyšetření (krevní obraz, aPTT, PT, Fbg, D-Dimery, fibrin-degradační produkty (FDP) a další)
 • pro diagnostiku plicních embolií (PE) u dětí se doporučuje vyšetření spirálním CT nebo ventilačně perfuzní scintigrafie, na které je patrný výpadek prokrvení embolizované oblasti při zachované ventilaci

Léčba trombozy a PE:

 • režimová opatření - klid na lůžku, elevace končetiny, bandáž končetiny, hydratace pacienta, časná správná rehabilitace k prevenci postflebitického syndromu
 • medikamentozní terapie :
 • trombolytická při PE nebo rozsáhlé trombotizaci, která je život nebo končetinu ohrožující. Používá se rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu (r-tPA), výhodná je semiselektivní trombolýza katetrem zavedeným k trombu (menší riziko krvácení při nižší dávce r-tPA)
 • antikoagulační, v současnosti jsou lékem volby nízkomolekulární hepariny (LMWH) podávané v dávce 200-240 IU/kg/d, 2xd s.c. nebo i.v. kontinuálně, dále lze použít nefrakcionovaný heparin. Úvodní léčba trvá dle efektu 10-14 dní, následně  je podávána terapie profylaktická po dobu minimálně 3 měsíce.  Jejím účelem je zabránit recidivě trombózy. V této následné léčbě lze použít u pacientů, kteří již nejsou intenzivně léčeni antagonisty vitaminu K podávané perorálně
 • antiagregační k prevenci tepenné trombozy
 • venotonika a další podpůrné léky
 • chirurgická terapie:
 • chirurgické odstranění sraženiny (trombektomie, embolektomie) se provádí jen vzácně v závažných život nebo končetinu ohrožujících stavech

„Typický“ onkologický pacient intenzivně protinádorově léčený je tedy vystaven značnému riziku vzniku hluboké žilní trombózy – má maligní onemocnění, polymedikaci podávanou pomocí CŽK a opakované útlumy krvetvorby, často komplikované těžkou infekcí. K tomu může být přidružen vrozený trombofilní stav (7-10% populace). Proto se u zvýšeně rizikových pacientů podává preventivní antikoagulační léčba po dobu intenzivní onkologické terapie, většinou LMWH 100-120 IU/kg/d v jedné denní dávce s.c. Zvyklosti na jednotlivých pracovištích se mohou odlišovat.