Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Hematologická podpůrná péče, krvácivé a trombotické komplikace, hemoterapie Hemoterapie Krevní deriváty

Jsou přípravky hromadně vyráběné frakcionací lidské plazmy ve velkých šaržích (od tisíců dárců). Jsou vícestupňově antivirově ošetřeny, používají se techniky jako nanofiltrace, solvent detergent, tepelné inaktivace a další. Jsou to koncentráty jednotlivých plazmatických proteinů nebo jejich skupin a používají se k substituci u jejich vrozených či získaných deficitů. Mezi krevní deriváty se funkcí řadí i jejich analoga vyráběná rekombinantní technologií na zvířecích tkáňových kulturách (například buňky ovarií čínského křečka) bez přítomnosti lidských proteinů. V současnosti se jedná zejména o deriváty koagulačních faktorů FVIIa, FVIII, FIX, jsou připravovány antitrombin, von Willebrandův faktor (vWF) a  fibrinogen.

Lidský albumin, většinou ve formě 20% roztoku, je používán  k substituci při hypalbuminemii, má zároveň plazmaexpanzivní účinek. 5% roztok albuminu je izoonkotický a plazmaexpanzivní účinek nemá. Dávkování závisí na hmotnosti pacienta, oběhových parametrech a hladině albuminu.

Imunoglobuliny (IvIg) slouží k substituci u pacientů s vrozeným či získaným imunodeficitem nebo k imunomodulaci u chorob jako je imunitní trombocytopenická purpura, Guillain-Barré syndrom, Kawasakiho choroba, po allogenní transplantaci kostní dřeně a dalších. Jsou vyráběny různé typy, hlavně přípravky s širokospektrými (protinfekčně) IgG protilátkami. Podává se 0,4-2g/kg t.hm. denně či obden dle stavu (například 1g/kg t.hm. obden 3x či 0,4g/kg t.hm. 5 dní). Poměrně časté jsou reakce při podání (teplota, třesavka, zimnice, nauzea, zarudnutí, urtika, dušnost a další), proto před podáním podáváme jako premedikaci antihistaminikum a antipyretikum, u opakovaných reakcí i kortikoid.

Koncentráty koagulačních faktorů se používají u pacientů s vrozeným či získaným deficitem při krvácení nebo preventivně s cílem krvácení předejít. V současnosti jsou k dispozici koncentráty FVIII pro substituci u hemofiliků A, FIX u pacientů s hemofilií B (oboje včetně rekombinantních derivátů), koncentráty FXI a FXIII pro pacienty s jejich vrozeným deficitem. Koncentráty vWF slouží k léčbě krvácení u pacientů s von Willebrandovou chorobou. Dále jsou vyráběny kombinované přípravky  s obsahem faktorů FII, FVII, FIX, FX pro léčbu krvácení u pacientů předávkovaných perorálními antikoagulancii, chorobami jater či deficitem vitaminu K. Pro léčbu hemofiliků s inhibitorem FVIII/FIX je třeba použít preparáty s by-passovou aktivitou, a to buď rFVIIa nebo komplex faktorů FII, FIX, FX, a FVIIa. rFVIIa se dále používá u vrozeného deficitu FVII, získané hemofilie, Glanzmannovy trombastenie a u život ohrožujícího krvácení nezvladatelného standardní terapií. Koncentrát fibrinogenu je podáván při vrozené či získané hypofibrinogenemii a dysfibrinogenemii.

Přirozené inhibitory koagulace: je dostupný koncentát antitrombinu (AT) a proteinu C v aktivované i neaktivované formě. Podávají se při vrozených či získaných deficitech, ale i k ovlivnění sepse. V péči o dětské pacienty s malignitou se nejčastěji uplatňují KD při korekci koagulopatií, ať už krvácivých stavů nebo při deficitu přirozených inhibitorů koagulace (zejména AT). Dále se často podávají IvIg a albumin.

Hemoterapie je nedílnou součástí komplexní podpůrné péče o dětského onkologického pacienta, která nemá v současnosti alternativu. Správně indikovaná hemoterapie, se znalostí jejích potencilních rizik, může mít vliv i na celkovou úspěšnost léčby základního onemocnění.