Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby vnitřního ucha Náhlé poruchy sluchu Labyrintitis

Definice: zánětlivé onemocnění blanité části vnitřního ucha a/nebo labyrintu.

Patogeneze:

  • hematogenní rozsev
  • přechodem ze středouší skrze přirozené spojky středouší a perilymfatického prostoru (foramen ovale a rotundum), nebo skrze perilymfatickou píštěl
  • z centrálního nervového systému (subarachnoideálního prostoru) skrze vntřní zvukovod a aqueduktus kochleae.

Etiologie:

  • Serosní labyrintitida - bakteriální toxiny, mediátory zánětu, viry (CMV, HSV1, mumps, rubeola, influenza, parainfluenza, adenoviry, coxsackie virus, RS virus)
  • Syndrom Ramsay-Hunt (herpes zoster oticus) - reaktivace latentní infekce viru varicella-zoster, často mnoho let po primoinfektu
  • Purulentní labyrintitida - nejčastější původci akutního a chronických zánětů středního ucha (Otitis media acuta (OMA)), Neiseria meningitidis a další

Klinické příznaky: vertigo, nausea, porucha sluchu, zalehnutí a tlak v uchu, tinnitus, otalgie, febrilie, meningeální známky, příznaky infektu HCD, poruchy zraku

Diagnostika: otoskopické vyšetření, vyšetření sluchu (kochleární senzorineurální nedoslýchavost různého stupně), meningeální příznaky, základní vestibulologiké vyšetření (nystagmus spontánní, fixační a polohový, Hautantův test, Rombergův test, test Unterberg-Fucuda, stíhání cíle), oční vyšetření, lumbální punkce (serologie, kultivace). V indikovaných případech CT, MRI, nebo prokročilé vestibulologické vyšetření

Terapie: antibiotika u supurativní labyrintitidy, antivirotika v indikovaných případech, kortikoidy, antiemetika a antivertiginoza, rehydratace. Chirurgické řešení fokusu středoušní infekce (viz záněty středouší).

Komplikace a následky: vada sluchu, osifikace kochley (znemožňuje kochleární implantaci), přechod infekce na meningy (viz kompliace zánětů středouší), dysekvilibrium (problémy s udržováním rovnováhy i po výrazném zlepšení vertiga)

Viz také Labyrintitis v Otogenní zánětlivé komplikace