Hypertextová učebnice

Problémy duševně nemocných s vlastní sexualitou jsou relativně časté. Sexualita u psychických poruch může být narušena jak po stránce kvantitativní (sexuální dysfunkce), kdy se na etiologii podílí onemocnění samotné i jeho léčba a z ní vyplývající nežádoucí účinky, které často zasahují i sexuální oblast, tak kvalitativní (poruchy sexuální identifikace a preference), kdy může být sexualita zahrnuta do základní psychopatologie klinického obrazu. Podrobně viz http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Psychické onemocnění s sebou stále ještě nese stigma, a tak se na problémech v navazování intimních vztahů podílí i negativní postoje společnosti. V minulosti byla sexualita považována za příčinu některých psychických poruch, především neurotických. Dle Freudovy psychoanalýzy je neuróza výsledkem nevědomého konfliktu mezi sexuálním přáním id a realitou, která jeho uspokojení neumožňuje. Konflikt se zakládá během dětského vývoje sexuálního pudu a propuká po určité latenci. Postupem doby bylo od této teorie upouštěno a etiologie psychických poruch je stále zkoumána a doplňována o poznatky nejen psychologické, ale i neurověd.

Psychiatrie jako obor se začala znovu více zajímat o sexuální život svých pacientů s nástupem nových psychofarmak, kdy začala hledat způsoby, jak jej zkvalitnit a předejít eventuálním nežádoucím účinkům léčby na sexualitu, na zjišťování výskytu sexuálních dysfunkcí a na zkoumání mechanismu jejich vzniku.

  • Psychiatrie je jedním ze základních oborů, který zahrnuje nejen kvantitativní, ale i kvalitativní poruchy sexuálních funkcí.
  • Tyto poruchy se často vyskytují u duševních poruch.

Lidská sexualita

Sexuální dysfunkce

Poruchy sexuální identifikace

Poruchy sexuální preference – parafilie

Neurotransmitery a lidská sexuální aktivita

Sexuální problematika u jednotlivých skupin psychických poruch

(viz také menu v levé části stránky)

Sexuální dysfunkce při psychofarmakologické léčbě

Souhrn