Hypertextová učebnice Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Jedná se o jakoukoliv duševní poruchu, která vznikla užíváním psychoaktivních látek (tj. látek vyvolávajících závislost). Psychoaktivní látky mají vliv na chování, vědomí a náladu. Nejproblematičtější je pro jedince a jeho okolí narušené chování. Zneužívání návykových látek tedy zahrnuje nejen medicínské, ale i společenské aspekty.

  • Akutní intoxikace – přechodný stav po požití psychoaktivní látky, který vede k maladaptivnímu chování, je dán účinkem látky na CNS. Maladaptivní chování zahrnuje i nevázané chování sexuální se všemi vyplývajícími riziky a také parafilní chování, kdy může být psychoaktivní látkou odbrzděno sebeovládání. Dalšími pojmy v oblasti návykových poruch jsou škodlivé užívání,tolerance, syndrom závislosti, odvykací stav, tělesná závislost, psychická závislost, craving, flashback.
  • Desinhibice – chování, o němž subjekt ví, že je nebezpečné nebo nevhodné, ale není schopný je potlačit, zahrnuje odbrždění sociálně nevhodného chování alkoholem a benzodiazepiny, nejčastějšími projevy je hostilita, vztek a odbržděné sexuální chování, což může vyústit i ve spáchání sexuálně motivovaného trestného činu.

MKN-10 zahrnuje devět psychoaktivních látek: alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, stimulancia, halucinogeny, tabák, organická rozpouštědla.

Drogy a sex bývají spojovány formou nejrůznějších rituálů a celé řadě přírodních i syntetických substancí jsou někdy připisovány účinky zvyšující potenci, vzrušivost či psychickou výkonnost a umocňují tak sexuální prožitek. Skutečnost je mnohem méně barvitá a dá se říci, že naopak dlouhodobé zneužívání jakékoli psychoaktivní látky sexuální funkce poškozuje.

V zásadě lze rozdělit psychoaktivní návykové látky podle jejich základního, nejvýraznějšího účinku do tří skupin (viz také menu vlevo):

Diferenciální diagnostika

Zachycení a vyšetření jedince, který užívá psychoaktivní látky, bývá obtížné. Postižení mají tendenci podhodnocovat užívané množství, zapírat a manipulovat. Pro nespolehlivost informací je nutná konfrontace s údaji členů rodiny nebo dalších blízkých osob. Časté je spojení s poruchami osobnosti nebo jinými psychickými poruchami. K potvrzení podezření je vhodné toxikologické vyšetření moče a krve.

Léčba

Léčebné postupy u této skupiny poruch jsou uvedeny na www.ceskapsychiatrie.cz – sekce doporučené postupy psychiatrické péče.

Z hlediska sexuálních problémů se lze setkat s případy, kdy abstinence od psychoaktivních látek vede k sexuálním dysfunkcím a nedostatečnému prožívání sexuální slasti. Postižení jedinci hodnotí sexuální prožitek jako málo intenzivní ve srovnání s libými pocity, které jim poskytovaly zneužívané látky.

  • Lidé zneužívající psychoaktivní látky jsou skupinou ohroženou viktimizací a zvýšeným rizikem nákazy sexuálně přenosnými nemocemi včetně AIDS.
  • Při zneužívání stimulancií může být vzhledem k mechanismu účinku zvýšená sexuální aktivita.
  • Při zneužívání tlumivých látek je častá nízká sexuální aktivita.
  • Častá je v těchto skupinách promiskuita i prostituce za účelem získání prostředků k získání návykové látky.
  • Při abstinenci je často snížená sexuální satisfakce.