Hypertextová učebnice Mentální retardace

Mentální retardace je stav zastaveného nebo neúplného vývoje s narušením dovedností přiměřených pro dané vývojové období. Podle stupně postižení se dělí na lehkou mentální retardaci, kdy jsou postižení jedinci vzdělavatelní, středně těžkou mentální retardaci, kdy lze mluvit o možnosti částečné vzdělavatelnosti, těžkou mentální retardaci a hlubokou mentální retardaci, kdy jsou postižení nevzdělavatelní. 

Projevy sexuálního vyzrávání u mentálně retardovaných jsou někdy rodinou vnímány jako nepříjemné a nežádoucí, protože do popředí vystupuje diskrepance mezi infantilním chováním a sexualitou. Při snížené schopnosti rozpoznat společenské normy a zvyklosti se u nich často objevuje neskrývaná masturbace nebo obnažování. U některých jedinců se může sexuální puzení prosazovat s prvky agresivity a jejich chování se tak může stát společensky nebezpečným.

Na druhé straně mentálně retardovaní, zejména dívky, se mohou snadno stát obětí znásilnění, svedení nebo incestu. Následná gravidita je často rozpoznána pozdě.

U jedinců s méně závažnými stupni retardace se projevují během dospívání normální fyziologické známky sexuálního vyzrávání a tito lehce postižení mohou vést v dospělosti v podstatě normální sexuální život. Těžce retardovaní jedinci jsou schopni sexuálního styku spíše výjimečně.

U mentálně retardovaných jedinců je důležitá sexuální výchova, která by měla být koncipována srozumitelně a přiměřeně jejich kognitivním schopnostem. Obvykle je vhodné zabezpečit mentálně retardované (zvláště dívky) i vhodnou antikoncepcí.

Nepokryté sexuální projevy mentálně retardovaných často rodiče či opatrovníky obtěžují. Za jejich nepřiměřené chování se stydí, a někdy dokonce naléhají na případnou desexualizaci (farmakologickou či chirurgickou) svých svěřenců. Jindy od lékařů žádají, aby chování mentálně retardovaných jedinců tlumili podáváním antipsychotik. Ve výjimečných případech je tato léčba plně indikovaná, jindy však spíše dochází ke zbytečnému tlumení postižených. I zde je nutné vždy individuální řešení.

  • Sexuální projevy mentálně restardovaných jsou vnímány jako nežádoucí.
  • Etické aspekty tlumení sexuality.
  • Ohrožení viktimizací.
  • Klíčová role sexuální výchovy a vhodné antikoncepce.