Souhrn

Psychiatrie patří k medicínským oborům, z jejichž základů vychází obor sexuologie. Dokládá to i zařazení diagnostických kategorií: F52: Sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo nemocí, F64: Poruchy pohlavní identity, F65: Poruchy sexuální preference a F66: Psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací. Žádný jiný medicínský obor tak četné zastoupení diagnostických kategorií z oblasti sexuality nemá.

Kvantitativní i kvalitativní poruchy sexuality provázejí psychické poruchy poměrně často. Pokud nejsou výrazně nápadné, lékaři se sexuálními funkcemi svých pacientů zabývají většinou neradi, stejně jako lékově navozenými sexuálními dysfunkcemi. Zvolit vhodnou formu komunikace o sexuálních problémech psychicky nemocných vyžaduje dobrou terapeutickou průpravu a vede k posílení kvalitního terapeutického vztahu.

Společným problémem psychiatrických pacientů léčených psychofarmaky jsou jejich vedlejší účinky v oblasti sexuálních funkcí. Bazální znalosti mechanizmu jejich vzniku i možnosti záměny jednotlivých psychofarmak či jejich augmentace jsou pro psychiatra i sexuologa nezbytné, jinak může docházet ke zbytečné iatrogenizaci.

U organických psychických poruch i poruch schizofrenního okruhu může docházet jak k projevům snížené i zvýšené sexuální aktivity, tak i parafilního chování. Někdy jsou tyto projevy prvními příznaky počínajícího závažného onemocnění. Tito nemocní jsou také více ohroženi sexuální viktimizací. Na druhé straně ale sexualita ve stáří není žádnou patologií, stejně jako přiměřené snahy schizofrenních nemocných o partnerské vztahy.

Afektivní a neurotické poruchy snižují kvalitu sexuálního života, snížení libida patří k příznakům depresivní poruchy. U manických pacientů je popisováno rizikové sexuální chování, v etiologii posttraumatické stresové poruchy i disociačních poruch může hrát roli znásilnění či sexuální zneužívání v anamnéze. Podobně je tomu i u poruch příjmu potravy, u mentální anorexie je častěji popisována inhibice sexuality, u mentální bulimie impulzivní rizikové sexuální chování. Mentální anorexie je spojena i s poruchou plodnosti, léčba infertility bez léčby základního onemocnění je závažným lékařským pochybením.

Za poruchami spánku se mohou skrývat problémy v sexuálním životě, samostatnou diagnostickou jednotkou, zahrnující hypersomnii, hyperfagii a hypersexualitu je Klein-Levinův syndrom. U poruch spojených s těhotenstvím, porodem a šestinedělím je při komplikacích nezanedbatelné riziko vzniku sekundárních sexuálních dysfunkcí, prevencí je především vhodný psychologický přístup.

Poruchy osobnosti jsou značnou nehomogenní skupinou, projevy jejich poruch v sexuální oblasti lze nalézt v celé škále kvantitativních a kvalitativních odchylek. Sexuologickou pomoc mohou vyhledat v případech, kdy je jejich sexuální chování zavede do osobních problémů. Pro impulzivní poruchy je charakteristická neschopnost impulzu odolat a vzrušení při provedení impulzivního činu.

U mentálně retardovaných jedinců jsou jejich sexuální projevy vnímány jako nežádoucí, nezastupitelnou roli hraje sexuální výchova i volba vhodné antikoncepce. Jejich sexuální chování může být jak agresivní, tak se mohou stát obětí sexuálních deliktů. Tlumení sexuálních projevů mentálně retardovaných má důležitý etický aspekt.

Literatura:

 • Bancroft J., ed. The Pharmacology of Sexual Function and Dysfunction.Amsterdam: Elsevier Science BV 1995, 307-322
 • Bobes J., García-Portilla M.P., Rejas J., Hernández G., Garcia-garcia M., Rico-Villademoros F., Porras A.: Frequency of sexual dysfunction and other reproductive side-effects in patients with schizophrenia treated with risperidone, olanzapine, quetiapine or haloperidol: the results of the EIRE study, J. os Sex and Marital Ther., 2003, 29:125-147
 • Clayton A.H., Pradko J.F., Croft H.A., Montano C.B., Leadbetter R.A., Bolden-Watson C., Bass K.I., Donahue R.M.J., Jamerson B.D., Metz A.: Prevalence of sexual dysfunction among newer antidepressants, J.Clin.Psychiatry, 2002, 63: 357-366
 • Cloninger C. R., Svrakic D. M.: Personality disorders, In: Sadock B. J., Sadock V. A., eds. Kaplan & Sadock´s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Philadelphia: Lippincott, Wiliams & Wilkins, 200, 1723-1764
 • Demyttenaere, K., DeFruyt, J., Sienaert, P.: Psychotropics and sexuality, Int. Clin. Psychopharmacology.,1998, 13 (suppl.6): S35-S41.
 • Gitlin M.J.: Psychotropic medications nad their effects on sexual function: diagnosis, biology and treatment approaches, J.Clin.Psychiat., 1994, 55: 406-413
 • Látalová K., Balon R.: Sexuální funkce u schizofrenních pacientů, Psychiatrie, 2008, 12:147-153
 • Meston C.M., Frolich P.F.: The Neurobiology of Sexual Function, Arch.Gen.Psychiatry, 2000, 57: 1012-1030
 • Mezinárodní klasifikace nemocí-10. revize, Duševní poruchy a poruchy chování, Psychiatrické centrum Praha, 2006, 251 s.
 • Peuskens J., Sienaert P., De Hert M.: Sexual dysfunction: the unspoken side effect of antipsychotics, Eur. Psychiatry, 1998,13 (Suppl.1):23s-30s
 • Praško J. a kol.: Poruchy osobnosti, vyd. 1., Praha: Portál, 2003, 360s.
 • Raboch J.: Sexual development and life of psychiatric female patients, Arch.Sex. behav., 1986, 5: 341-353
 • Raboch J., Zvolský P. a kol.: Psychiatrie. Galén, Praha, 2002, 622 s.
 • Sadock B.J., Sadock V.A.: Kaplan α Saddock’s comprehensive textbook of psychiatry, Volume I, 8th edition, Lippincott Williams α Wilkins, Philadephia, USA, 2005, 2054 s.
 • Segraves R.T., Balon R.(2003): Sexual pharmacology: fast facts. www Norton&Company Inc. New York
 • Zvěřina J. Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno, Cerm, 2003, 287 s.
 • Žourková A.:Klinická sexuologie, MU Brno, 2002, 35 s.
 • Žourková A., Robeš M., Havlíková P., Obrovská V.: Výskyt sexuálních dysfunkcí při léčbě antidepresivy u ambulantních pacientů Psychiatrické kliniky FN v Brně, Česká a Slovenská Psychiatrie, 2004, 100: 125-133
 • Žourková A., Kašpárek T., Skotáková S., Večeřová M.: Sexuální funkce u mužů léčených antipsychotiky, Česká a Slovenská Psychiatrie, 2005, 101: 246-251