Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Prevence a profylaxe infekčních nemocí Aktivní imunizace

Úvod

Aktivní imunizace znamená cílenou expozici antigenem k vytvoření specifické imunity. Síla a paměť imunitní odpovědi závisí na věku a vakcíně. Obvykle se podává pre expozičně. Výjimečně u nemocí s dlouhou inkubační dobou lze očkovat i po expozici patogenem (vzteklina).

Ve zdravotním systému ČR existuje několik typů očkování:


Hrazená očkování

 • pravidelné očkování - povinné očkování dle očkovacího kalendáře
 • zvláštní očkování - rizikové skupiny (např. zdravotníci)
 • mimořádné očkování - za mimořádných situací (např. epidemie HAV, chřipky)
 • očkování po úrazech - (přeočkování proti tetanu, pokud je třeba)

Nehrazená

 • na vlastní žádost - (cestovní očkování, různá nadstandardní očkování)

Dělení vakcín

Dělit vakcíny lze podle mnoha hledisek. Didakticky se budeme držet tradičního rozdělení podle typu vakcín:

Živé atenuované vakcíny

Jsou tvořené mikroorganismy s oslabenou virulencí. Reakce se podobá se normální infekci. Imunitní odpověď je obvykle silná, dlouhá a stačí 1 dávka. Vakcína má určitou reziduální patogenitu, proto se např. u imunodeficitních jedinců nepoužívají. Do této skupiny patří:

 • BCG (tj. proti TBC)
 • příušnice+zarděnky+spalničky
 • žlutá zimnice
 • orální vakcína proti poliomyelitidě
 • orální vakcína proti rotaviru

Neživé vakcíny.

Jsou různých typů. Zahrnují všechny ostatní v současné době používané vakcíny

 • Inaktivované vakcíny. Jsou tvořené celým usmrceným patogenem. Imunogenost je nižší, je potřeba podat víc dávek (min 3-4x). Vakcíny mají hodně nepotřebných antigenů, a proto dochází k nežádoucím lokálním reakcím.
 • Toxoidy. Tvoří toxiny zbavené nebezpečnosti. Jsou velmi dobře imunogenní. Patří sem vakcíny proti tetanu, difterii a pertussi.
 • Subjednotkové vakcíny. Tvoří pouze odštěpená část patogenu. Díky tomu mají méně nežádoucích účinků. K zajištění imunogenity musí mít adjuvancia. Často se konjugují s bílkovinou.
 • Rekombinantní. Gen pro antigen vložen do bakterie (E.coli), která jej tvoří.

 

Očkovací schémata

Očkovací schéma určuje interval podávání vakcíny tak, aby došlo k nejlepší a nejdelší imunitní odpovědi. Skládá se ze základní vakcinace a přeočkování (booster). Základní vakcinace u živých vakcín znamená podání 1 dávky. U neživých je třeba dávek více (2-3) obvykle v měsíčních intervalech. Booster slouží k oživení imunitní odpovědi. Obvykle se jedná o 1 dávku podanou po delší době (1-10 let). Paměťové buňky velmi rychle zareagují a imunitní odpověď opět zesílí. 
Většinu vakcín lze podat kombinovaně zaráz nebo v 14 denních intervalech (po živých vakcínách je vhodné počkat 4 týdny, po BCG do zhojení). Protektivní titry lze čekat 2 týdny po druhé dávce.

 

Reakce po očkování

U neživých vakcín lze očekávat krátkodobé nežádoucí účinky. Vznikají několik hodin po aplikaci a trvají max. 2-3 dny. Obvykle mají podobu zvýšených teplot.
Živé vakcíny mohou vyvolat krátce po podání lokální reakci. Druhá vlna příznaků může nastat po několika dnech - obvykle tato doba odpovídá inkubační době dané nemoci. Tyto příznaky se podobají neurčité viróze. Může být přítomen exantém.

 

Očkovací kalendář

Očkovací kalendář definuje, kdy a jaké vakcíny je nutné občanu ČR podávat.
Základní vakcínou je v současné době polyvalentní hexavakcína, která zahrnuje vakcíny proti difterii, tetanu, pertussi, Hemofilus influenzae B, hepatitidě B a viru dětské poliomylitidy. Očkování se zahajuje ve 2. měsíci věku 3 dávkami a po roce se posílí ještě 1x booster dávkou. Některé z nemocí se poté ještě přeočkují v 5., 10. a 14. roce. Celoživotně je pravidelně přeočkováván tetanus v 10letých intervalech.
V 1,5 roce se podává atenuovaná vakcína příušnice+zarděnky+spalničky, vychytávací dávka je podána ještě jednou za půl roku.

 

Zvláštní očkování

 • Novorozenci HBsAg pozitivních matek. Do 24 hodin po porodu je nutno podat pasivní imunizaci a 1. dávka vakcíny proti hepatitidě B.
 • Poranění. U poranění vždy hrozí tetanus. Ten je očkován v rámci očkovacího kalendáře. Poranění, kteří nebyli očkováni, musí dostat do 24 hodin dostat pasivní imunizaci a 1. dávku vakcíny proti tetanu. U poraněných očkovaných, kdy od poslední dávky uběhlo více než 5 let, je třeba tetanus přeočkovat.
 • Vzteklina. U poranění podezřelým zvířetem v oblasti s výskytem vztekliny (ČR je rabies free od 2002) je nutné do 48 hodin podat pasivní imunizaci a zahájit očkování 5 dávkami vakcíny proti vzteklině.