Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Anaerobní infekce Intoxikace produkty anaerobních bakterií

 

Botulismus

Etiologie: Clostridium botulinum. Jedná se o ubikvitární bakterie. Vyskytují se zejména ve střevech zvířat. Spory přežívají nedostatečnou sterilizaci konzerv nebo masnou výrobu. K vyklíčení potřebují náročné prostředí (anaerobní, málo cukru a soli, kyselo – tedy typicky v konzervě). Onemocnění způsobuje toxin - botulotoxin, který blokuje nervové synapse. Jedná se o nejúčinnější známý toxin. K nákaze dochází alimentárně. K ranné nebo vzácně inhalační infekci může docházet u narkomanů. U dětí v kojeneckém věku je možný vznik střevního botulismu, kdy díky nezralé mikroflóře dojde k osídlení střev a produkci toxinu

ID: alimentární  12-36hod

Klinické projevy: v příznacích dominují progredující symetrické chabé parézy hlavových nervů s progresí a postupně rozvojem postižení vegetativních nervů. Senzorické nervy a vědomí jsou bez poruchy. Průběh je afebrilní. K smrti dochází parézou dýchacích svalů.

Komplikace: rozvoj dlouhodobé slabosti a dušnosti

Diagnostika: Diagnostika se opírá o typické klinické příznaky. Je třeba odlišit myastenia gravis, která však neprobíhá fulminantně a polyradikuloneuritídu, která mívá senzorickou složku. ELISA může prokázat botulotoxin v jídle.

Léčba: komplexní podpůrná terapie, časná intubace, podání koňského antiséra, humánní antisérum je indikované u  gravidních a dětí

Profylaxe: kojencům nepodávat med (zdroj spór). Důkladná tepelná úprava stravy z konzerv.

 

Tetanus
Etiologie:  Clostridium tetani, bakterie žije jako komenzál střeva dobytka i lidí. Velmi odolné spory jsou všude v hlíně.  K nákaze dochází kontaminací rány/bércových vředů hlínou se sporami, zejména nebezpečné jsou rány zhmožděné a s cizím tělesem. Novorozenci se mohou nakazit z pupečního pahýlu. Bakterie se množí v místě infekce a produkují tetanotoxin, který se krví dostává k motoneuronům a tudy do CNS.  Na úrovni míchy a kmene blokuje uvolňování inhibičních mediátorů na synapsích, čímž vznikají svalové spazmy. Postiženy jsou i vegetativní nervy.

ID:  dny - týdny

Klinika: projevy závisí na místě infekce, věku a reakci imunity pacienta a liší se prognózou:
Generalizovaný tetanus
V příznacích dominují neklid a spazmy svalů. Stažení mimických svalů se nazývá risus sardonicus, spazmus žvýkacích svalů je trismus. Projevuje se neschopností otevřít ústa. Dochází k tuhnutí šíje až opistotonu. Přítomná je porucha polykání. Světlo či hluk mohou vyvolat generalizované tonické křeče. Vědomí plně zachovalé. Křeče hodně bolí. K smrti dochází udušením nebo poruchou autonomních nervů. Při rychlém průběhu je prognóza infaustní. Mortalita je 6-60 %
Lokalizovaný
Lokalizovaná forma se projevuje spazmem svalstva v oblasti infikovaného poranění. Probíhá jako prodromální stadium generalizovaného tetanu nebo se při částečné imunitě pozvolna spontánně vyhojí.
Cefalický
Jedná se o specifickou formu lokalizovaného tetanu z infikované poranění na hlavě. Lokalizovaný spazmus svalů je doprovázen parézou lícního nervu.
Novorozenecký tetanus
Novorozenec se může nakazit z umbilikálního pahýlu v případě nedostatečné imunizace matky (matka dítěti in utero nepředá protilátky). Zpočátku je dítě hypotonické, generalizované křeče se rozvíjejí později. Mortalita je 90%. Onemocnění se současné době v ČR nevyskytuje.

Komplikace: pneumonie, močové infekce, fraktury obratlů, ruptura svalů

Diagnostika: se opírá o klinické příznaky. (Pozor: trismus bývá přítomen i u parafaryngeálních abscesů, které jsou častější). Laboratorně je třeba zejména vyloučit intoxikace léky  a jedy. Mikrobiologická vyšetření nejsou přínosná.

Léčba: je komplexní, zahrnuje ticho, temno, tlumení křečí. Do 24 hod je nutné podat hyperimunní lidský antitetanický imunoglobulin a očkovat anatoxinem. Ránu je třeba otevřít přístupu vzduchu.

Profylaxe: vakcinace anatoxinem (část toxinu C. tetani) je součástí hexavakcíny a pravidelného přeočkování v průběhu celého života. Podrobněji viz kapitola vakcinace.

 

Střevní postižení

Klostridiová enterokolitída
Etiologie: Clostridium difficile - viz. kapitola alimentární infekce
Enterotoxikóza
Etiologie: Clostridium perfringens - viz. kapitola alimentární infekce