Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Klinická anatomie ucha Středoušní kůstky, svaly a nervy

Středoušní kůstky spojují bubínek s oválným okénkem.

Kladívko (malleus): je spojeno s mediálním povrchem bubínku. Processus brevis a dolní část manubria (umbo membranae tympani) jsou pevně spojeny s vazivovou vrstvou bubínku, střední část manubria je spojena se slizniční vrstvou (stria mallearis). Krček a hlavička jsou obsaženy v epitympanu. Hlavička kladívka je spojena s tělem kovadlinky.

Kovadlinka (incus): krátký výběžek kovadlinky směřuje dozadu, dlouhý výběžek je připojen svým koncem (processus lenticularis) k hlavičce třmínku.

Třmínek (stapes): hlavička třmínku je spojena s ploténkou dvěma raménky, předním a zadním. Ploténku třmínku přidržuje v oválném okénku ligamentum anulare stapedis. Ploténka je silná 1,5-3 mm.

M. tensor tympani je uložen ve spánkové kosti paralelně s ET a po vstupu do středouší jeho šlacha probíhá směrem k processus cochleariformis, kolem něhož se zahýbá a je připojena k mediálnímu povrchu krčku a manubria kladívka.

M. stapedius vychází z eminentia pyramidalis na zadní stěně středoušní dutiny. Šlacha je připojena k horní části zadního raménka a k hlavičce m. stapedius.

N.VII (facialis) vychází z mostu a vstupuje do přední horní části vnitřního zvukovodu, kde se spojuje s n. intermedius, který k němu přivádí chuťová vlákna. Probíhá fallopiovým kanálkem, vystupuje ze spánkové kosti ve foramen stylomastoideum a probíhá podél zadního bříška m. digastrikus. Jeho hlavní kmen vstupuje dále do příušní žlázy, kde se rozděluje na 6 větví pro mimické svalstvo.

V průběhu spánkovou kostí vychází z n. facialis:

  1. N. petrosus major přivádí parasympatická vlákna do ganglion pterygopalatinum a inervuje slzné žlázy a žlázky ve sliznici patra a dutiny nosní. Směřuje ke canalis pterygoidei, kde se spojuje se sympatickým n. petrosus profundus a vytváří n. canalis pterygoidei.
  2. N. stapedius inervuje motoricky m. stapedius
  3. Chorda tympani probíhá ve středouší mezi manubriem kladívka a dlouhým raménkem kovadlinky. Vystupuje ve fissura petrotympanica. Po napojení na n. lingualis vede parasympatická vlákna do ganglion submandibulare pro podčelistní a podjazykové slinné žlázy a senzorická chuťová vlákna pro přední 2/3 jazyka. Prostor ve tvaru písmene "V" mezi chordou v místě jejího odstupu a n.VII. je známý jako recessus facialis.

Arnoldův nerv (r.auricularis n.X.) je větví n. vagus, která obsahuje také vlákna n. glossopharyngeus a probíhá nad klenbou jugulárního bulbu. Horní vlákna se spojují s n. facialis, dolní vlákna nesou senzitivní informaci ze zadního povrchu zevního zvukovodu. Podrážděním zadní stěny zvukovodu lze vyvolat tzv. Arnoldův reflex.

N. tympanicus (Jacobsonův nerv) je větví n. IX. Vytváří pleteň ve středoušní dutině, ze které vychází n. petrosus minor. Tento prochází z dutiny lební skrz fissura petrotympanica a vede parasympatická vlákna do ganglion oticum, ze kterého prostřednictvím n. auriculotemporalis parasympaticky inervuje příušní slinnou žlázu.