Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Poruchy spánku Seznam zkratek

NREM  non rapid eye movement - fáze spánku
REM     rapid eye movement-fáze spánku
OSAS   syndrom obstrukční spánkové apnoe
AHI       apnoe/hypopnoe index
AI          apnoe index
CPAP    continuous positive airway pressure - ventilační režim
BiPAP   bilevel positive airway pressure - ventilační režim
MSLT   multiple sleep latency test = test mnohočetné latence usnutí
PSG       polysomnografie
EEG      elektroencefalografie
PNES   psychogenic non-epileptic seizures = psychogenní neepileptické záchvaty
RLS      restless leg syndrome = syndrom neklidných nohou
ADHD    porucha pozornosti s hyperaktivitou