Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Vyšetřovací metody ucha Objektivní audiometrie Vyšetření evokovaných potenciálů

Vyšetření ERA (electrical responsy audiometry) či AEP (auditory evoked potentials) vychází z EEG záznamu, který je zprůměrován. Hodnotíme elektrické potenciály s různou latencí:

  • krátkodobé - Elektrokochleografie, BAEP (či BERA) do 15ms
  • střednědobé - MERA, SSEP, VEMP 15-100ms
  • dlouhodobé - LAEP (či CERA),P300,MMN více než 100ms

Pro stanovení prahu se hodnotí výbavnost a latence jednotlivých vln. Pro popis sluchové dráhy se popisují latence, intervaly a mezistranové rozdíly.

  • BAEP, BERA (brainstem AEP, brainstem ERA) hodnotí potenciály z kmene mozkového. Při tomto vyšetření je popisováno 7 vln, z nichž nejkonstantnější je vlna 5, která má původ v colliculus inferior, a dále také vlny 1 a 3.
  • Elektrokochleografie hodnotí potenciály z hlemýždě - záznam je optimalizován maximálně do úrovně I vlny BAEP. Kvality se dosahuje co nejbližším umístěním elektrody ke kochlei (nejlépe transtympanické uložení do okrouhlého okénka).
  • MERA (middle latency ERA) - klasické vyšetřování zprůměrování je u tohoto vyšetření výrazně postiženo svalovými artefakty (viz VEMP), po premedikaci a v celkové anestezii prakticky nevýbavné. Není prakticky používána a je uvedena jen pro úplnost.
  • SSEP (steady state evoked potentials) - práh sluchu je zjišťován automaticky na základě analýzy signálu (velmi rychlé a přesné vyšetření, ale neumožňuje popis sluchové dráhy)
  • VEMP (vestibular evoked myogenic potentials) - vychází z nevýhody vyšetření MERA, kdy svalový artefakt vzniká na podkladu vestibulo-spinálního reflexu při stimulaci saculu stimuly o velké intenzitě (100dB nHL, 120dB SPL). Používá se v diagnostice poruch rovnováhy.
  • LAEP, CERA (long latency AEP, cortical ERA) hodnotí potenciály ze sluchové kůry (komplex vln P1N1P2). Toto vyšetření se používá zejména u simulace, disimulace a agravace, protože stimuly jsou stejné jako u tónové audiometrie a umožnuje objektivní vyšetření sluchu až na konec sluchové dráhy. Vlny P300 a MMN se používají u kognitivních testů, které (mimo jiné) umožňují vyšetření zpracovávání sluchového signálu sluchovou dráhou a kortexem (podstatné u vyšetřování rozumění řeči).