Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Klinická anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice Klinická anatomie tracheobronchiálního stromu

Trachea je trubice navazující kaudálně na hrtan. Ligamentum cricotracheale ji připojuje k prstencové chrupavce. Trachea začíná ve výši obratle C6 a končí v oblasti Th 4-5 jako bifurcatio tracheale, kterým se rozestupuje na bronchus dexter a sinister. Carina tracheae je sagitální horizontální hrana vystupující v místě bifurkace do nitra trachey. Stěny trachey vyztužuje asi 15 až 20 hyalinních chrupavek - cartilagines tracheales ve tvaru podkovy, dozadu otevřených. Zadní stěna - paries membranaceus je tvořena kolagenními a elastickými fibrilami a hladkou svalovinou. Vzájemně chrupavky spojují ligamenta anularia. Sliznice průdušnice je růžová, v rozsahu paries mambranaceus má podélné řasy. Je kryta víceřadým řasinkovým epitelem. V epitelu jsou roztroušené četné pohárkové buňky. Podslizniční vazivo je řídké a obsahuje četné glandulae tracheales. Adventicie spojuje tracheu s jícnem fixuje ji a připojuje k okolí.

Bronchi je souhrnný název pro rozvětvený systém trubic vedoucích vzduch z trachey do plic.

Bronchi principales (hlavní bronchy) jsou dva: dexter et sinister. Odstupují z bifurkace trachey. Pravý bronchus je kratší a širší a je méně odkloněn od směru trachey. Levý bronchus je delší, užší a víc odkloněn.

Bronchi lobares: lalokové bronchy (superior, medius, inferior dexter a superior, inferior sinister), jsou větve hlavních bronchů.

Bronchi segnmentales: segmentové bronchy, větve lalokových bronchů, jdou dále do plicní tkáně.

Bronchioli: jsou větve nejmenších bronchů, bronchioly se dále dělí na 5 až 7 bronchioli terminales, které se dále dělí na bronchioli respiratorii, jež ventilují plicní lalůčky

Cévní zásobení a inervace:

Tepny průdušnice jsou větve rr. tracheales z a. thyroidea inferior a rr. bronchiales hrudní aorty.

Žíly průdušnice vedou do žil jícnu a do vv. thyroideae inferiores a do vv. brachicephalicae.

Mízní cévy se sbíhají do nodi tracheales a nodi tracheobronchiales superiores, dextri a sinistri, dále do truncus bronchomediastinalis dexter a sinister.

Nervy přicházejí z n. vagus a z krčního sympatiku.