Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Výskyt, průběh, prognóza

Škodlivé užívání psychoaktivních látek se vyskytuje stále častěji ve všech sociálních skupinách. Rizikovější je období adolescence, muži jsou ohroženi více než ženy. Alkohol je nejzneužívanější droga na celém světě. Škodlivým užíváním či závislostí na alkoholu trpí přibližně 6-10 % obyvatelstva. Přináší závažná zdravotní rizika pro jedince (poškození jater, mozku, pankreatu aj.) a značné materiální ztráty pro společnost (snížená produktivita práce, nemocenské a důchodové dávky, dopravní a jiné nehody). Další velmi často užívanou nezákonnou drogou v USA (1% populace) i v Evropě je marihuana. U nás byl také zaznamenán vzestup užití marihuany, spotřeba ostatních s odstupem několika let nestoupla.

V současné době se dostává do popředí zájmu současný výskyt závažných psychických poruch (zvláště deprese, hyperkinetického syndromu a schizofrenie) a nadužívání či závislostí na návykové látky. Na toto můžeme pohlížet jako na vysokou prevalenci abúzu u mentálně nemocných nebo vysokou prevalenci psychických poruch u abuzéru. Nabízí se řada vysvětlení od pozorování, že abúzus spouští psychotické příznaky u vulnerabilních jedinců až k představě, že slouží jako automedikace. Důsledky komorbidity zahrnují špatnou adherenci k léčbě, častější vznik somatických chorob a špatný tělesný stav obecně, špatnou péči o sebe, zvýšené riziko sebevražedného jednání, agrese a promiskuity. Velká pozornost je věnována skreeningu, stanovení a integrované péči o tyto duální diagnózy. Doporučuje se cílená léčba obojího, jak závislosti, tak psychické choroby.

Léčba závislosti je dlouhodobá a probíhá převážně ve specializovaných ambulancích. Eventuelní invalidizaci je nutno posuzovat velmi individuálně. Podstatnou roli hrají také tělesné komplikace, které jsou časté a mohou být život ohrožující. K nebezpečím intravenózního podávání návykových látek patří AIDS, hepatitida (zejm. typu C)  i jiné infekce přenášené nesterilními injekcemi. Toto bývá časté zvláště u heroinu. K dalším tělesným komplikacím patří například kožní bakterielní infekce a endokarditida. U závislosti na inhalačních látkách se mohou projevit kardiovaskulární a plicní komplikace, poškození kůže, jaterní toxicita a selhání jater. U nikotinismu je nepochybně nejzávažnější komplikací rakovina plic a chronická bronchitida. Obecně jsou častými komplikacemi intoxikací nehody, úrazy, kriminální činy. Významnou psychickou komplikací je deprese a suicidální jednání.