Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (F10-19)

Jedná se o jakoukoliv duševní poruchu, která vznikla užíváním psychoaktivních látek (tj. látek ovlivňujících psychickou činnost. Psychoaktivní látky mají vliv na chování, vědomí a náladu, jejich užívání nemusí nutně vést k závislosti. Nejproblematičtější je pro jedince a jeho okolí narušené chování. Z toho vyplývají problémy pro společnost včetně problémů ekonomických.

 

V souvislosti s touto problematikou je nutné znát základní pojmy:

  • akutní intoxikace - přechodný stav klinického významu po požití psychoaktivní látky, který vede k maladaptivnímu chování, je dán účinkem látky na CNS, individuální tolerancí, typem a dávkou látky, způsobem aplikace a dalšími faktory.
  • škodlivé užívání - způsob užívání, který vede k poškození tělesného nebo duševního zdraví (vysoký krevní tlak, cévní mozkové příhody, vředová choroba, některé typy rakoviny, cirhóza jater, z psychických problémů je nejčastěji udávána deprese),
  • tolerance - při opakovaném užívání musí jedinec, aby dosáhl stejného účinku, brát stále vyšší dávku drogy,
  • syndrom závislosti - je charakterizován silnou touhou získat látku, potížemi s kontrolou jejího užívání (postižený látku trvale užívá i přes nebezpečné následky, soustředí se na užívání lávky a zanedbává ostatní činnosti), rozvojem tolerance a tělesného a psychického odvykacího stavu při nedostatku látky,
  • odvykací stav (abstinenční syndrom) - zahrnuje příznaky, vyskytující se po úplném nebo částečném odnětí látky následující po jejím trvalém užívání u nemocného se závislostí,
  • tělesná závislost - je charakterizovaná rozvojem tolerance a a odvykacího stavu s tělesnými příznaky
  • psychická závislost - dominuje touha po látce, při jejím nedostatku se objevují nepříjemné psychické příznaky,
  • craving – převzatý anglický termín, touha, bažení po látce (odtud název anticravingové léky),
  • flashback – nazývaný také psychotická reminiscence, postižený má dojem, jako by byl pod vlivem psychoaktivní látky, i když abstinuje,
  • desinhibice – chování, o němž subjekt ví, že je nebezpečné nebo nevhodné, ale není schopný je potlačit, zahrnuje odbrzdění sociálně nevhodného chování alkoholem a jinými psychoaktivními látkami, nejčastějšími projevy je hostilita a vztek.

 

Naše klasifikace zahrnuje devět skupin psychoaktivních látek: alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, stimulancia, kokain, halucinogeny, tabák, organická rozpouštědla, respektive současné užívání několika látek..