Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Afektivní poruchy (F30-34)

Dominující charakteristikou je porucha nálady a/nebo afektu ve smyslu plus nebo minus. Základními komponentami afektivních poruch jsou depresivní, manické a smíšené epizody. Klasifikační kritéria MKN 10 zohledňují příčinu (primární vs sekundární), polaritu (bipolární vs unipolární), intenzitu (lehká, střední, těžká), přítomnost psychotické symptomatologie (mánie s psychotickými rysy, psychotická deprese) a délku trvání (bipolární porucha vs cyklotymie, depresivní porucha vs dystymie). Sekundární porucha nálady se vyskytuje na bázi abúzu návykových látek nebo organického postižení CNS. Platná klasifikace MSKN 10 již neužívá pojmy reaktivní a endogenní deprese vzhledem k tomu, že nedokážeme určit podíl jednotlivých faktorů. Psychotická porucha nálady je vždy těžká a má svá specifika i z hlediska léčby.