Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Psychiatrie je lékařská věda, která hraničí s řadou jiných odborností (psychologie, právo, sociologie, antropologie), zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních poruch. Její medicínský a společensko-ekonomický význam v moderních společnostech významně narůstá. Neuropsychiatrické choroby se stávají jednou z nevýznamnějších skupin nemocí. Vývoj se ubírá cestou biologizace oboru při zachování komplexního biopsychosociálního pohledu a zdůraznění humánního přístupu k duševně nemocným.

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) vyčlenila psychiatrii jako samostatný obor až od 6. decenální revise (1948). Kapitola psychiatrie (F00-99) je rozdělena do 10 oddílů, v nichž jsou jednotlivé poruchy zařazovány do skupin podle hlavních společných znaků (nikoliv jako před tím podle známé nebo předpokládané etiopatogeneze, např. na psychózy a neurózy).

Psychiatrie zatím s výjimkou organicky podmíněných duševních poruch nemá objektivní kritéria nemoci. Diagnostika spočívá hlavně na klinickém interview a pozorování, tedy jak moc umí psychiatr naslouchat, ptát se a pozorovat. Tato situace se nepochybně v dohledné době změní, byla identifikována řada biologických markerů, které však v současnosti jsou málo sensitivní, nebo málo specifické a nedostupné (např. nové mozek zobrazovací metody).

Obecně etiopatogeneze většiny psychických poruch není známa, proto klasifikace spočívá na popisu.