Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Základy psychoterapie

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky. Jejich využívání je záměrné a plánovité. Patří k nim slova, rozhovor, neverbální chování, podněcování emocí, vytvoření terapeutického vztahu, učení, sugesce, přesvědčování. Psychoterapie je rovněž působení na nemoc, poruchu nebo anomálii, ovlivňováním trpící osoby hledající pomoc. Působí na psychiku a jejím prostřednictvím na celý organismus nemocného, má odstranit nebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit jejich příčiny. Cílem psychoterapie není učinit pacienta šťastným, ale spíše mu pomoci změnit prožívání ve směru lepšího přizpůsobení životním úkolům a situacím.

Psychoterapie se nejčastěji zaměřuje na zlepšení zdravotního stavu, a to jak čistě psychického (např.zmírnění úzkosti), tak stavů psychofyziologických a psychosomatických. Adjuvantní psychoterapie se úspěšně využívá při komplexní léčbě závažných somatických onemocnění (chronická bolest, nádory).

Každý zdravotník by měl zaujímat k pacientům psychoterapeutický přístup, chápavý, vstřícný a vlídný. Cokoli jiného představuje iatrogenii.

Podpůrnou psychoterapii spočívající v cílené podpoře pacientů s určitým onemocněním mohou poskytovat po patřičném vyškolení vybraní členové zdravotnického týmu. Systematickou psychoterapii může provádět jen školený psychoterapeut, nejčastěji lékař, psycholog, nebo také středně zdravotnický pracovník, který prošel teoretickou průpravou a zkušenostním výcvikem.