Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Etiopatogeneze

Příčina afektivních poruch není známa. Faktory, o nichž víme, že se podílí na jejich vzniku, poněkud uměle dělíme na faktory biologické, genetické a psychosociální.

Biologické faktory

Monoaminy, konkrétně noradrenalin, dopamin a serotonin jsou neurotransmitéry, které hrají v etiopatogenezi deprese podstatnou roli. Monoaminová hypotéza deprese byla formulována zhruba před 40 lety. Zpočátku to byla představa o deficitu neurotransmiterů v synaptické štěrbině. Postupně se však tyto hypotéza stávala sofistikovanější, tak jak byly získávány nové poznatky o mozku a jeho funkci. Dnes je známo, že monoaminové systémy jsou spojeny strukturálně i funkčně a vzájemně se ovlivňují. Nové zobrazovací techniky mozku přispěly k přesunu zájmu na oblasti monoaminy řízené (frontální kortex, hipokampus/amygdala a bazální ganglia) a deprese je považována za dysfunkci mozkových okruhů modulovaných monoaminovými systémy. Úspěšná léčba vede k úpravě této dysfunkce (jak dokladují funkční zobrazovací metody).

U deprese dále nacházíme endokrinologické poruchy (hlavně narušení osy hypotalamus – hypofýza a nadledviny), narušení imunity, alteraci cirkadiánních rytmů. Nutno počítat s tím, že deprese je heterogenní skupina poruch.

Mánie je spíše spojována s alterací dopaminergního systému.

Genetické faktory

Genetické faktory jsou výraznější u bipolární poruchy, přesto i u depresivní poruchy je genetická komponenta významná, jak naznačují studie rodinné, adopční, dvojčecí studie a v poslední době molekulárně genetické studie.

Psychosociální faktory

Životní události hrají roli hlavně v iniciální fázi onemocnění, při opakovaných epizodách nebývá jejich podíl tak zřejmý.

Velká pozornost se věnuje úloze stresu u psychických poruch obecně a strukturám se stresem souvisejícím. Prolongována expozice psychosociálnímu stresu snižuje expresi neurotrofických růstových faktorů (např. brain-derived neurotrofického faktoru, BDNF), podstatných pro neuronální plasticitu. Psychosociální stres také modifikuje genetické variabilitu. Rozvoj deprese po stresové situaci je popisován častěji u jedinců s polymorfismem, který vede ke snížené transkripci genu kódujícího serotoninový transportér.