Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Klinický obraz

Poruchy vyvolané užíváním alkoholu
Poruchy vyvolané užíváním opioidů
Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů
Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik
Poruchy vyvolané užíváním kokainu
Poruchy vyvolané užíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu)
Poruchy vyvolané užíváním halucinogenů
Poruchy vyvolané užíváním tabáku
Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel

Poruchy vyvolané užíváním alkoholu

Akutní intoxikace - ebrieta

 

Mírná intoxikace vede k uvolnění, hovornosti, euforii, dezinhibici, těžká často k agresivitě, podrážděnosti, zhoršenému úsudku a posléze až k poruše vědomí s následkem smrti. Při koncentraci 0,3 – 0,5 promile alkoholu v krvi nastává relaxace, uvolnění zábran, reakce se zpomalují, zvyšuje se sebevědomí – vše nebezpečně ovlivňuje řízení motorového vozidla; při 1 promile jsou senzorické a motorické funkce zřetelně narušeny (řeč setřelá, problémy s koordinací pohybu, někteří intoxikovaní jsou zlostní a agresivní, jiní mrzutí). Schopnosti jsou vážně narušeny při 2 promile a hladiny 4 promile mohou způsobit smrt.

 

Patologická intoxikace alkoholem (patická ebrieta) se vyskytuje u jedinců s nízkou tolerancí alkoholu; jde o mrákotný stav, který se projevuje extrémní vzrušeností, agresivitou s následným spánkem a úplnou amnézií na tuto epizodu.

 

Závislost na alkoholu ((dlouhodobé užívání alkoholu zpravidla označované jako alkoholismus))

 

Alkoholismus se projevuje problémy alespoň v některé z uvedených oblastí: práce nebo škola, zdraví, rodinné vztahy, sociální fungování; dále právními problémy, rozvojem tolerance,
neschopností abstinovat, ztrátou kontroly. U závislých na alkoholu se často setkáváme s periferní neuropatií (circa u 10%) a gastrointestinálními problémy. Častá je porucha jaterních funkcí od zvýšení jaterních testů až po encefalopatii. Dochází ke zvýšení krevního tlaku a dyslipidémii, což přináší zvýšené riziko infarktu myokardu a trombotických komplikací. U alkoholiků také nacházíme častější výskyt některých rakovin (může souviset s narušenou imunitou). Toxický vliv na CNS se může projevit povahovými změnami (zhrubnutí, žárlivost, nespolehlivost), psychotickými stavy (alkoholická halucinóza, Korsakovova psychóza) a alkoholovou demencí, která může probíhat jako simplexní d., vzácněji pod obrazem Wernickeovy encefalopatie (zmatenost, ataxie, abnormní oční pohyby až do oftalmoplegie). Na jejím vzniku se podílí deficit thiaminu.

 

Alkoholový odvykací stav

 

U prostého odvykacího stavu jsou v popředí tělesné příznaky (třes, pocení, nauzea, tachykardie, bolesti hlavy, insomnie)a úzkost), u deliriózního stavu kvalitativní porucha vědomí se zrakovými, taktilními i sluchovými halucinacemi a iluzemi hmyzu nebo malých živočichů, mohutná vegetativní hyperaktivita (tachykardie, pocení, zarudnutí v obličeji, zvýšená tělesná teplota, hrubý třes – odtud název delirium tremens; jde o nebezpečný stav ohrožující život postiženého jedince..

 

Alkohol představuje také ohrožení pro vyvíjející se plod. Pití matky v těhotenství může vést k rozvoji fetálního alkoholického syndromu (FAS), který je charakterizován duševní zaostalostí a mnohočetnými deformacemi tváře a ústní dutiny dítěte.

 

Poruchy vyvolané užíváním opioidů

Opioidy (opium, morfin, kodein, heroin) snižují obecně citlivost k vnímání tělesných podnětů a v medicíně mohou být užitečné při odstraňování bolesti. Jejich schopnost měnit náladu a mírnit úzkosti vedly k jejich rozsáhlé nelegální spotřebě. Opium je sušená šťáva z makovic. Obsahuje množství chemických látek, včetně morfinu a kodeinu. Heroin (diacetylmorfin) je velmi návykový derivát morfinu. Tolerance vzniká hlavně při nitrožilním užívání, vyvolává orgasmu podobnou reakci a euforii (trvá několik hodin) následovanou zklidněním a ospalostí. Užívání je spojeno se zvýšenou mortalitou, polyfarmacií (benzodiazepiny, alkohol) a sníženou imunitou.

Intoxikace opiáty

K heroinové intoxikaci dochází intravenózní aplikací nebo inhalováním. Bývá přítomno narušené chování (apatie a útlum, dezinhibice, zhoršení úsudku), zhoršení pozornosti, dále otupělost, setřelá řeč, zúžené zornice (mióza), snížené vědomí. Je výrazná euforie popisována jako orgasmus celého těla, zrudnutí obličeje, svědění kůže, mióza, závratě, snížení dechu, hypotenze, bradykardie, hypotermie.

Závislost se projevuje hlavně snížením volní kontroly nad užíváním opioidů, což není specifické pro opioidy.

Odvykací stav

Projevuje se touhou po droze a příznaky podobnými chřipce (sekrece z nosu, kýchání, slzení, bolesti svalů, nauzea, zvracení, průjem, rozšíření zornic, piloerekce, nesnesitelné svědění , zimomřivost, zívání) spojenými s úzkostí a dysforií a neznamená obyčejně ohrožení života.

Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů

Marihuana je nejčastěji užívaná forma, tvořena sušenými listy a květy konopí, zatímco pryskyřice rostliny se nazývá hašiš. Aktivní látka je tetrahydrokanabinol (THC). K aplikaci kanabinoidů dochází většinou kouřením nebo perorálně požíváním pokrmů „ochucených“ marihuanou. Tento druhý způsob je nebezpečnější pro nemožnost odhadnout dávku drogy.

Intoxikace

Kromě narušeného chování (euforie a dezinhibice, úzkost, podezíravost, zpomalení času, zhoršení úsudku a pozornosti) se projevuje také poruchami vnímání (iluze, halucinace), deperzonalizací, derealizací a tělesnými příznaky (zvýšená chuť k jídlu, nastříknuté spojivky, suchost v ústech, tachykardie, kašel). Obsah THC v krvi se snižuje pomalu, proto některé příznaky mohou přetrvávat dlouho poté, co odezněl subjektivní pocit euforie či ospalosti. Odvykací stav se obvykle se nedostavuje.

Vztah kanabis a psychóza je zkoumán v řadě epidemiologických a neurovědných studií. Byl zjištěn zvýšený výskyt psychóz nebo psychotických příznaků u lidí, kteří užívali kanabis. Mechanismus vzniku psychózy při užívání kanabisu spočívá zřejmě na alteraci dopaminové neurotransmise. Zvažuje se příčinný vztah, avšak je nutné zohlednit, že u řady lidí, kteří užívají kanabis, psychotické příznaky nevzniknou. Intoxikace kanabinoidy představuje vážné riziko pro řízení motorového vozidla (špatný odhad vzdálenosti, euforie, zvýšené sebevědomí).

Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik

Hypnotika a sedativa jsou v současné době representovány hlavně benzodiazepiny a představují nejvíce předepisované psychoaktivní látky.

Intoxikace

Kromě narušeného chování (euforie a dezinhibice, apatie a útlum, hrubost nebo agresivita, labilita nálady) se projevuje zhoršením psychomotorického výkonu, což má rušivý vliv na výkon běžných denních činností, setřelou řečí, nystagmem, kolísavou chůzí a obtížemi při stoji. Může přistoupit porucha vědomí.

Závislost

U některých jedinců vzniká tolerance a při pokusu vysadit benzodiazepiny vzniká odvykací stav.

Odvykací stav

Je podobný odvykacímu stavu při závislosti na alkohol včetně možnosti, že se přidá kvalitativní porucha vědomí ve smyslu deliria. Příznaky z odnětí benzodiazepinů zahrnují: 1. symptomy běžné u úzkostných stavů a 2. příznaky relativně specifické - narušení percepce.

Poruchy vyvolané užíváním kokainu

Kokain je látka získávaná ze sušených listů rostliny koky. Jedná se o alkaloid z listů jihoamerického stromu Erythroxylon coca. Je po staletí užíván různými kulturami pro své stimulující a euforizující účinky. Kokain, stejně jako ostatní stimulancia, zvyšuje energii a sebedůvěru a vyvolává u jedince pocity vlastní vtipnosti a pohotovosti, je vysoce návykový a vzniká na něj rychlá tolerance.

Intoxikace

Kromě poruch chování (euforie, velikášství, hrubost, agresivita, hádavost, stereotypní chování) se projevuje problémy v sociálním fungování (od mimořádné družnosti až po sociální stažení), poruchami vnímání (sluchové, zrakové, taktilní halucinace), tělesnými příznaky (tachykardie až arytmie, hypertenze, někdy hypotenze, pocení, zimomřivost, nauzea, zvracení, dilatace zornic, svalová slabost, bolest hrudníku, křeče). Může dojít k náhlému úmrtí následkem kardiální komplikace a deliria.

Závislost

Těžce závislí na kokainu mohou mít stejné chorobné příznaky jako ti, kteří užívají vysoké dávky amfetaminu, včetně halucinací a paranoidních bludů. Obvyklé jsou zrakové (záblesky světla, světla, která se pohybují) a taktilní halucinace (pocit, že se postiženém pod kůží pohybuje hmyz).Závislost na kokainu vede k disociálním změnám osobnosti.

Užívání kokainu může být komplikováno výskytem cévních mozkových příhod, pulmonálních a srdečních komplikací (i u lidí, kteří neměli žádné základní somatické onemocnění), ), vzhledem ke způsobu aplikace (šňupání) .dochází k atrofii až rozpadu nosní sliznice.

Odvykací stav

Projevuje se dysforií, únavou, útlumem, insomnií nebo hypersomnií, bizarními nebo nepříjemnými sny, zvýšenou chutí k jídlu.

Poruchy vyvolané užíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu)

Patří sem amfetaminy a jeho různé formy (metamfetamin - pervitin, extáze). Stimulancia jsou vysoce návykové syntetické drogy, vyráběné v laboratořích z chemických látek a z prekurzorů (např. efedrinu).Odstraňují pocity únavy (nebezpečí dopingu ve sportu nebo při společenských aktivitách – taneční drogy !), snižují potřebu spánku, zvyšují sebevědomí, pocity výkonnosti a síly. Do skupiny stimulancií patří také některá anorektika. Nízké dávky po omezenou dobu se zdají být relativně bezpečné.

Intoxikace

Kromě narušeného chování (euforie a pocit zvýšené energie, velikášské představy, hrubost nebo agresivita, hádavost, labilita, stereotypní chování, narušení běžných denních činností) bývají přítomny poruchy vnímání (sluchové, zrakové a taktilní iluze nebo halucinace, obvykle se zachovanou orientací), paranoidita, z tělesných příznaků tachykardie, pocení, zimomřivost, dilatace zornic, svalová slabost, křeče, bolesti na hrudníku. Nápadné jsou sociální interakce, kolísající od nadměrné družnosti po sociální stažení.

Závislost

Je charakterizována ztrátou kontroly, impulzivním příjmem drogy a vysokou úrovní aktivace. Jedinci zneužívající amfetaminy mohou produkovat příznaky, které jsou nerozeznatelné od příznaků akutní schizofrenie. Dostavují se paranoidní bludy (klamná přesvědčení, že postižení jsou pronásledování nebo ohroženi na životě, tzv. „stíhy“ ve slangu toxikomanů), zrakové a sluchové halucinace. Paranoidní bludy mohou vést k nevyprovokovanému násilí. Může se objevit také nesouvislý (inkoherentní) verbální projev i negativní příznaky, časté jsou deprese, sebevražedné jednání, záchvaty vzteku a agresivního chování, kognitivní narušení.

Odvykací stav

Projevuje se depresemi, zvýšenou chutí k jídlu, poruchami spánku, touhou po droze. Po počáteční depresi přichází podrážděnost, anhedonie, kognitivní problémy (nesoustředivost, poruchy paměti).

Poruchy vyvolané užíváním halucinogenů

Hlavním účinkem halucinogenů (dřívější označení psychodelika) je změna vnímání. Kromě klasického představitele, diethylamidu kyseliny lysergové (LSD) sem patří meskalin a psylocibin. Halucinageny jsou obsaženy také v lysohlávce, houbě sbírané za účelem navození intoxikace. Do skupiny halucinogenů řadíme také fencyklidin (PCP, nazývaný také andělský prach) a ketamin. Obě látky jsou nazývána disociativní anestetika, která zřejmě působí přes blokádu NMDA glutamátergních receptorů.

Intoxikace

V popředí je porucha chování (úzkost, strach, labilita nálad, hyperaktivita, impulzivní činy, rušivý vliv na výkon běžných denních činností) nebo abnormity vnímání (sluchové, zrakové, taktilní iluze nebo halucinace při plném vědomí, vztahovačnost), dále somatické, nejčastěji vegetativní příznaky (tachykardie, palpitace, pocení, třes, dilatace zornic). Někteří jedinci mají živé halucinace barev a zvuků, zatímco jiní udávají mystické a kvazináboženské zážitky. Toto může vést k nepochopitelnému chování a panice. Pocity lehkosti, vznášení a létání někdy vedou k tragickým koncům skokem z výšky. Kdykoliv lze zažít nepříjemnou reakci (špatný výlet, „bad trip“) nebo flashback (opětné individuální zážitky iluzí nebo halucinací v období abstinence podobné těm, které jedinec obvykle prožíval při požití drogy).

Odvykací stav není.

Poruchy vyvolané užíváním tabáku

Psychoaktivní komponentou tabáku je nikotin. Nikotin má stimulační efekt, který vede ke zlepšení pozornosti, učení, reakčního času a schopnosti řešit problémy. Ve vysokých dávkách je nikotin toxická látka. S kouřením tabáku jsou spojena předčasná úmrtí, hlavními příčinami bývá chronická bronchitida a emfyzém, rakovina plic, infarkt myokardu a cerebrovaskulární onemocnění.

Psychicky nemocní mají výraznou tendenci ke kouření a vysokému užívání kofeinu. Kouření zvyšuje metabolismus kofeinu a obojí může ovlivňovat metabolismus některých psychotropních látek, což by mohlo vyústit až v nutnost úpravy dávky podávané medikace.

Intoxikace

V popředí jsou bizarní sny, insomnie, labilita nálad, derealizace, rušivý vliv na výkon běžných denních činností a některé somatické příznaky (nauzea nebo zvracení, pocení, tachykardie, srdeční arytmie).

Odvykací stav

Dominuje touha po nikotinu, tělesné příznaky (malátnost, slabost, insomnie, zvýšená chuť k jídlu, zesílení kašle) a poruchy nálady (úzkost, dysforie, neklid, podrážděnost).

Závislost na nikotinu

Presentuje chronické, recidivující onemocnění, které zkracuje život polovině kuřáků v ČR průměrně o 15 let.

Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel

Organická rozpouštědla jsou vesměs inhalační látky, které lze získat zcela legálně. Detekce je možná pomocí hmotové spektrometrie a plynové chromatografie. Organická rozpouštědla jsou typicky aplikována čicháním k látce, která je nasáklá příslušnou substancí, event. jsou inhalována v uzavřeném prostoru (pod pokrývkou, s použitím pytlíku přes hlavu). Zahrnují adhesiva, anestetika, benzen, kysličník uhelnatý (CO), čistící a korekční tekutiny, éter, desodorancia, odlakovače nehtů, odstraňovače barev, styren, toluen, xylen, trichloroetylen. Účinkují na CNS s výjimkou nitritů, které jsou primárně relaxancia hladkého svalstva a jsou užívána ke zvýšení sexuálního prožitku.

Intoxikace

 

Přítomnost bývá dysfunkční chování (apatie, letargie, hádavost, agresivita, labilita, zhoršení úsudku), psychomotorická retardace a některé tělesné příznaky (kolísavá chůze, setřelá řeč, nystagmus, svalová slabost). Někdy bývá narušené vědomí (neostré vědomí, sopor, kóma). Smrt může nastat z anoxie, aspirace, kardiální arytmie, útlumu dechového centra. Neurotoxicita se projeví neurologickými (ataxií, neuropatií) a psychickými (úzkostí, deliriem, depresí, poruchami paměti (u užívání benzenu až demencí) a psychózou) příznaky. Účinek je podobný alkoholu..

 

Odvykací stavy těkavé látky nevyvolávají.