Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Víčka a očnice Onemocnění očnice u dětí Nádory očnice u dětí

Primární nádory: v dětském věku jsou mezi primárními nádory očnice nejvíce zastoupeny hemangiomy, dermoidní cysty, gliomy zrakového nervu, lymfangiomy. Z maligních primárních nádorů je to především rabdomyosarkom.
Sekundární nádory pronikají do očnice z okolí (víčka, spojivka, lebeční dutina, paranazální dutiny, bulbus). U dětí jsou vzácné, v úvahu připadá  transsklerální propagace retinoblastomu, dále pak meningoencefalokély, nebo etmoidální mukokély.
Z metastatických nádorů očnice jde nejčastěji a téměř výhradně o metastázy neuroblastomu,infiltrace očnice při akutní lymfatické leukemii a  non-Hodgkinském lymfomu. Nádory očnice u dětí představují až 30% všech orbitálních expanzí, z nich asi 1/3 se manifestuje do 5 let věku. Z velké většiny jsou zastoupeny u dětí nádory očnice primární      a benigní. Velmi vhodné je připomenout v této kapitole Otradovcovo rozdělení  - diferenciální diagnostiku všech  rychle progredujících (dny až  1-2 týdny) exoftalmů dětského věku:

  1. rabdomyosarkom, jednostranný, brzy metastázující do plic
  2. metastázy neuroblastomu, často oboustranné, s hemoragiemi víček
  3. akutní lymfatická leukémie s oboustrannou symptomatologií a podspojivkovou infitrací
  4. krvácení  do lymfangiomu, jednostranná, náhlá a bolestivá protruze, krvácení do víček a pod spojivku
  5. angioblastický hemangiom novorozenců
  6. orbitální meningoencefalokéla
  7. orbitocellulitis a flegmóna očnice- horečka a alterace celkového stavu
  8. maligní teratom- vzácný

Onemocnění očnice které se vyskytují u dětí můžeme podle věku a incidence rozdělit následujícím způsobem:
Choroby očnice, které se mohou vyskytnou  u novorozenců nebo  krátce po narození zahrnují především kapilární  hemangiom, lipodermoid, encefalokéla, mikroftlamus s cystou a z maligních  pak rabdomyosakrom a teratom. V kojeneckém období  od 3. měsíce do konce 1. roku se  typicky manifestují: dermoidní cysty, arteriovenozní maflormace, rabdomyosarkom, neuroblastom. Mezi 1.-6. rokem  věku jsou u dětí zastoupena tato onemocnění v oblasti očnice:  orbitocellulitis, dacryoadenitis, lymfangiom, gliom zrakového nervu, meningeom, neurofibrom, Schwannom, histiocytóza X,  leukémie a lymfom. V období 7. až 15. roku věku se mohou manifestovat: orbitální pseudotumor, osteom, fibrózní dysplázie, Gravesova orbitopatie a tumory slzné žlázy.

Choroby očnice, které se mohou vyskytnou  u novorozenců nebo  krátce po narození zahrnují především kapilární  hemangiom, lipodermoid, encefalokéla, mikroftlamus s cystou a z maligních  pak rabdomyosakrom a teratom.

Kapilární hemangiom
Kapilární hemangiom očnice je  společně s gliomem optiku nejčastějším benigním nádorem  očnice  u  dětí. Jako rizikový faktor rozvoje tohoto benigního nádoru byla prokázána prematurita.  Hemangiom může být patrný brzy po porodu, ale většinou se manifestuje až po několika prvních týdnech až měsících života jako měkká rezistence  tmavě modro-červené barvy, prosvítající spojivkou nebo kůží víček. Při křiku se tento útvar obvykle zvětšuje a tmavne. Víčko bývá vyklenuté, zvětšené, oční štěrbina zúžena nebo je totální pseudoptóza. Protruze  je většinou spojena s dislokací bulbu, hybnost oka nahoru vázne z mechanických důvodů. Na očním pozadí může být patrna větší tortuosita retinálních cév. V prvních měsících se nález může zhoršovat, pak nastává fáze stabilizace a po ½ až 1 roce života dochází až k pozoruhodné spontánní regresi hemangiomu, která může trvat několik roků. Čistě orbitální lokalizace je vzácnější než orbitopalpebrální forma kapilárního hemangiomu. Při ní  proniká hemangiom do očnice z horního nebo i dolního víčka. Počítačová tomografie nebo magnetická rezonance ukáže neohraničené cévnaté hmoty bez okolní destrukce skeletu, které mohou zasahovat různě hluboko do očnice s predilekcí v horních kvadrantech. Při velké pseudoptóze a dlouhotrvající okluzi zornice je indikována léčba – kryoterapie, kortikoidy v lokálním obstřiku i celkově (1,5mg až 2,5 mg/ kg/den).  Celková aplikace interferonu  byla popsána jako účinná. Vzhledem k radiosenzitivitě nádoru může být úspěšná nízko davkovaná radioterapie s krytím bulbu. Chirurgická extirpace je dosti problematická, protože tento infitrativně rostoucí nádor není opouzdřen.

Lipodermoidy
Jsou to relaitvně časté benigní tumory lokalizované epibulbárně v horních temporálních kvadrantech většinou oboustranně. Běložlutavé tukové hmoty mají na porchu vlasové folikuly a kožní žázky. Jsou pohyblivé proti spodině a neomezují motilitu oka. Mohou působit  distorzi zevního koutku. Při větším rozsahu, trvalém dráždění a z kosmetických důvodů je vhodné provést totální extirpaci. Pokud počítačová tomografie ukáže prorůstání hlouběji do očnice podél zevního přímého svalu, je nutné velmi pečlivá preparace tumoru. Nádor bývá intimně spojen s fascií svalu a je riziko jeho poškození.

Mukokéla slzného vaku
Mukokéla slzného vaku  vzniká v prvních dvou týdnech následkem vrozené obstrukce distální Hasnerovy chlopně a proximální Rosenmullerovy chlopně. V tomto uzavřeném slzném vaku dochází k akumulaci hlenu, jeho distenzi a vyklenování v podkoží při vnitřním koutku. Okraj dolního víčka je v nazální polovině posunutý nahoru. Vzácně může připomínat encefalokélu. Diagnostické rozpaky ujasní počítačová tomografie. Léčbou je sondáž slzných cest a zprůchodnění obstrukce.

Encefalokéla, mikroftalmus s cystou a teratom jsou popsány v kapitole Vrozené anomálie, cysty a nádory).

Hematocysta  je neobvyklou příčinou exoftalmu po narození. Častěji se může vyskytovat u předčasně narozených  a nezralých novorozenců. Příčinou je obvykle porodní trauma se spontánním krvácením v očnici. Je nutno odlišit tento nález  od krvácení do lymfangiomu, při metastáze neuroblastomu do očnice a  při arterio-venózní malformaci. Počítačová tomografie a magnetická rezonance prokazuje cystickou dutinu vyplněnou krví, bez osteolytických defektů skeletu očnice. Ke spontánní rezorbci dochází  do 1 měsíce.

V kojeneckém období  od 3. měsíce do konce 1. roku se  typicky manifestují: dermoidní cysty, arteriovenozní maflormace, rabdomyosarkom, neuroblastom.

Dermoidní cysty jsou popsány výše.

Kongenitální arteriovenózní malformace
Kongenitální arteriovenózní malformace (AVM) vznikají na vrozeném podkladě a manifestují se již v prvním roce života, vyznačují se velmi pomalou progresí. Mohou být izolované nebo součástí syndromů. Syndrom Wyburnův- Masonův je charakterizován arteriovenosními malformacemi mozku, očnice a sítnice, u poloviny pacientů kožní manifestace v podobě nevus flammeus. Výskyt je sporadický, nebyla prokázána dědičnost syndromu. Na sítnici jsou výrazně dilatované a tortuózní arterie i vény  bez  kapilární sítě. Některými autory je tento nález popisován jako racemózní hemangiom. Postižení zraku závisi na lokalizace cévního konvolutu na sítnici. Pokud je v oblasti zadního polu je vidění výrazně sníženo a objevuje se strabismus (u 1/3 dětí  esotropie, ve 2/3 případů exotropie). V očnici přítomná AVM, budˇprimárně lokalizovaná nebo rozšířením z intrakraniálního prostoru, způsobuje exoftalmus a ptózu s hmatnou pulzací. Na bulbární spojivce nalézáme abnormálně dilatované cévy.  Při AVM mozku jsou časté intrakraniální subarachanoidální hemoragie, hydrocefalus,  epileptické záchvaty, homonymní hemianopsie, internukleární oftalmoplegie.  Neurologické komplikace jsou primární příčinou morbidity a mortality u tohoto syndromu.. Při rozsáhlé AVM malformaci mozku nebo očnice se dnes úspěšně používá technika endovaskulární embolizace.  

Syndrom Klippelův- Trenaunayův je také anomálie se sporadickým výskytem na vrozeném základě. Postižení se manifestuje souborem těchto klinických příznaků: kožní kapilární malformace, anomálie hlubokého i povrchového žilního systému, cutis marmorata teleangiectatica. Oční vaskulární malformace zahrují orbitální varixy (venózní angiom) s případným exoftalmem, na sítnici angiektázie a tortuozita retinálních cév. Izolované cévní malformace očnice se manifestují postupně se vyvíjející protruzí bulbu s dislokací temporálně dolů. Vnitřní polovina víčka bývá vyklenuta a pod ním je hmatná měkká reduktibilní rezistence. Na rozdíl od orbitálního varixu zde chybí obraz intermitentního exoftalmu s enoftalmem v klidovém stadiu. Při angiografickém vyšetření nacházíme v očnici konvolut rozšířených arterií a vén. Na rozdíl od dospělých nenacházíme u dětí s AMV očnice flebolity. Léčba záleží na velikosti  léze v očnici a souvisejících funkčních poruchách. U malé AVM očnice zrakové a okohybné funkce většinou nebývají postiženy a vzhledem k velmi pomalé progresi není radikální léčba nutností. Stav je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat. Při větší orbitální lézi  může být indikována  totální extirpace z nazální přední orbitotomie. V případě hluboko uložených AVM lze úspěšně provést endovaskulární embolizaci léze příslušným specialistou. S oběma léčebnými metodami máme dobré vlastní zkušenosti.

Rabdomyosarkom očnice
Rabdomyosarkom je nejčastějším primárním maligním nádorem očnice v dětské populaci. Více než 70% nádorů je zjištěno v první dekádě života s vysokou frekvencí výskytu v prvním roce života. Nádor se  klinicky manifestuje jako rychle rostoucí protruze často s dislokací bulbu, pseudozánětlivým příznaky (edém a zarudnutí víček, chemóza bulbární spojivky, bolest) a výraznou poruchou hybnosti.  Tento klinický obraz se podobá orbitocelulitidě. Nejsou však žádné celkové symptomy a počítačová tomografie vyloučí paranazální sinusitidu. Na tomogramu jsou pro rabdomyosarkom typické známky destrukce přilelhlé části skeletu očnice. Vzácněji najdeme, že nádor prorůstá do paranazálních dutin a extraorbitálně skrze obě fisury. Magnetická rezonance a počítová tomografie s kontrastní látkou prokazuje masu tumoru s intenzivním „enhancement“ Při podezření na rabdomyosarkom je nutné zavčas provést biopsii se zafixováním vzorku tumoru ve formaldehydu nebo glutaraldehydu na histologické a elektronmikroskopické vyšetření a verifikaci klinické diagnózy. Patologicko-anatomicky rozeznáváme tyto typy rabdomyosarkomu: Embryonální typ (65% případů) je nejčastější, vyskytuje nejvíce u nejmenších dětí, jeho predilekční lokalizací v očnici  je nazální horní kvadrant za orbitálních vchodem nebo retrobulární prostor. Působí protruzi s dislokací temporálně dolů a pseudptózu. Při včasném záchytu a včas zahájené komplexní léčbě má tento typ relativně dobrou životní prognózu. Alveolární typ  (30% případů) se vyskytuje spíše u starších dětí, je vzácnější, prognosticky daleko závažnější než embryonální typ. Typickou lokalizací je spodina očnice, působí protruzi s dislokací bulbu nahoru. Pleomorfní typ (5%) se vyskytuje u dětí extrémně vzácně. Je častější u dospělých a jeho prognóza je většinou infaustní. Diferernciálně diagnosticky nutno odlišit orbitocelulitidu, metastázy neuroblastomu, angioblastický hemangiom, orbitální projevy akutní lymfatické leukémie, krvácení do lymfangiomu, ale i vzácný maligní teratom. Kromě histologického typu rabdomyosarkomu je pro zhoršení životní prognózy významná expanze tumoru do paranazálních dutin  a jeho parameningální šíření do intrakraniálního prostoru.  Metastázy krevní cestou do plic jsou dosti časté a vznikají brzy, ale některé studie neprokázaly tento faktor jako signifikantní pro určování životní prognózy. V 70.letech minulého století po chirurgické léčbě subtotální extirpací tumoru nebo exenterací očnice přežívalo pouze 20% dětských pacientů. V současné době po kombinované léčbě chirurgické s radioterapií a chemoterapií je 5-leté přežití prokázáno u 94% ze souboru 221 dětských pacientů s embryonálním rabdomyosarkomem. V případě alveolárního typu  klesá tento počet na 74%  Kombinovaná léčba (chirurgie- chemoterapie- radioterapie) je aktuálně modifikována podle mezinárodních léčebných protokolů ( Intergroup Rhabdomyosarkoma Study, IRS). Pro jednotlivé histologické typy jsou vypracována  speficifická léčebná schemata kombinací chemoterapeutik. Léčba rabdomyoskarkomu dětské očnice  je vždy vedena týmem v němž nemůže  chybět onkolog, pediatr, oftalmolog, radiolog a histolog. Recidiva orbitálního nádoru je závažným terapeutickým problémem. V současné době se doporučuje v tomto případě široká excize postižené tkáně s okolní kostí event. paranazální dutinou. Následuje chemoterapie a pokud nebyla provedena dříve, tak radioterapie. Prognóza dlouhodobého přežití  u těchto nemocných je méně úspěšná. Sekundární malignity jako
např. leukémie nejsou vzácností.

Neuroblastom- orbitální metastáza
Neuroblastom je nejčastějším maligním metastázujícím nádorem v časném dětském věku. Lze říci, že je téměř výhradně nádorem kojenců a batolat. Je odvozen z primitivních buněk  sympatické nervové tkáně (sympatikoblastom). Predilekčním místem metastáz tohoto vysoce maligního tumoru je právě očnice. Téměř v polovině případů je orbitální proces oboustranný. Klasickým klinickým příznakem je rychle progresívní protruze bulbu s periorbitálním intenzívním krvácením pod spojivku a do kůže víček. Protruze je axiální a nereduktibilní. Pokud nádorový proces eroduje kostní stěnu může se šířit do spánkové jámy, kde je viditelné a hmatné vyklenutí nádorovými hmotami. Na  RTG snímku i CT  jsou patrny charakteristické osteolytické léze destrukce kostí očnice. Orbitální metastázy mohou předcházet v klinickém vývoji diagnózu primárního nádoru v břišní dutině. Při podezření na neuroblastom je nutno provést v narkóze CT event. MRI nativní a s kontrastní látkou, biopsii k histologickému vyšetření a zavedení centrální venozního katetru. Příspěvkem pro správné určení diagnózy je zvyšená hladina katecholaminů a jejich metabolitů v krvi a moči. Komplexní léčba za spolupráce dětského onkologa a dětského chirurga  vyžaduje na prvním místě chemoterapii (cisplatina, cyklofosfamid, vincristin, adriamycin). Výsledky chemoterapie lze hodnotit za 4-6 měsíců. Reziduální tumor by měl být chirurgicky odstraněn. Při léčbě  rezistentních tumorů lze  vysokodávkovanou chemoterapii a radioterapii doplnit transplantací kostní dřeně. Nejlepších výsledků léčby lze dosáhnout u dětí do 1 roku věku  (přežití 72%). U dětí starších 2 let procento přežití významně klesá (12%). 

Mezi 1.-6. rokem  věku jsou u dětí zastoupena tato onemocnění v oblasti očnice:  orbitocellulitis, dacryoadenitis, lymfangiom, gliom zrakového nervu, meningeom, neurofibrom, Schwannom, histiocytóza X,  leukémie a lymfom.

Orbitocelulitida a histiocytóza X jsou popsány výše

Dacryoadenitis

Dacryoadenitis se vyskytuje v dětské populaci nejčastěji ve formě nespecifického zánětu očnice (orbitální pseudotumor). Klinický obraz je charakterizován bolestivým zarudnutím a otokem v krajině slzné žlázy. Typická je částečná pseudoptóza s esovitě prohnutým okrajem horního víčka.  Vzniká často po virových infekcích horních dýchacách cest  nebo v průběhu sezonní alergické konjunktivitidy.  Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit počínající orbitocelulitidu, lymfoidní infiltrát nebo eosinofilní granulom. Počítačová tomografie ukazuje zvětšení slzné žlázy a homogenní „enhancement“ po aplikaci kontrastní látky, bez známek kostní destrukce. Léčbou je celkové podávání kortikoidů (prednison 1mg/kg/den) v sestupném dávkování po dobu tří týdnů. Recidivy vyžadují delší steroidní terapii. Také byl prokázán dobrý léčebný efekt nesteroidních protizánětlivých léků (indomethacin).

Lymfangiom
Lymfangiom patří mezi vrozené vaskulární hamartomy podobně jako kapilární hemangiom     a venosní malformace. Vyskytuje se u dětí po 1.roce života. Incidence lymfangiomu stoupá u starších dětí. Nejčastěji se klinický obraz plně manifestuje mezi 3.-5. rokem života.  Lymfangiom je nádor velmi pomalu rostoucí, ale infiltruje okolní struktury: víčka, spojivku, část tváře a ústní dutiny. Příznaky závisí na lokalizaci nádoru. Nejčastěji bývají víčka bledá     a nebolestivě zduřelá, spojivka sklovitě chemotická. Podle míry inflitrace horního víčka odpovídající pseudoptóza. Při retrobulbární lokalizaci převažuje  protruze  nad otokem víček. Při respiračních infektech dochází ke zhoršení uvedených příznaků.  Někdy může dojít k rozsáhlému krvácení do lymfatických prostor se vznikem cysty vyplněné krví  a náhlému zhoršení protruze a silnému omezení hybnosti bulbu.Velké krvácení tedy  může ohrozit zrak  expoziční keratopatií a zejména kompresívní neuropatií optiku. Krevní cysta se rezorbuje velmi dlouho, vhodná je punkce a spirace nesražené krve nebo dekomprese očnice přes mediální stěnu nebo spodinu orbity. Počítačová tomografie nebo magnetická rezonance ukazuje difuzní neohraničené hmoty charakteru měkkých tkání, které se difuzně nasycují  po podání kontrastní látky. Mohou být lokalizovány intrakonálně, extrakonálně, nebo difuzně v obou orbitálních prostorech. Lymfangiom se projevuje v CT obraze jako neopouzdřený, infiltrující nádor, který se šíří z očnice pod spojivku a do podkoží víček. Diagnózu nutno potvrdit biopsií.  V diferenciální diagnostice je třeba odlišit kapilární hemangiom, orbitopalpebrální plexiformní neurofibrom a cefalokélu. Krvácení do lymfangiomu může imitovat  orbitální metastázy neuroblastomu nebo rozvoj rabdomyo-sarkomu. Léčba lymfangoimu je většinou konzervativní. S věkem se růstová aktivita nádoru většinou snižuje a příznaky ustupují. Parciální opakované excize jsou  vhodné jen při masívním nálezu- velké protruzi a silně omezené hybnosti oka. Totální extirpace tumoru vzhledem k jeho infiltrativnímu růstu je nemožná. Radioterapie ani kortikosteroidní léčba se neosvědčila.  

Gliom zrakového nervu
Gliom zrakového nervu  je u dětí nejčastějším nádorem vycházejícím z nervové tkáně v očnici. Gliomy optiku  tvoří  10% ze všech primárních nádorů orbity a  více než 70% nádorů optiku. V dětské populaci je ve výskytu nervových nádorů v očnici následován plexiformním neurofibromem. Oba nádory mají vztah k Recklinghausenově neurofibromatóze patřící mezi nejčastější fakomatózy- hereditární hamartomy (viz kapitola Fakomatózy). Gliom optiku se vyskytuje nejvíce u dětí do 10 roků věku, o něco častěji u děvčat než u chlapců. Je to nádor biologicky benigní, nemetastázující, vychází z nervové gliální tkáně  (astrocyty, oligodenrocyty) a histologicky se označuje jako pilocytický astrocytom nebo oligodendrocytom. V případě intrakraniálního prorůstání a zasažení chiasmatu, optických traktů nebo spodiny III. mozkové komory  může způsobit letální komplikace. Klinická symptomatolgie je charakterizována  zpočátku poklesem vidění  a strabismem ex anopsia. Následuje mírná axiální protruze vzácně s dislokací temporálně dolů. Na základě zkušeností ze skupiny našich pacientů,  přibližně u poloviny byla důvodem první návštěvy eso nebo exotropie a v druhé polovině mírná protruze.  Na očním pozadí bývá edém terče zrakového nervu vzácněji atrofie terče.  Počítačová tomografie ukazuje patognomické vřetenovité ztluštění optiku s hladkými okraji v celém orbitálním průběhu,  koncentrické rozšíření optického kanálu a stranový rozdíl v průměru  větší než 1mm. V případě postižení chismatu je patrno v bočné projekci rozšíření ventrální části tureckého sedla, které má  charakteristický tvar hrušky nebo písmene omega v důsledku tlakového působení gliomu. Magnetická rezonance je vhodnější pro určení diagnózy gliomů začínajících v průběhu optického kanálu, v chiasmatu či vyšších úseků zrakové dráhy. Rozšíření optického kanálu  může být dobře patrno v parasagitálních řezech. Gliomy optiku jsou při MRI vyšetření  T1-hypo nebo izointenzní a T2 hyperintenzní. Při zjištění gliomu optiku je nutno pátrat po dalších známkách  Recklinhausenovy neurofibromatózy. U dětí jsou přítomny ve více než 90% případů velké kávové skvrny na kůží, diskrétní kožní uzlíky- neurofibromy a na duhovce  drobné avaskulání gelatinózní tzv. Lischovy  uzly. Léčba záleží na lokalizaci tumoru, jeho velikosti a stavu zrakových funkcí.  V případě jednostranného gliomu optiku  bez postižení chiasmatu je indikován neurochirurgický výkon- resekce tumoru z transkraniálního přístupu dovolující kompletní extirpaci od bulbu až po chiasma. Pokud histologie prokáže nádorové buňky v proximální resekované části, nedoporučuje se provádět reseskovat reziduum tumoru v chiasmatu z důvodu nebezpečí poškození kontralaterální zrakové dráhy. Je nezbytné pravidelné sledování a  při radiologicky prokázáné progresi, indikována radioterapie nebo chemoterapie. Oboustranný gliom optiku s postižením chiasma je kontrainidikací neurochirurgického zákroku. Jednou za 3 měsíce provedení CT nebo MRI , komplexní oční vyšetření včetně perimetrie. Při progresi  radioterapie s chemoterapií. Shunt v případě rozvoje obstrukčního hydrocefalu. Použití radioterapie je relativní kontraindikací u dětí mladších 5 let. Podle Alvordovy a Loftonovy retrospektivní studie zahrnující 623 pacientů s gliomem zrakového nervu a/nebo chiasmatu byla většina tumorů diagnostikována v 1. až 2. dekádě života. Z těchto pacientů mělo 65%  intrval  20-letého přežití od doby stanovení diagnózy. Vyšší věk v době diagnózy, postižení chiasmatu a šíření do mozkových komor je v korelaci s horší životní prognózou.

Plexiformní neurofibrom
Plexiformní neurofibrom je také jedním z projevů Recklingausenovy neurofibromatózy, i když vzácnější než gliomy zrakového nervu. Vzniká difuzní proliferací  podpůrných buněk periferních nervů. Je neopouzdřený, bohatě vaskularizovaný, nemetastázující a úporně infitruje okolní tkáně. Vyskytuje se převážně v orbitopalpebrální formě, izolovaný nález pouze v očnici je velmi vzácný.  Klinické příznaky  mohou být  patrny již u novorozenců, ale častěji se manifestují v prvních letech života postiženého dítěte. Postižení je vždy jednostranné a častější u chlapců než u děvčat.  Rychlejší progrese bývá patrna během puberty. Nádor působí nejen závažné funkční problémy vyplývající z pseudoptózy, ale i těžké kosmetické defekty. Predilekční lokalizací orbitopalpebrální formy plexiformního neurofibromu je zevní polovina horního víčka a strop očnice. K typickým příznakům patří charakteristická deformace a hypertrofie  horního víčka s hmatnými uzlíky v podkoží, protruze a dislokace oka dolů, zvětšení očnice, vyklenutí spánkové jámy,  kostní dysplázie až defekt stropu očnice s rozvojem meningoencefalokély. Kůže víčka je nápadně pigmentovaná a tažná (cutis laxa) s prosvítajícími angiektáziemi. Dislokace bulbu dolů je výraznější než protruze a během života se zvětšuje. Při vzniku meningoencefalokély kostním defektem ve stropu očnice je hmatná pulzace orbitálního obsahu. Mohou být jěště přidruženy  především kožní „kávové skvrny“, duhovkové neurofibromy, sekundární glaukom a vysoká myopie. Počítačová tomografie  ukazuje difúzní hmoty tumoru bez známek ohraničení, středně intenzívně se sytí kontrasní látkou. Postižení okohybných svalů, intrakonálních senzorických a motorických nervů. vytváří nodulární rozšíření  těchto struktur. Dlouhotrvající expanze objemu měkkých tkání očnice způsobuje   charakteristické zvětšení očnice  oproti druhé straně. Nádor při vyšetření magnetickou rezonancí je T1-hypointenzní a T2- hyperintenzní. Léčba  orbitopalpebrálního neurofibromu je velmi obtížná vzhledem jeho infiltrativnímu růstu. Totální extirpace není možná. Při masívním nálezu lze klínovitou resekcí horního víčka a extirpací dostupných nádorových hmot přechodně upravit kosmetický vzhled. Operace je komplikována krvácením, které lze znírnit použitím CO2 –laseru.

Schwannom(neurilemom)
Schwannom je benigní, dobře opouzdřený nádor vznikající proliferací buněk Schwannovy pochvy periferních nervů senzorických nebo motorických. Histologicky jsou známy 2 typy  neurilemomu- fascikulární a retikulární. Může se vyskytovat v jakémkoliv věku, u dětí je vzácnější než u dospělých. Pokud nádor vzniká intrakonálně, je charakterizován velmi pomalou progresí axiální protruze bez poruchy hybnosti oka. Může být příčinou kompresívní optické neuropatie. Tlakem na zadní pól oka mohou být patrny chorioidální řasy.
U neurilemomu jsou někdy přítomny kožní a jiné známky Recklinghausenovy fakomatózy. Počítačová tomografie ukazuje neurilemom jako homogenní, velmi dobře ohraničený nádor večitého nebo kulovitého tvaru, odtlačující okolní struktury. Po podání kontrastní látky jeví jen nízký stupeň „enhancement“.
Velmi vzácná je maligní transformace schwannomu s velmi rychlou a bolestivou protruzí. Léčbou je totální extirpace dobře ohraničeného nádoru z laterální orbitotomie. Při operaci je nutná pečlivá a jemná preparace a uvolňování adhezí ke zrakovému nervu a okolním strukturám. V případě, že histologické vyšetření prokáže maligní schwannom (neurofibrosarkom), je indikována exenterace očnice.

Meningeom
Meningeomy primární (meningeom zrakového nervu, meninegom kanalikulární, volný orbitální meningeom) a sekundární ( pronikající do očnice z endokrania kostí  nebo anatomickými otvory) jsou u dětí dosti vzácné. Vyskytují se převážně ve vyšších věkových skupinách. Meningeomy zrakového nervu jsou často zjišteny u žen mezi 20. až 40. rokem života. Některé studie však prokázaly, že je druhým nejčastějším nádorem zrakového nervu     (po gliomu optiku)  u dětí,  kde je jeho průběh rychlejší a prognóza závažnější než v dospělém věku. Meningeomy nemetastázují, ale jsou lokálně invazívní pro okolní tkáně. Nejlepší prognózu má solitární meningeom očnice bez spojení s periostem nebo pochvami zrakového nervu, je také nejvzácnější.  Dětské meningeomy mají vztah k hereditárním hamartomům (Recklinghausenova neurofibromatóza). Pro dětské meninegomy je typický multifokální původ – mohou se vyskytovat současně nádory orbitální a intrakraniální. Meningeom zrakového nervu se šíří v inervaginálních prostorách a tvoří uzlovitou, exofytickou, nepravidelně konturovanou masu kolem optiku. Vedoucím příznakem je axiální protruze, bledý pytlíkovitý edém dolního víčka, porucha zraku a edém terče zrakového nervu. U dětí může být prvním příznakem (ještě před rozvojem protruze) strabismus ex anopsia. Počítačová tomografie dobře odliší tento nádor (nepravidelně konturovaný povrch) od gliomu optiku (homogenní masa s hladkým povrchem). Meningeom má vyšší denzitu než zrakový nerv.  Při vyšetření mangetickou rezonancí  je nádor T1-izointenzní T2- hyperintenzní. Je patrný normální optikus, který kolem dokola obrůstá expandující hyperdenzní hmota nádoru. Magnetická rezonance prokáže dříve než CT invazi tumoru do optického kanálu. Léčba je chirurgická extirpace z transkraniální orbitotomie, pokud možno kompletní resekce tumoru, která může zabránit intrakraniálnímu šíření.  U dospělých pacientů je léčebnou alternativou radioterapie pro zastavení progrese růstu nádoru a zhoršování zraku. U dětí není radioterapie doporučována s důvodu vysokého rizika sekundárních malignit v ozařovaném poli.

Kanalikulární meningeom v optickém kanále je u dětí extrémně vzácný. Kromě pomalu progresívního zhoršování zraku  nemá žádné jiné orbitální nebo nitrolebeční příznaky.

Nitrolebeční meningeomy vycházející z mediální části sfenoidální kosti působí axiální protruzi s poruchou zraku, při laterální lokalizaci  je patognomické vyklenutí  fossa temporalis. Vzácnější meningeomy čelní kosti jsou příčinou dislokace bulbu dolů s malou protruzí.

Lymfomy / Leukémie
Postižení očnice maligním lymfoproliferativním onemocněním v dětské populaci je daleko vzácnější než u dospělých. Maligní lymfomy vycházejí z buněk imunitního retikuloendotheliálního systému a u dospělých patří mezi nejčastějjší orbitální nádory. Maligní lymfomy lze rozdělit histologicky do 5 základních skupin: lymfocytický lymfom dobře diferencovaný (chronická lymfatická leukémie), lymfocytický lymfom  špatně diferencovaný, smíšený maligní lymfom , histiocytický lymfom, nediferencovaný  maligní lymfom.  Oba poslední typy (histiocytický a nediferencovaný) jsou vysoce maligní. Primární orbitální  maligní lymfomy očnice mají příznivější prognózu  než nádory vznikající v očnici sekundárně v průběhu generalizovaného onemocnění. Prognosticky mnohem závažnější generalizovaná forma je častější u mladších dospělých a nezřídka i dětí. Typickým klinickým obrazem maligního lymfomu je protruze s dislokací bulbu a hmatnými nádorovými hmotami při orbitálním okraji, chemóza spojivky.  Při generalizované formě  má orbitální nádor, někdy oboustranný, mnohem rychlejší progresi exoftalmu spojenou  s krvácením pod spojivku a do kůže víček. Pro stanovaní diagnózy je nezbytná biopsie a imunohistochemické vyšetření, CT, MRI, hemato-onkologické vyšetření. Lymfom má nespecifický CT obraz. Věštinou jsou patrny neohraničené nádorové masy někdy vuplňující celou očnici, s významným zvýšením denzity po podání kontrastní látky. Léčbou je v případě generalizované formy maligního lymfomu u dětí  kombinovaná systémová chemoterapie (cyklofosfamid, vincristin, metotrexat a kortikosteroidy), radioterapie, transplantace kostní dřeně. Remise onemocnění u dětí je dosaženo v 50% případů. Při dětské leukémii jsou  mnohem častěji  postiženy nitrooční tkáně (duhovka, sítnice a cévnatka, terč zrakového nervu) než očnice. Nejobvyklejší formou vytvářející nádorové infiltráty v očnici je akutní myeloidní leukémie. Často se manifestuje toto onemocnění  prvním příznakem – postižení očnice s exoftalmem.Včasná diagnóza a zahájení adekvátní léčby  zlepšuje životní prognózu. Na CT a MRI jsou patrny nádorové hmoty v měkkých tkáních očnice, které nepůsobí kostní destrukci a zvyšují svoji denzitu postkontrastně. Diagnózu potvrdí biopsie a imunohistochemické vyšetření, které odliší rabdomyosarkom a neuroblastom. Léčba spočívá v radioterapii očnice a systémové chemoterapii.

V období 7. až 15. roku věku se mohou typicky manifestovat: orbitální pseudotumor, osteom, fibrózní dysplázie, Gravesova orbitopatie a tumory slzné žlázy.

Nespecifický zánětlivý pseudotumor očnice
Orbitální pseudotumor je termín používáný pro skupinu nespecifických zánětlivých procesů v očnici.. Onemocnění se vyskytuje častěji u dětí ve věkovém rozmezí 8-15 roků, u menších dětí je výskyt raritní. Afekce bývá spíše jednostranná, ale mohou být postiženy  obě očnice v různém časovém odstupu.  Klinicky mohou imitovat pravý nádor nebo infekci. Jedinou možností potvrzení správné diagnózy je histopatologické  vyšetření. Histologie ukazuje nespecifickou směs buněk akutního i chronického zánětu bez přítomnosti infekčních elementů: difuzní polymorfní infiltraci v níž dominují eozinofily, plazmocyty a lymfocyty. Infiltrace zralými lymfocyty může mít folikulární uspořádání. U chronického onemocnění je buněčná infitrace orbitální tkáně nahrazena proliferujícím vazivem. V popředí dosti měnlivých klinických příznaků je značná bolest spontánní i na pohmat. Edém a zčervenání víček, chemóza spojivky, pseudoptóza, mírná protruze bulbu, zpočátku lehké omezení hybnosti, v pozdějších stadiích výrazně omezená hybnost. V horních kvadrantech jsou hmatné masy pseudotumoru mezi bulbem  a okrajem očnice, hmoty pevně aherují k periostu a okohybným svalům. Celkový stav není nijak alterován, nejsou febrilie. Užitečné je  MRI vyšetření očnic a paranasální dutin, serologické testy ( CBC, ESR, ANA, ANCA, ACE,CRP).  MRI umožňuje velmi detailní rozlišení měkkých tkání očnice zejména okohybné svaly, zrakový nerv, sinus cavernosus. MRI je třeba provést nativně i s kontrastní látkou.  Pro potvrzení diagnózy orbitálního pseudotumoru je nezbytná biopsie. Typický je velmi příznivý léčebný efekt celkové kortikoterapie. Zpočátku je nutné podávat kortikoidy ve vysokých útočných dávkách intravenózně (3-5 dní), potom se přechází na Prednison 1mg/kg/ den s postupným snižováním dávky po týdnu. Udržovací dávky kortikoidů je někdy třeba podávat několik týdnů až měsíců.. V diferenicální diagnóze je nezbytné odlišit rambdomyosarkom (biopsie je nezastupitelná), lymfom a zánětlivé afekce očnice. Nespecifický zánětlivý pseudotumor v retroorbitální oblasti zaujímající horní orbitální štěrbinu je příčinou syndromu bolestivé oftalmoplegie ( Huntův-Tolosův syndrom). Může se vyskytovat v kterémkoliv věku, ale u dětí až po 10. roce. Onemocnění je charakterizováno recidivující jednostrannou akutní oftalmoplegií s výraznou periorbitální a retrobulbární bolestí. Obraz představuje většinou  syndrom horní orbitální štěrbiny s ptózou, obrnou všech okohybných nervů a postižením orbitálního sympatiku.

Myositis orbitalis  je vzácné postižení většinou mladých lidí s autoimunitními chorobami revmatoidního typu, kolagenózy, vaskulitidy.  Je to primární negranulomatózní zánět  okohybných svalů se znánětlivými příznaky na víčkách a na spojivce, palpační bolestivostí, poruchou motilita oka, zvýšenou sedimentací a subfebriliemi. Existuje forma exoftalmická s axiální protruzí a oligosymptomatická s myogenní obrnou okohybných svalů bez protruze. Přesnou diagnózu lze stanovit pomocí EMG a vyšetřením biopsie. Včasná léčba  kortikoidy nebo imunosupresivy je většinou úspěšná.

Endokrinní orbitopatie (Gravesova choroba) je autoimunitní onemocnění, při kterém se protilátky vážou na buňky štítné žlázy a působí hypertyreózu, nebo prostou strumu s eutyreózou nebo hypotyreózou; na pojivovou tkáň orbitálního tuku a okohybné svaly  vyvolávajíce příznaky endokrinní orbitopatie. Endokrinní orbitopatie je nejčastějí příčinou exoftalmu u dospělých pacientů, zatímco u dětí se vyskytuje daleko méně. Sami jsme měli nejmladšího pacienta ve věku 8 let (dívenka s tyreotoxikózou) s oboustranným exoftalmem a typickými víčkovými příznaky. Klinický obraz je charakteristický, a tak jako u dospělých jsou přítomny retrakce horního víčka, vyklenutí orbitálního septa, okohybné poruchy a exoftalmus. Pomocná vyšetření: serologie (zvýšení T3,T4, snížení TSH), ultrasonografie, počítačová tomografie, magnetická rezonance většinou spolehlivě pomohou určit správnou diagnózu  a odlišit od zánětlivých  i neoplastických příčin exoftalmu.Charakteristickým CT nálezem je vřetenovité rozšíření střední části přímých očních svalů, zejména dolního a vnitřního. Rozšířené zevní svaly jsou patrny na CT také u orbitální myositis a maligního lymfomu. Denzita orbitálního tuku nebývá při endokrinní orbitopatii, na rozdíl od orbitocelulitidy, změněna. Léčba je zaměřena na stabilizaci základního onemocnění, prevenci expoziční keratopatie. Při rozvoji prvních známek optické neuropatie nutno podávat kortikoidy nebo provést dekompresní chirurgický výkon  z důvodu prevence permanentního postižení zraku. Akutní fáze onemocnění trvá u dětí po dobu 6 měsíců až 2 let.

Osteom (Fibrózní osteom)
Osteom je benigní, izolovaný a pomalu rostoucí nádor vyskytující se vzácně. Ve velkých sestavách dětských pacientů představuje pouze kolem 1% orbitálních nádorů. Nádor se klinicky manifestuje nejdříve v průběhu 2. decenia života. Klinické příznaky závisí na lokalizaci kostní léze v očnici. Protruze obvykle není axiální, převažuje dislokace bulbu  a progrese je velmi pomalá. Výzhamnější protruze bývá pokud je přidružená akutní sinusitida nebo intraorbitální hematom. Optická neuropatie z komprese bývá později až nádor dosáhne větších rozměrů. Počítačová tomografie ukazuje hyperintenzní útvar s nepravidelným obsahem fibrózního materiálu. Histologicky dominuje osteoidní struktura s různě velkou příměsí fibrózní tkáně. Léčbou je totální excize tumoru. Pokud je kompletně resekován, nebyla popsána recidiva. Po subtotální resekci lze očekávat další růst osteomu, který ale vzhledem k jeho pomalosti není klinicky významný. Osteogenní sarkom očnice může být primární nebo vzniká jako sekundární maligní tumor    u pacientů léčených radioterapií pro retinoblastom. Osteosarkom je velmi agresívní nádor se špatnou životní prognózou. Léčba je kombinace chirurgické resekce, radioterapie a systémové chemoterapie.

Osifikující fibrom
Osifikující fibrom je  rovněž benigní velmi pomalu rostoucí nádor s příznaky podobnými osteomu. Na CT  je patrna  relatině větší komponenta fibrózní tkáně. Histologicky se odlišuje od osteomu více vaskularizovaným fibrózním stromatem. Excize tumoru je indikována při větší protruzi a při hrozící kompresivní optické neuropatii. Intraoperačně lze dobře odloučit nádor od okolní normální kosti. Po kompletní resekci nejsou známy recidivy.

Fibrózní dysplázie
Fibrózní dysplázie  může způsobit lokální ztluštění a destrukci kostní stěny očnice a ztrátu zraku kompresí  zrakového nervu a jeho cévního zásobení. U většiny pacientů se fibrózní dysplázie manifestuje před 10. rokem věku. Pomalu progresívní kostní změny  jsou rychlejší během puberty a pokračují až do dospělosti. Fibrózní dysplázie kostí  očnice je jednostranná  a bývá součástí Albrightova syndromu. Expanzívní kostní změny jsou částečně osteosklerotického a osteolytického charakteru a jsou příčinou protruze s výraznou dislokací oka. Pokud změny zasáhnou orbitální hrot objevuje se edém terče zrakového nervu s následnou atrofií optiku. Fibrózní dysplázie může poškozovat chiasma bez zevních orbitálních projevů onemocnění. Albrightův syndrom zahrnuje pigmentované kožní skvrny, dysplázii skeletu končetin a endokrinní změny charakteru pubertas praecox. Fibrózní dysplázie může mít formu polyostotickou postihující více kostí, nebo monostotickou zahrnující pouze afekci očnice. CT a MRI vyšetření s kontrastem umožní odlišení od meningeomu tím, že fibrózní dysplázie nepůsobí invazi dura  mater a neexpanduje skrze ní. V pozdějších fázích fibrózní dysplázie může dojít k rozvoji sfenoidální a etmoidální mukokély. Pak je nutné zavčas resekovat mukokélu vzhledem k možnosti ireverzibilní kompresivní optické neuropatie. V některých případech je chirurgické řešení indikováno při kosmeticky závažné obličejové deformaci.

Tumory slzné žlázy
Epiteliální tumory slzné žlázy se mohou vyskytnout v každém věku, u  dospělých jsou podstatně častější než u dětí. Klinicky jsou dosti významné pro vysokou morbiditu s častými recidivami a vysokou mortalitu maligních typů nádorů. Histologicky rozlišujeme pleomorfní adenom, pleomorfní adenokarcinom, adenoidně cystický karcinom  a anaplastický karcinom. Pleomorfní adenom se vyskytuje typicky mezi 20. až 40. rokem života, ale byl popsán také     u dětí v 2. deceniu. Klinické příznaky tvoří nebolestivá protruze s dislokací oka dolů a nasálně s pomalým vývojem. CT vyšetření ukazuje homogenní zvětšení slzné žlázy s výrazným postkontrastním „enhancement“ a zahuštěním okolní kostní tkáně. Známky kostní destrukce svědčí spíše pro maligní typ nádoru. Léčbou adenomu je  totální resekce opouzdřeného nádoru. Pleomorfní adenkarcionom a adenoidně cystický karcinom jsou u dětí ještě vzácnější. Klinicky působí velmi bolestivou  protruzi s dislokací, a zvětšení slzné žlázy. Nádory rostou rychle invazívně a destruktivně.  Na CT jsou patrny kolem tumoru ztluštění a infitrace kosti, eventuálně osteolytické defekty, někdy s expanzí nádorových hmot intrakraniálně.. Jsou to nejzhoubnější  nádory očnice se silnou tendencí k recidivám. Základem léčby je exenterace očnice, kombinovaná s radio a chemoterapií. Na základě  retrospektivních studií  bylo prokázáno, že i přes kompletní léčbu zemřelo 80% pacientů během 15 roků. Metastázy jsou časné perineurální a hematogenní cestou.

Retromarginální zlomenina spodiny očnice
Retromarginální zlomenina spodiny očnice (hydraulická fraktura očnice, „blow-out fracture) je nejčastějším typem zlomeniny očnice v dětském věku. Příčinou této zlomeniny je náhlý       a vysoký vzestup intraorbitálního tlaku v průběhu typického úrazového mechanismu. Vlivem tohoto přetlaku se láme tenká kostní stěna – spodina nebo mediální stěna očnice. Zraňujícím předmětem je nejčastěji tenisový míček, tuhá sněhová koule, koleno, loket, rukojetˇ lyžařské hole, jablko ( s těmito jsme se na našem pracovišti u dětských pacientů setkali). Charakteristickým klinickým obrazem hydraulické fraktury očnice poúrazový enoftalmus, omezení hybnosti oka směrem nahoru s pozitivním testem pasívní dukce, hypotropie, vertikální diplopie, hypestézie v oblasti 2. větve n.V., na RTG nebo CT snímku  lomná linie spodiny očnice s herniací dolního přímého svalu  nebo různě velkým prolapsem měkkých tkání očnice do maxilární dutiny. Někdy je patrný subkonjunktivální nebo orbitální hematom, či emfyzém. RTG nebo CT vyšetření poskytuje při hydraulické fraktuře spodiny očnice patognomický obraz- a) příznak visící kapky  s oblým až kulovitým stínem, který se vyklenuje přes kostní defekt do antra, b) příznak síťové houpačky, při níž se měkké tkáně očnice vyklenují širokým defektem spodiny.  Pokud je periost očnice neporušen, jde o antrální hernii, pokud je porsušen mluvíme o prolapsu. V léčbě hydraulické fraktury je nutné před indikací chirurgického výkonu vyčkat minimálně 3 týdny. Během této doby  se může po rezorbci otoku a krvácení hybnost bulbu spontánně upravit. Pokud po 3 týdnech je stále vertikální diplopie, omezení hybnosti s pozitivním testem pasivní dukce, je indikován ve spolupráci s otorinolaryngology chirurgický zákrok. K rekonstrukci spodiny transkonjunktiválním a transantrálním přístupem se používají aloplastické materiály uložené subperiostálně. Téměř ve všech případech je operace úspěšná s obnovením hybnosti bulbu do 2 týdnů.