Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Retinopatie nedonošených

Retinopatie nedonošených (ROP)

Retinopatie nedonošených

Retinopatie nedonošených (ROP) je  vazoproliferativní onemocnění, které postihuje většinou předčasně narozené a nezralé děti s porodní hmotností pod 1500g, které se narodily před  32. gestačním týdnem a z důvodu respirační a oběhové insuficience je prováděna oxygenoterapie. Je nejčastější příčinou vrozené slepoty u dětí. Téměř 70% všech nevidomých dětí tvoří pacienti po proběhlé retinopatii nedonošených.  ROP probíhá ve dvou formách: akutní a chronické. Akutní forma je charakterizována narušením vaskulogeneze nezralé sítnice. Chronický pozdní vývoj je charakterizován tvorbou  retinovitreálních fibrovaskulárních membrán, které mohou svojí trakcí způsobit  totální nebo parciální odchlípení sítnice, ektopii makuly apod. Strukturální změny na očním pozadí  pak určují míru funkčního postižení zraku.  Onemocnění má v 60% až 80% sklon ke spontánní regresi bez významnější trvalých anatomických a funkčních následků. Přibližně 10% až 30% dětí s ROP   je postiženo závažnými  jizevnatými změnami, nezřídka totální amocí  s odpovídající ztrátou zraku. Nejhorší průběh onemocnění bývá  u velmi nezralých dětí s porodní hmotností pod 1000 g,   a narozených před 30. gestačním týdnem. Přestože je ROP oboustranné onemocnění, průběh a postižení očí je často asymetrické. Celková incidence ROP u dětí s porodní hmotností menší než 1000g je udávána v rozmezí 52% až 88%, u dětí nad 1000g je  pak její výskyt ve  34% až 60% dětí.

Etiologicky je ROP multifaktoriální onemocnění  a hlavní predisponující faktory pro rozvoj ROP jsou: vyšší stupeň nezralosti plodu,  změny koncentrace kyslíku (jak hyperoxie, tak i hypoxie má negativní vliv na nezralou sítnici), krevní transfúze, acidóza , anémie, novorozenecké pneumopatie, intraventrikulární hemoragie, bronchopulmonální dysplázie, hydrocefalus, septický stav.

Patogeneze ROP.  Vaskularizace sítnice u nedonošených dětí  není dokončena a sítnicové cévy končí různě daleko před nebo za ekvátorem. V důsledku oxygenoterapie vyššími koncentracemi  kyslíku dochází k vazokonstrikci  sítnicových  arterií a ischemii periferních oblastí sítnice. Po skončení oxygenoterapie je relativní hypoxie podnětem k dilataci retinálních cév. Vřetenovité buňky  jsou stimulovány k produkci angiogenního faktoru, který odstartuje proces neovaskularizace. Vznikají arteriovenozní zkraty  v oblasti rozhraní vaskularizované a avaskulární sítnice. Vývoj novotvořených kapilár v charakteristických trsech neovaskularizací je doprovázen stimulací myofibroblastů k produkci  fibrotické tkáně. Tyto fibrovaskulární proliferace se šíří po zadní ploše sklivce a do sklivcového prostoru a svým tahem jsou příčinou trakčního odchlípení sítnice.

Charakteristické změny na očním pozadí při rozvoji ROP se popisují dle mezinárodně platné klasifikace z hlediska lokalizace a rozsahu změn na očním pozadí a  vývojového stadia, které ukazuje aktivitu akutního procesu ROP. Pro určení lokalizace patologických změn je sítnice rozdělena do tří zón.  Zóna I je tvořena kružnicí s centrem v papile a poloměrem dvojnásobné vzdálenosti středu papily a makuly. Zóna II je tvořena kružnicí,  jejíž rádius se dotýká nazálně oblasti ora serrata a  temporálně dosahuje k ekvátoru  oka. Zóna III navazuje  temporálně  na zónu II a dosahuje až k ora serrata. U velmi nezralých dětí jsou patrny  první  známky  ROP na zadním pólu sítnice. ROP začínající v I. zóně   obvykle rychle progreduje do kritického prahového (threshold ROP) 3. stadia. ROP začínající ve III.zóně většinou  nedosahuje vyššího stadia a je tedy prognosticky příznivější.

Vývoj typické formy ROP probíhá  v pěti vývojových stadiích. První stadium ROP hodnotící stupeň aktivity  ROP je charakterizováno pouze demarkační linií oddělující vaskularizovanou a  avaskulární oblast sítnice.  Druhé stadium  představuje  hřebenovitou elevaci původní linie s ojedinělými okrsky kapilárních proliferací a neovaskularizací. Třetí stadium  charakterizuje hřeben s extraretinální  fibrovaskulární proliferací do sklivce. Čtvrté stadium představuje  částečné odchlípení sítnice  bez postižení makuly (4A) nebo s postižením makuly (4B). Páté stadium představuje totální amoci sítnice. Charakteristika pozdějších jizevnatých projevů ROP zahrnuje  cikatrikózní změny od periferního fibrotického zřasení sítnice spolu s ektopií makuly, deformované papily až po totální trakční amoci sítnice. Začátek ROP a vývoj jednotlivých stadií závisí především na zralosti dítěte. První stadium ROP se vyskytuje průměrně ve 34. gestačním týdnu, 2. stadium průměrně ve 35. týdnu a  3. stadium kolem 36. gestačního týdne.  U každého akutního stadia  ROP může být přítomna tzv. plus forma, která  je charakterizována  dilatací a tortuozitou retinálních cév, rubeózou duhovky  a může být známkou výrazného urychlení průběhu ROP s horší prognózou. První a druhé stadium  ROP často spontánně ustupuje. Třetí stadium může regredovat, ale je 50% riziko progrese se všemi závažnými důsledky. U těžších forem ROP, kde jsou známky plus formy, u rush typu ROP a  při začátku ROP v zóně I je pravděpodobnost spontánní regrese zanedbatelná. Jednotlivá stadia typicky probíhající ROP jsou u tzv. atypických forem pozměněna.  Mezi hlavní klinické jednotky atypických forem  ROP patří:  retinopatie zóny I  jako posteriorní varianta či rush disease,  hemoragické formy ROP, stop forma (blokované retinopatie), a pozdní retinopatie  (ROP last minute). Většina atypických forem postihuje děti s nejnižší porodní hmotností a  má horší prognózu.

Screeningový program ROP na všech novorozeneckých odděleních  je zaměřen na včasné rozpoznání předprahových forem (prethreshold-ROP) a zejména na včasné odhalení prahového 3. stadia (threshold ROP) a jeho léčbu. Rutinně je nutno pečlivě vyšetřit všechny děti narozené před 31. gestačním týdnem a všechny děti s porodní hmotností pod 1500g. Tyto děti se vyšetřují po 1-2 týdnech  až do úplné vaskularizace III. zóny.  U dětí se začátkem ROP blíže zadnímu pólu a v nazální polovině sítnice, u atypických a plus-forem jsou nutné  častější kontroly a správné načasování léčby. Opožděná diagnóza a léčba zde pak znamená většinou úplnou slepotu.

Cílem léčby je koagulace avaskulárních oblastí sítnice kryoterapií nebo fotokoagulací diodovým laserem, jejichž účinnost byla prokázána řadou multicentrických studií. Řada autorů uvádí podobné výsledky dosažené oběma metodami. Laserová koagulace se ukazuje velmi nadějná  v případech ROP lokalizované do I.zóny. U těchto případů můžeme vhodně aplikovat obě metody v kombinaci. Kombinovaná terapie je dostatečně účinná a její nezanedbatelnou výhodou je kratší čas pro ošetření rozsáhlých avaskulárních  oblastí u ROP začínající v zóně I až II.  Indikací k provedení léčebného zákroku je prahové 3. stadium v rozsahu 5 souvislých nebo 8 kumulativních hodin, dále pak předprahové stadium ROP v zóně I  a  ROP v zóně II se známkami plus formy.

Naše dlouhodobé zkušenosti ukazují, že v léčbě  prahového stadia ROP v zóně II a III  má  kryoterapie a  fotokoagulace diodovým laserem  podobnou  efektivitu pro navození regrese ROP.  Po laserové koagulaci bývá dosažena lepší  zraková ostrost, i když  rozdíly v tomto parametru nebyly  statisticky významné.  Oproti tomu procento očí s lepším anatomickým výsledkem po fotokoagulaci bylo významně vyšší než po kryoterapii. Hemoragické komplikace u všech léčených dětí  byly častější po kryoterapii než fotokoagulaci, rozdíly však nebyly statisticky signifikantní.

Při léčbě těžkých atypických retinopatií v zóně I (posteriorní, rush nebo hemoragické formy) jsou výsledné zrakové funkce významně lepší a  strukturální vitreoretinální změny příznivější po laserové koagulaci nebo po kombinované terapii než po samotné kryopexi.  Naše studie potvrzuje, že transpupilární fotokoagulace diodovým laserem  je účinná a bezpečná metoda v léčbě prahového stadia ROP a má významnou roli zejména při začátku ROP v zóně I.