Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Dětský glaukom

Dětský glaukom

Klasifikace dětského glaukomu není ve světě ani u nás jednotná a neustále  se vyvíjí. Glaukomy u dětí lze klasifikovat podle etiologie na primární, sekundární (spojené ze systémovými nebo jinými očními  chorobami či abnormalitami), podle  patologicko-anatomického nálezu v oblasti iridokorneálního úhlu a podle věku  manifestace glaukomového onemocnění. Většina autorů se shoduje v definici primárního kongenitálního  a infantilního glaukomu jako izolované vrozené trabekulodysgenezi, která se manifestuje v období od narození do konce 3.roku života a příznivě reaguje na chirurgickou léčbu trabekulotomií nebo goniotomií. Klasifikace sekundárních glaukomů je u řady autorů rozdílná. Představujeme  rozdělení glaukomů u dětí podle  Shaffera a Weisse z roku 1997,   podle Filouše z roku 1998 a  Gerincovu klasifikaci  z roku 2002.

Shaffer a Weiss (1997): Klasifikace dětského glaukomu
 

Primární
Primární  infantilní (kongenitální) glaukom
Primární juvenilní glaukom s otevřeným úhlem
GLAUKOMY SPOJENÉ S VROZENÝMI ANOMÁLIEMI
Iridokorneální mesodermální dysgeneze
     Axenfeldova anomálie a syndrom
     Riegerova anomálie a syndrom
     Petersova anomálie
Aniridie
Fakomatózy
     Sturgeův-Weberův syndrom
     Recklinghausenova neurofibromatóza
Perzistence hyperplastického primárního sklivce
Rubeolózní syndrom
Vrozené ektropium duhovky
Loweho syndrom
Mikrokornea
Mikrosférofakie
Homocystinurie
Marfanův syndrom
Chromozomální aberace
Rubinsteinův-Taybiův syndrom
Pierreův-Robinův syndrom
 

Sekundární
Postchirurgický glaukom
Traumatický glaukom
Pozánětlivý glaukom
Steoridy indukovaný glaukom
Retinopatie nedonošených
Nitrooční nádory


Filouš (1998): Rozdělení dětského glaukomu

Kongenitální glaukom (s manifestací do 3 měsíců života)
        Kongenitální glaukom primární
        Kongenitální glaukom primární s hydroftalmem  
        Kongenitální glaukom sekundární
        Kongenitální glaukom sekundární s hydroftalmem

Infantilní glaukom (s manifestací od 3 měsíců do 3 roků života)
        Infantilní glaukom primární
        Infantilní glaukom primární s hydroftalmem  
        Infantilní glaukom sekundární
        Infantilní glaukom sekundární s hydroftalmem

Juvenilní glaukom primární a sekundární s manifestací po 3. roce života.

Primární  kongenitální a infantilní glaukom je vrozená izolovaná trabekulodysgeneze, která se typicky manifestuje v prvních 3 letech života. Manifestace frustní formy tohoto typu primárního glaukomu ve věku nad 3 roky (juvenilní typ) je vzácnější. Diagnóza kongenitálního, infantilního nebo juvenilního sekundárního glaukomu vyžaduje přítomnost rozsáhlejší vývojové anomálie předního segmentu oka  a odtokového systému. Pro glaukom nesouvisející s vývojovou anomálií, způsobený jiným očním onemocněním nebo traumatem se užívá termín sekundární glaukom spolu s upřesňující diagnózou primárního onemocnění.

Gerincova klasifikace (2002) podle etiologie je vlastně modifikovanou a rozšířenou verzí  Wrightova rozdělení:

Primární glaukomy
1.Kongenitální a infantilní glaukom s otevřeným úhlem- trabekulodysgeneze
   a) s mutací genu CYP1B1
   b) bez mutace genu CYP1B1 (sporadický výskyt)
2.Juvenilní glaukomy
   a) pozdější manifestace kongenitálního glaukomu
   b) juvenilní glaukom s otevřeným úhlem
   c) sekundární glaukomy
3.Primární glaukom s uzavřeným úhlem
   a) nanoftalmie
   b) plateau iris
Sekundární  glaukomy
A . Glaukomy při systémových chorobách
   I.Glaukom převážně  s vývojovými anomáliemi úhlu (Sturgeův-Weberův syndrom, neurofibromatóza, Sticklerův syndrom, Loweho syndrom, Axenfeldův- Riegerův syndrom apod.)
   II.Glaukom spojený i s jinými anomáliemi oka ( Hallermannův-Streiffův syndrom, Ehlersův-Danlosův syndrom,  Marfanův syndrom, metabolické vady, chromozomální aberace)
B. Glaukomy spojené jen s očními patologickými změnami
   I.Vrozené anomálie oka -převážně extraangulární (ectopia lentis et pupillae, aniridia, sklerocornea, Petersova anomálie, Riegerova anomálie, mikroftalmus, cornea plana, keratoglobus, perzistence primárního hyperplastického sklivce)
   II. Postraumatický glaukom (po kontuzi, po poleptání, po ozáření, po úrazu elektrickým proudem)
   III. Glaukom při nitroočních nádorech (retinoblastom, juvenilní xantogranulom, meduloepiteliom, hemangiom cévnatky, vrozené duhovkové cysty, leukémie, melanocytom duhovky)
   IV. Glaukom při zánětlivém onemocnění (uveitida- s otevřeným nebo uzavřeným úhlem , keratitidy, skleritidy a episkleritidy.
   V. Glaukom související s čočkou (fakolytický, fakogenní, fakoanafylaktický)
   VI.Glaukom  související s vitreoretinálními chorobami (Sticklerův syndrom, Coatsova choroba, retinopatie nedonošených, pigmentové dystrofie).
   VII.Glaukom při zvýšeném episklerálním tlaku (venózní obstrukce, arteriovenózní anomálie)
   VIII. Glaukom indikovaný léčbou farmakologickou a chirurgickou (steroidní, fakogenní, fakoanafylaktický, při afakii a pseudofakii, po keratoplastice,  PPV se silikonovým olejem,
maligní glaukom).