Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Poznámky k embryologii ucha Středouší a Eustachova tuba

Středouší a Eustachova tuba (ET) vznikají z tubotympanálního recesu tvořeným 1. entodermální faryngální kapsou, která se objevuje ve 3. týdnu vývoje. Tato kapsa ke konci 2. měsíce podléhá lahvovitému zaškrcení, zaškrcená část se prodlužuje a stává se ET. Slepý zevní konec se rozšiřuje a rozděluje ve 4 váčky: přední, střední, zadní a horní, které tvoří dutinu bubínkovou a jsou základem pneumatizace spánkové kosti. Během svého vývoje je středoušní dutina vyplněna hlenovou mesenchymální tkání. Od 3. měsíce gestace se tato mesenchymální tkáň zřeďuje a začíná se resorbovat. Její kompletní resorpce však trvá do konce 1. roku života nebo dokonce déle.

Musculus tensor tympani je odvozen z mesodermu 1. žaberního oblouku, inervován je mandibulární větví nervi trigemini (n.V). Musculus stapedius vzniká z mesodermu 2. oblouku, inervován je tedy z nervus facialis (n.VII).

Malleus a incus se vyvíjí od 4. týdne z Meckelovy chrupavky 1. oblouku (krček a hlavička kladívka, krátký výběžek a tělo kovadlinky) a z Reichertovy chrupavky 2. oblouku (manubrium kladívka, dlouhý výběžek kovadlinky a suprastruktury třmínku). Mediální část ploténky třmínku a ligamentum anulare stapedis vznikají z otokapsy. Osifikace kovadlinky a kladívka začíná v 15. týdnu, kompletní je ve 24. týdnu. Vývoj třmínku začíná ve 4. týdnu, vzniká jako stapediální prstenec kolem arteria stapedia. Osifikuje mezi 18.-24. týdnem.

Antrum mastoideum vzniká jako extenze epitympana v 21.-22. týdnu. Pneumatizace pyramidy začíná průměrně od 28. týdne, zatímco pneumatizace mastoideálního výběžku až od 33. týdne. Pneumatizace spánkové kosti je kompletní až v postfetálním životě a tento proces se může protáhnout až do dospělosti.

Lumen Eustachovy tuby (ET) se začíná prenatálně vyvíjet z perzistující první faryngální výchlipky embrya. Entodermální část výchlipky se rozšiřuje laterálně a její distální část se prodlužuje směrem do středoušní dutiny. Mezi 10.-12. týdnem se vyvíjí svaly levator veli palatini a tensor veli palatini. Postupně dochází k růstu a luminizaci ET od velikosti 1 mm v 10. týdnu po 13 mm při narození. Nejvýraznější růst probíhá v chrupavčité části ET, a protože baze lební je u novorozence relativně plochá, také ET probíhá v raném dětství téměř horizontálně.