Hypertextová učebnice Organické duševní poruchy Demence

Demence je syndrom, který vznikl následkem onemocnění mozku, většinou chronického a/nebo progresivního rázu, kdy dochází ke zhoršení vyšších kortikálních funkcí, jako je paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, řeč a úsudek. Zhoršení kognitivních funkcí je obvykle doprovázeno zhoršením kontroly emocí, sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby, cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů, které postihují primárně nebo sekundárně mozek.

V literatuře je pro psychické příznaky používána zkratka BPSD (behaviorální a psychologické symptomy demence). Mezi tyto patří poruchy afektivity (nezvládání afektů, deprese, morozita, vztek, úzkost), z poruch chování neklid, agresivní projevy, útěky, situaci nepřiměřené chování, jako je třeba pbnažování se na veřejnosti, dále psychotické příznaky (bludy a halucinace), porucha cyklu spánek – bdění, spánková inverze.

V rámci poruch chování může docházet i desinhibici chování sexuálního, postižení mohou vyžadovat po partnerce/partnerovi častou sexuální aktivitu bez adekvátní odpovědi sexuálního cyklu, což může způsobovat problémy v partnerských vztazích. Může dojít i k deviantnímu sexuálnímu chování při nepřítomnosti vhodného sexuálního objektu, často jsou popisovány pedofilní nebo zoofilní aktivity. Takové chování vždy vyžaduje kompletní vyšetření kognitivních funkcí a často i intervenci sexuologa.

Také některé preparáty, především s dopaminergním efektem, které jsou v léčbě organických psychických poruch používány (často například u Parkinsonovy choroby), mohou vést k nabuzení sexuální aktivity, která ne vždy bývá vítaná.