Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Genetické poradenství Specializační část Onemocnění nervového systému Poruchy mentálních funkcí

Do této kapitoly můžeme zařadit čtyři skupiny onemocnění : demence, mentální retardace, poruchy chování, některá psychiatrická onemocnění.

Demence

V současné době se ukazuje, že velká skupina těchto onemocnění je spojena s familiární a genetickou komponentou. Exaktní genetická diagnostika je zatím u většiny obtížná nebo nemožná. Přibližně 10% osob starších 70 let trpí demencí a zhruba polovina z nich má Alzheimerovu chorobu.

Alzheimerova choroba

Jedná se o nejčastější demenci ve stáří, přesná diagnosa je možná pouze histologicky.  Geneticky se jedná o heterogenní onemocnění, postihuje všechna etnika, méně než 5% pacientů trpí formou onemocnění s časným začátkem a familiárním výskytem, 15-25% pacientů má formu s pozdním začátkem a familiárním výskytem a 75% pacientů formu sporadickou. Přibližně 10% familiárních forem vykazuje dědičnost autosomálně dominantní, zbytek případů je multifaktoriálně podmíněných. Současné výzkumy ukazují, že dysfunkci mozkových neuronů a jejich odumírání způsobují poruchy metabolismu beta-amyloidového prekursorového proteinu (APP) na chromosomu 21, mutace byly v genu pro tento protein byly nalezeny v několika rodinách s výskytem AD dědičné formy nemoci s časným nástupem. Častěji byla nalezena mutace v těchto rodinách v genu pro Presenilin 1 na chromosomu 14 nebo Presenilin 2 na chromosomu 1. Úloha alely ε4 APOE genu je nejistá, i když je prokázána asociace této alely u familiární sporadické formy s pozdním začátkem. Onemocnění s jasnou autosomálně dominantní dědičností se vyskytuje vzácně, asi v 1% všech případů se začátkem v mladším věku – před 65. rokem. Nejdůležitější rizikové faktory pro Alzheimerovu chorobu představují pokročilý věk, positivní rodinná anamnesa, ženské pohlaví a Downův syndrom. Empirická rizika se dle zdroje rozcházejí. V západních populace se uvádí celoživotní riziko Alzheimerovy choroby asi 5%, pro příbuzné prvního stupně od pacienta s onemocněním se začátkem po 65. roce je riziko 3-6x vyšší, pro osoby, jejichž sourozenec i rodič onemocněli před 70. rokem se toto riziko uvádí 7-9x vyšší.

Postižená osoba Riziko demence před 75 rokem věku
sourozence – nemocen po 65. roce 2 %
sourozenec- nemocen před 65. rokem 4-12 %
rodič a sourozenec (nemoc po 65. roce) 4-5 %
rodič a sourozenec (nemoc před 65. roce) 16-22 %

Tabulka 1: Genetická rizika Alzheimerovy choroby (Harper)

Mentální retardace

Mentální retardace je širokou skupinou onemocnění, pro genetické poradenství je vždy zásadním faktorem etiologie. Zjistit příčinu mentální retardace se většinou podaří pouze asi u poloviny případů. U nespecifikované mentální retardace se genetické poradenství řídí empirickými riziky uváděnými v literatuře. Střední a těžká mentální retardace (IQ nižší než 50) se vyskytuje s frekvencí asi 3/1000, lehká mentální retardace (IQ 50-70) je asi 10x častější (30/1000).

Přehled častějších onemocnění s mendelovskou a ne-mendelovskou dědičností spojených s mentální retardací je v následujícím přehledu (Harper).

Onemocnění s mentální retardací a mendelovskou dědičností
Autosomálně dominantně dědičná onemocnění

 • Apertův syndrom
 • Mandibulofaciální dysostosa
 • Myotonická dystrofie (s časný začátkem, vrozená)
 • Neurofibromatosa I (nekonstantně, cca 1/3 případů)
 • Tuberosní sklerosa

Autosomálně recesivně dědičná onemocnění

 • Ataxia teleangiectasia
 • Bardet-Biedel syndrom
 • Canavanova choroba
 • Carpenetrův syndrom – acrocefalosyndaktilie
 • Galaktosemie
 • Homocystinurie
 • Marinesco-Sjögrenův syndrom
 • Mikrocephalie (některé)
 • Mukopolysachaoridosa I a III
 • Neurolipidosy
 • Fenylketonurie (neléčená)
 • Seckelův syndrom
 • Sjögren-Larsonův syndrom
 • Wilsonova choroba
 • Xeroderma pigmentosum

X-vázaná onemocnění

 • alpha-talasemie, syndrom s X-vázanou mentální retardací
 • Adrenoleukodystrofie
 • Coffin-Lowry syndrom
 • Duchenneova svalová dystrofie (nekonstantně)
 • Syndrom fragilního X chromosomu
 • Hunterův syndrom (MPS II)
 • Incontinentia pigmenti (nekonstantně)
 • Lesh-Nyhan syndrom
 • Loweho syndrom (okulocerebrorenální)
 • Menkesův syndrom
 • Norrie syndrom
 • Pelizeus-Merzbacher typ cerebrální sklerosy
 • Cerebrální sklerosa s Adisonovou chorobou
 • X-vázaná stenosa aqueduktu s asociovanými anomaliemi, MASA syndrom
 • X-vázaná nespecifická mentální retardace bez fragilního X chromosomu

X- vázaná dominantně, letální u chlapců

 • Incontinentia pigmenti (nekonstantně)
 • Orofaciodigitální syndrom typ I (nekonstantně)
 • Rettův syndrom

Onemocnění s mentální retardací bez mendelovské dědičnosti
Vrozené chromosomové aberace

 • Downův syndrom a další numerické aberace autosomů
 • Klinefelterův syndrom – 47,XXY (nekonstantně)
 • 47,XXX (nekonstantně)
 • 48,XXXX, 48,XXYY a další aberace s nadpočetnými gonosomy
 • Hypomelanosis Ito (spojená s chromosomální mozaikou v některých případech)

Chromosomové mikrodeleční syndromy

 • Syndrom Prader - Willi
 • Angelmanův syndrom
 • Rubinstein - Taybi syndrom
 • Williams Beuren syndrom
 • Di Gerge syndrom

Syndromy s nekonstantní vrozenou chromosomovou aberací

 • syndrom Cornelia de Lange
 • Noonan syndrom
 • Sturge-Weberův syndrom
 • Hallerman-Streif syndrom

Onemocnění spojená s environmentálním faktorem

 • vrozené infekce (rubeolla, cytomegalovirus, toxoplasmosa)
 • teratogenní působení někteých látek (alkohol, ..)
 • poškození mozku ve spojení s prematuritou
 • mateřská fenylketonurie

Syndrom fragilního X chromosomu

Jedná se o častou dědičnou X-vázanou mentální retardaci, prevalence odhadovaná v mužské populaci je 16-25/100 000, v populaci žen asi poloviční. Příčinou je specifická mutace – expanze trinukleotidu CGG v 5´-nepřekládané oblasti genu FMR1 (Xp27.3). U normálních alel  FMR1 genu kolísá počet CGG opakování od 6 do 50. Onemocnění je způsobenou tzv. plnou mutací, kde je počet opakování CGG větší než 200. Plné mutace vznikají z nestabilních - premutačních alel FMR1 genu přenesených od matky (nikoli od  otce), které obsahují zhruba 55 až 200 CGG repetic. Premutace se naopak při paternální transmisi zkracují. Plné mutace nevznikají z normálních alel. Délka nestabilních CGG opakování se zvyšuje každou generaci, jsou-li předávány matkou. Riziko vzniku plné mutace je tím větší, čím je větší premutovaná alela. Syndrom fragilního X chromosomu je zodpovědný za 3-6% mentálních retardací u chlapců (mužů) s pozitivní rodinnou anamnesou mentální retardace bez vývojových vad. Klinicky se projevuje u mužů střední až těžkou mentální retardací a kraniofaciální dysmorfií. U dívek můžeme pozorovat mírnou mentální retardaci a poruchy učení. U nosiček  premutace se diskutuje zvýšený výskyt předčasného ovariálního selhání a ataxie.

Postižená osoba Osoba v riziku Riziko  opakování
izolovaný případ, dívka nebo chlapec sourozence (obě pohlaví) cca 3%
izolovaný případ, dívka nebo chlapec Bratr 4%
izolovaný případ, dívka nebo chlapec Sestra 2%
dva postižení sourozenci bez rozdílu pohlaví sourozenec bez rozdílu pohlaví 25%
izolovaný případ, muž nebo žena, rodiče jsou pokrevní příbuzní sourozenec bez rozdílu pohlaví 14%
postižený muž a postižený bratr matky Bratr 50% (pravděpodobně X-vázaná dědičnost)
postižený muž a postižený bratr matky Sestra nízké
otec nebo matka – jeden rodič děti bez rozdílu pohlaví 10 %
jeden rodič a jedno dítě děti bez rozdílu pohlaví 20%
oba rodiče děti bez rozdílu pohlaví 50%
žena, rodiče jsou pokrevní příbuzní pohlaví  

 Tabulka 2: Genetická rizika pro nespecifickou těžkou mentální retardaci  (IQ pod 50)