Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Genetické poradenství Specializační část Kožní choroby

Poměrně velká část onemocnění postihujících i kůži spadá do mendelovsky dědičných chorob. Často se nejedná o závažné potíže a rovněž negativní ovlivnění reprodukce není významné. Onemocnění kůže může být zjevným projevem vážnějšího vnitřního nebo komplexního onemocnění. Kosmetický problém bývá často výraznou součástí klinického projevu a může být lékařem považován za méně závažný, než za jaký  jej považuje pacient.
Onemocnění kůže se většinou rozdělují na:

 • puchýřnaté
 • keratodermie
 • neurokutánní
 • poruchy pigmentace
 • ektodermální dysplázie
 • metabolické poruchy
 • syndromy s kožními tumory
 • ostatní

Pro genetické poradenství je i u této skupiny zásadním problémem přesná klinická diagnosa, jejíž stanovení může být u některých onemocnění s velmi podobným klinickým projevem ale různou dědičností poměrně obtížné.
Lze konstatovat, že na stanovení diagnosy se stejnou měrou, tedy asi z 1/3 podílí anamnesa a klinické vyšetření, dále histologická diagnostika, která dnes využívá metod elektronové mikroskopie, imunohistochemie a antigenní mapping a ostatní vyšetření, ke kterým lze zařadit genetické vyšetření, DNA analýzu a genetické poradenství. Ke správné diagnostice někdy přispívají i další postupy, jako jsou zobrazovací metody - MRI, RTG, dále metabolický screening, endokrinologické vyšetření a další.
Při konzultaci a diagnostickém procesu je třeba vzít v úvahu, že projevy mnoha onemocnění postihujících kůži se v průběhu života vyvíjejí a mění.

Monogenně dědičná onemocnění spojená s onemocněním kůže a kožních adnex
Autosomálně dominanntní dědičnost

 • Acantosis nigricans
 • Acrokeratosis verruciformis
 • Angioneurotic oedema
 • Basal cell naevus syndrom
 • Blue rubber bleb naevus
 • Cutis laxa (některé typy)
 • Cylindromatosis
 • Ectodermal dysplasia (některé)
 • Epidermolysis bullosa (některé)
 • Epitelioma
 • Erythrokeratodermia variabilis
 • Hailey-Hailey
 • Ichtyosis hystrix
 • Ichtyosis vulgaris
 • Keratosis follicularis - Darierova choroba
 • Koilonychia hereditární
 • Mastocytosis familiární
 • Moniletrix
 • Nail-Patella syndrom
 • Neurofibromatosis I
 • Neurofibromatosis II
 • Pachyonychia congenita
 • Palmoplantární hyperkeratosis
 • Porokeratosis Mibeli
 • Porfyria (mimo cong. erythropoetické)
 • Steatocystoma multiplex
 • Hereditární hemrhag. Teleangiectasia
 • Trichporhinophalangeální sy I
 • Tuberosní sklerosa

Autosomálně recesivní dědičnost

 • Acrodermatitis enteropathice
 • Albinismus oculocutaneus
 • Ataxia teleangiectassia
 • Bloom syndrom
 • Chediak-Higashi syndrom
 • Chondroectodermální dysplasie (Ellis van Creveld)
 • Cockayne syndrom
 • Cutis laxa (některé typy)
 • Epidermolysis bullosa (letální, některé typy dystrofické)
 • Ichtiosis congenita
 • Lipoid protinosis
 • Nethertonův syndrom
 • Palmoplantární hyperkeratosa(mal de Meleda a Papillon-Lefevre)
 • Pili torti
 • Porphyria congenita erythropeotica
 • Progeria
 • Pseudoxanthoma elasticum
 • Rothmund-Thompson sy
 • Seip lypodystrophy syndrom
 • Trichthiodystrophy
 • Werner syndrom
 • Xeroderma pigmentosum

X- vázaná dědičnost

 • Dyskeratosis congenita
 • Ectodermalní dysplasie anhydrotická
 • Fabryho choroba
 • Fokální dermální hypoplasie (dominantní, letální u můžů???)
 • Chronická granulomatosní choroba
 • Ichtyosa – X vázaná
 • Incontinentia pigmeti (???,  X-dominanntí, letální u mužů)
 • Keratosis follicularis spinulosa (domiantní)
 • Menkes syndrom
 • Wiskott-Aldrich syndrom

Dědičnost barvy kůže je polygenně determinována, je známo minimálně 5 genových lokusů s aditivním působením. Generalizovaný okulokutánní albiniosmus je autosomálně recesivně dědičné onemocnění, rozlišují se dva hlavní podtypy – tyrosinasa negativní a tyrosinasa positivní. Vzácný typ asociovaný s krvácivou diatézou (syndrom Hermansky-Pudlak) je rovněž autosomálně recesivně děidčný.
Vitiligo je obvykle asociováno s různými autoimunními endokrinopathiemi s variabilně autosomálně dominantní dědičností.

Psoriasis je časté onemocnění s variabilním průběhem, incidence je asi 1-2%, pravděpodobně polygenně dědičné. Riziko onemocnění pro příbuzného prvního stupně je asi 10% a asi dvojnásobné, jsou-li nemocní dva příbuzní prvního stupně. Dítě rodičů, kteří mají oba psoriasu má riziko onemocnění až 50%, závažnost potíží u dítěte však nelze odhadnout.

Atopický ekzém je extrémně časté onemocnění, často asociované s dalšími problémy jako je astma a další alergické projevy. V současné době je studováno mnoho kandidátních genů, genetické testování zatím není možné. Riziko nějakých alergických projevů u dítěte, je-li jeden z rodičů postižen se blíží až 50% a zvyšuje se, jsou-li postiženi oba rodiče.

Vedle těchto poměrně častých potíží patří mezi geneticky podmíněná onemocnění, která se projevují i postižením kůže a kožních adnex tzv. genodermatózám i velmi vzácná a často i velmi závažná onemocnění. DNA diagnostika u těchto nemocí upřesní nejen klinickou diagnózu, ale především typ dědičnosti a genetickou prognózu a umožní v rodinách genetikou prevenci včetně prenatální a preimplantěční genetické diagnostiky.

Epidermolysis bullosa congenita patří svou prevalencí mezi vzácná onemocnění. Ve FN Brno dostalo v roce 2012 oficiální status specializovaného centra pracoviště, které se již více než 10 let věnuje pacientům s epidermolysis bullosa congenita (EBC), EB Centrum FN Brno (http://ebcentrum.debra-cz.org/). Komplexní péči o asi 200 českých rodin, v nichž se narodil pacient s EBC zajišťuje tým více než 20 odborníků a občanské sdružení Debra Česká republika (http://www.debra-cz.org/). Tým zajišťuje nejen celou škálu diagnostických a terapeutických postupů, ale i genetické poradenství, molekulárně genetickou diagnostiku pro typ  EB simplex a  EB dystrofica, ve spolupráci s EB Haus Salzburg v Rakousku pak DNA analýzu v rodinách se vzácnou junkční formou EB. Samozřejmostí je zajištění prenatálních vyšetření EB včetně  preimplantační genetické diagnostiky, která s využitím metod asistované reprodukce umožní diagnostiku EB u embrya před jeho transferem do dělohy. Pro genetické vyšetření této závažné, ale i geneticky složité, skupiny onemocnění je nezbytná dobrá informovanost všech – jak profesionálů, tak rodin pacientů.  Pro jakékoli geneticky podmíněné vzácné onemocnění zatím platí, že není možno předejít prvnímu výskytu onemocnění v rodině, ale předcházet lze obvykle až opakovanému výskytu a to jen tehdy, když víme, jaká genetická změna je zodpovědná za vznik tohoto onemocnění v rodině. EBC je příkladem heterogenní skupiny onemocnění, u kterého se dnes rozlišuje více než 30 typů způsobených mutacemi ve 13 genech.
Molekulárně genetická diagnostika tak může být provedena až na základě upřesnění typu onemocnění klinickým, histologickým, elektron-mikroskopickým a imunohistochemickým vyšetřením. Molekulárně genetické vyšetření EBC je obvykle založeno na DNA analýze celého genu nebo genů, což je finančně a časově velmi náročné, proto může navázat až na výsledky předchozích diagnostických postupů, které umožní specifikovat gen event geny, které je třeba u daného pacienta analyzovat.