Hypertextová učebnice Poruchy osobnosti a chování u dospělých Návykové a impulzivní poruchy

Dle MKN-10 všechny tyto poruchy sdílejí tři základní charakteristiky: a) neschopnost odolat impulzu nebo pokušení udělat něco, co je považováno za nebezpečné, b) postižený si uvědomuje narůstající napětí před provedením činu, c) postižený popisuje stav vzrušení nebo uspokojení ve chvíli, kdy provádí impulzivní čin. Pocit uvolnění může být vnímán bezprostředně po činu příjemně, ale mohou po něm následovat i výčitky nebo lítost. Někteří autoři přirovnávají toto chování k sexuální touze a uvolnění.

Mezi tyto poruchy se zařazuje patologické hráčství, jehož dopad na sexualitu může být nepřímý: problémy ve vztazích, dluhy, veškerý čas věnovaný hazardním hrám. Dále se do této kapitoly řadí kleptománie a trichotilománie, k dalším poruchám pak oniománie (chorobné nakupování) a dromománie (chrobné tuláctví).

Z hlediska sexuologického je z této kapitoly nejzajímavější pyrománie, patologické zakládání požárů, která je často spojena se sexuálním vzrušením. Byly popsány případy, kdy postižení při požáru masturbovali. Někteří pyromani popisují uspokojení ze založení požáru jako orgastické. S poruchou může být spojena i tendence k promiskuitě.

Americká klasifikace DSM IV ještě popisuje intermitentní explozivní poruchu, která zahrnuje několik ohraničených epizod ztráty kontroly agresivních impulzů. Tato ztráta kontroly vede někdy k závažným trestným činům, mezi které patří i znásilnění. Tyto škodlivé činy se někdy označují jako „zločiny z vášně“. Zvláštností u agrese tohoto typu je její náhlý rozvoj při současně slabé kontrole emocí.

V rámci přípravy nové americké klasifikace DSM-V je hojně diskutována další porucha, závislost na sexu, která je definována dle shora uvedených společných kritérií, a zahrnuje i vysokou promiskuitu a problémy, které postiženému přináší.

V léčbě impulzivních poruch je metodou volby psychoterapie, v závažných případech bývají podávána antidepresiva SSRI (potlačují nutkavé chování), případně antipsychotika.

  • Pyromanie bývá spojena se sexuálním vzrušením.
  • Intermitentní explozivní porucha a „zločiny z vášně“.