Hypertextová učebnice Neurotické poruchy Úzkostné poruchy

Poruchy, u kterých je dominujícím faktorem úzkost, jsou podle MKN-10 neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy. Jsou heterogenní skupinou psychických poruch, u kterých bývá úzkost a její somatické koreláty dominantním fenoménem. Patří k nim panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, agorafobie, sociální fobie, specifické fobie, akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha, adaptační poruchy a obsedantně-kompulzivní porucha.

Pacienti s úzkostnými poruchami projevují menší zájem o sexuální život, u žen byl popsán častější výskyt neuspokojivých partnerských vztahů. Je pravděpodobné, že stejnými problémy trpí i muži s úzkostnými poruchami. Na druhé straně sexuální styk a tělesný kontakt mohou úzkost zmírňovat, takže se můžeme setkávat i s fixací na partnera/ku či s promiskuitním chováním. Vzhledem k tomu, že antianxiózní efekt intimního styku je krátkodobý, nenese ve svém konečném důsledku toto chování dlouhodobou úlevu, naopak promiskuita může vztahy komplikovat a přispívat k fixaci úzkostné symptomatiky. Pokud úzkostná porucha přináší problémy v partnerském vztahu, může se sexuální styk stát i spouštěčem panické ataky.

Zajímavý je poznatek, že krátká varianta genu pro serotoninový receptor, která zvyšuje fragilitu pro depresi a úzkost, zároveň vyvolává častou potřebu sexuálního styku ve srovnání s dlouhou variantou.

K etiologii akutní reakce na stres a k rozvoji posttraumatické stresové poruchy patří i sexuální viktimizace, jakou je znásilnění či pohlavní zneužívání. Typickými jsou pro tuto poruchu flashbacky, znovuprožívání traumatizující události se všemi doprovodnými psychickými i tělesnými příznaky.