Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Vztah psychoterapie a farmakoterapie

Po řadu let byly psychiatrické přístupy k etiologii a léčbě duševně nemocných děleny na biologické a psychologické. Tyto přístupy se postupně začínají sbližovat vzhledem k tomu, že výzkumy z poslední doby ukazují, že vliv psychoterapie na mozkové struktury je podobný jako vliv novějších antidepresiv, především ze skupiny SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu).

Studie srovnávající velikost bazálních ganglií pomocí PET (pozitronová emisní tomografie) před léčbou SSRI nebo interpersonální terapií a po jejím ukončení ukázala, že hyperfunkce bazálních ganglií byla snížena v obou skupinách pacientů. Další PET studie prokázala normalizaci metabolizmu ve frontálním kortexu, cingulu a temporálním laloku jak u pacientů léčených SSRI, tak psychoterapií.

Uvedené výsledky ukazují na význam psychoterapie v léčbě a její vliv na mozkový metabolizmus. Vedou také ke sbližování lékařských oborů v terapeutických postupech i dalším výzkumném zaměření.